institutional and business chairsUniversity of València Logo del portal

 

 1. Denominació de la proposta
 2. Àmbit d'actuació
 3. Entitat
 4. Categoria de participació
 5. Descripció
 6. Resum i destinataris
 7. Període d'execució i caràcter del projecte
 8. Finançament
 9. Informació addicional

 

 

 

1. Denominació de la proposta

 • ​Models d'atenció a les persones

2. Àmbit d'actuació

 • Autonòmic

3.Entitat

 • Càtedra d'Innovació Social - Universitat de Lleida

4.Categoria de participació

 • Bones pràctiques en el desenvolupament d'activitats de recerca i innovació

5.Descripció

 • Estudi de les realitats i les desigualtats territorials amb el valor afegit de la proximitat per trobar solucions més adequades i adaptades a cada context.

6.Resum i Destinataris

 • Generar coneixements per la millora del grau de benestar i la qualitat de vida de les persones, fomentant els processos d’inclusió i augmentant els factors de prevenció i protecció de la comunitat.
 • Destinataris: persones amb desigualtats (persones grans, persones discapacitades, persones sense sostre, joves en situació de risc...).

7.Període d'execució i caràcter del projecte

 

Programa Activitat Projecte
 
 

 

 

8.Finançament

 

Fons Propis Fons Externs Altres

 

 

 

 

9.Informació addicional

 

Nom Descripció Tipus de Recurs
La Càtedra d’Innovació Social de la Universitat de Lleida pretén generar nou valor en l’acció social del territori a partir de la recerca i la formació, mitjançant el diàleg i la reflexió, la participació social i la transferència de coneixements WEB
Psicologia positiva

A  través  de  la psicologia  positiva promou  dues LÍNIES  PRINCIPALS  DE  RECERCA: Benestar  i  organitzacions  saludables i Models  d’atenció  a  les persones

 WEB

 

Solució a un problema (20%)

 • Per afrontar els grans reptes i aprofitar les oportunitats associades al canvi demogràfic per a la futura evolució social i econòmica, els estats membres de la Unió Europea han d’adoptar mesures adequades en els pròxims anys a diferents nivells i en nombrosos àmbits. Per tal d’afrontar aquests reptes s’ha de conèixer la situació social de les persones, sobretot d’aquelles més vulnerables a la nostra societat per tal de poder millorar el grau de benestar i la qualitat de vida i fer propostes en les polítiques públiques.
 • Com a exemple, per una banda el creixement econòmic per si sòl no millora el benestar de les persones grans i s'han de fer polítiques específiques per tractar les repercussions de l'envelliment. Per altra banda, la situació econòmica actual, així com una societat acceleradament canviant, fa entreveure que, per una banda el model d’atenció econòmic dels serveis d’atenció a les persones amb discapacitat, com els perfils d’atenció, no ens permeten realitzar una d’atenció psicosocial que s’ajusti a les necessitats actuals de les persones amb discapacitat ni a les seues famílies. A través dels estudis que realitzem a la Càtedra coneixem les diferents situacions per poder abordar-les de la manera més adequada.

Resultats reeixits (20%)

 • Coneixement de la realitat actual del model d’atenció a les persones per aplicar propostes adequades.
 • Suport en la planificació i presa de decisions de les polítiques públiques locals.
 • Promoció de la transferència de coneixement compartint l’anàlisi i els resultats dels estudis amb la ciutadania, els diferents col·lectius, les entitats i associacions, i amb els professionals i tècnics directius i polítics del territori.
 • Proposta de nous models d’atenció/acció psicosocial i noves línies d’actuació d’atenció a les persones per millorar la seva qualitat de vida.

Innovació (10%)

 • A través de l’estudi de les realitats actuals es plantegen solucions a problemes nous des d’un punt de vista de la psicologia positiva.

Sostenibilitat (20%)

 • Els estudis sobre models d’atenció a les persones és un dels tres pilars de la Càtedra i en els quals continuarem invertint temps per desenvolupar noves intervencions. Des de la Càtedra d’Innovació Social continuem treballant en diferents estudis sobre models d’atenció a les persones.
 • Actualment, tenim en marxa l’estudi sobre adolescents en risc que es publicarà durant l’any 2018; i seguim amb l’estudi de persones amb discapacitat que vàrem iniciar al 2015 amb quatre grups de treball que centraran la seva acció en: implantació de l'atenció centrada en la persona, necessitats de les persones joves amb DID, model econòmic i relacions amb l'administració i formació, atenció diürna i accés al treball.

Replicabilitat (20%)

 • Tots els estudis són aplicables a altres institucions d’atenció a les persones i les dades poden ser consultades a través de les publicacions de la Càtedra.
 • Amb l’estudi de persones grans participem en el projecte “Lleida, ciutat amiga de la gent gran”. Lleida va acordar adherir-se a la Xarxa Mundial de Ciutats Amigables amb les Persones Grans, promoguda per l’Organització Mundial de la Salut, pel que s’hauran d’ampliar els estudis que hem realitzat fins ara. Amb l’estudi de persones sense sostre participem en el recull de dades del projecte europeu The European End Street Homelessness (#HomelessMeetUpVLC), que pretén mostrar la realitat dels sense llar a les ciutats europees i acabar amb el sensellarisme al carrer al 2020.
 • Amb l’estudi de persones amb discapacitat participem amb la Federació Allem i amb les diferents entitats social que aglutina.

Sistema d'Avaluació (10%)

 • Recull de dades en format online i en format paper en diferents accions a través dels següents instruments i eines:
  • Persones grans: Per a la realització d’aquest estudi, s’ha aplicat una triangulació de metodologies, utilitzant tècniques d'investigació qualitativa i quantitativa (recull de dades, grups de discussió i entrevistes, i enquestes i anàlisi estadística). Índex Global d’Envelliment (2013, 2014), Índex de Desenvolupament Humà i l’Índex d’Envelliment Actiu 2012 de la Comissió Europea i de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides (UNECE), Índex Europeu per a una Vida Millor de l’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics). Els resultats obtinguts presenten una anàlisi dels resultats de l’estudi sobre el benestar i la qualitat de vida de les persones grans a Lleida. També s’hi constaten algunes propostes de futur sorgides de les diferents anàlisis.
  • Persones amb discapacitat: Per a la realització d’aquest estudi, s’ha aplicat una triangulació de metodologies, utilitzant tècniques d'investigació qualitativa i quantitativa (recull de dades i informacions estandarditzades, grups de discussió i entrevistes). Els resultats obtinguts ens parlen del perfil actual de les persones ateses als centres, de l’evolució d’aquests perfils al llarg dels anys i dels principals resultats de les variables sociosanitàries. De l’altra, ens parlen dels perfils d’atenció que observem als centres, de l’organització de les entitats, del model d’atenció centrat en la persona i de les propostes i les perspectives de futur.
  • Persones sense llar: Per a la realització d’aquest estudi s’ha analitzat les dades recollides a través d’enquestes i del recompte realitzat el dimarts 19 d’abril de 2016. Els resultats obtinguts mostren els resultats de l’observació de persones sense sostre i sense llar, comparant les dades del 2008 amb les dades del 2016. En les referencies es pot veure els diferents resultats de les investigacions.