institutional and business chairsUniversity of València Logo del portal


PREÀMBUL

TÍTOL I: DE LA CREACIÓ DE LES CÀTEDRES DE LA UNIVERSITAT
CAPÍTOL I: OBJECTE I NATURALESA DE LES ACTIVITATS DE LES CÀTEDRES DE LA UNIVERSITAT
Article 1. Concepte
Article 2. Objecte i naturalesa de les activitats

CAPÍTOL II: RÈGIM ECONÒMIC DE LES CÀTEDRES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Article 3. Dotació econòmica
Article 4. Béns inventariables
Article 5. Gestió econòmica i pressupostària
Article 6. Règim fiscal

CAPÍTOL III: CREACIÓ I EXTINCIÓ DE LES CÀTEDRES DE LA UNIVERSITAT
Article 7. Procediment de creació i formalització
Article 8. Contingut mínim del conveni
Article 9. Extinció de la càtedra

TÍTOL II: DIRECCIÓ, EXECUCIÓ I SEGUIMENT DE LES CÀTEDRES DE LA UNIVERSITAT
Article 10. Òrgans de direcció, execució i seguiment
CAPÍTOL I: LA COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT
Article 11. Composició
Article 12. Funcionament
Article 13. Funcions

CAPÍTOL II: LA DIRECCIÓ DE LA CÀTEDRA

Article 14. Nomenament
Article 15. Funcions

Disposició addicional primera
Disposició addicional segona
Disposició addicional tercera
Disposició transitòria
Disposició final

 

 

REGLAMENT PER A LA CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LES CÀTEDRES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

PREÀMBUL


Les càtedres institucionals i d’empresa de la Universitat de València (a partir d’ara, càtedres de la Universitat) van ser creades el 1993 com a instruments per canalitzar les col·laboracions de la Universitat de València amb empreses i institucions externes, tant públiques com privades.
Per les seues característiques estructurals, les càtedres de la Universitat permeten aconseguir una àmplia col·laboració que abasta una o més àrees de coneixement i estén les seues activitats a les diferents funcions que desenvolupen les universitats: la docència, la recerca, la innovació i la difusió de la ciència, la tecnologia i la cultura.
Enfront d’altres formes de col·laboració habituals a les universitats, com els contractes a l’empara de l’art. 83 de la Llei orgànica d’universitats o la col·laboració en projectes competitius de finançament públic, les càtedres universitàries no es limiten a la cooperació en un projecte específic, sinó al suport a una àrea científica i tecnològica determinada i a altres actuacions en el camp de la formació, la difusió, la transferència del coneixement i el suport a la recerca en un àrea temàtica concreta, més pròxima als objectius dels proponents, durant un període de temps establert. Aquest tipus de col·laboració presenta avantatges indubtables per a la universitat, que té l’oportunitat de disposar de manera més estable del finançament de línies de recerca, d’instruments de formació d’estudiants i investigadors, d’intercanvi de personal, de difusió de la ciència i moltes accions més de clar interès científic.
Las anteriors consideracions expliquen el creixement en els últims anys del nombre de càtedres universitàries, així com l’augment de la seua diversitat i complexitat. L’experiència acumulada aconsella l’aprovació d’una norma, prou flexible, que en regule la creació i funcionament, les atribucions dels seus òrgans de direcció i els procediments de gestió, i delimite així els drets i obligacions de les parts.
Per tot això, es fa necessari establir un marc comú mínim i un procediment que regule els convenis de col·laboració que es generen a través de les càtedres de la Universitat i que permeta dotar de major transparència aquest tipus de relacions.
L’estratègia de càtedres universitàries es basa en les figures de patrocini i mecenatge i es fonamenta jurídicament, d’una banda, en allò que disposa la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, o la legislació vigent sobre la matèria, que reconeix com a tals donacions i aportacions realitzades a favor de, entre altres entitats, les universitats públiques, la Llei 9/2014, d’impuls de l’activitat i del mecenatge cultural de la Comunitat Valenciana, i d’altra banda, en l’exercici de les funcions i de l’autonomia universitària que estableix la Llei orgànica 6/2001, modificada per la Llei orgànica 4/2007, que indica que les universitats poden crear estructures específiques que actuen com a suport a la recerca, la docència i la transferència de coneixement, o la legislació vigent sobre la matèria.

TÍTOL I

DE LA CREACIÓ DE LES CÀTEDRES DE LA UNIVERSITAT

CAPÍTOL I

OBJECTE I NATURALESA DE LES ACTIVITATS DE LES CÀTEDRES DE LA UNIVERSITAT

Article 1. Concepte

Les càtedres de la Universitat són un instrument de col·laboració entre la Universitat de València i la societat, una via per afavorir la innovació i l’intercanvi d’experiències, que ha de contribuir a l’establiment de vincles entre les empreses, fundacions, associacions, administracions públiques i altres entitats públiques i privades (d’ara endavant les entitats) i la Universitat de València (d’ara endavant la Universitat), mitjançant l’aportació de recursos que afavorisquen el compliment de les finalitats de l’estratègia de càtedres de la Universitat de València.

Article 2. Objecte i naturalesa de les activitats 

Les càtedres de la Universitat han de tenir com a objecte el desenvolupament d’activitats  d’interès comú en els camps de la formació, la creació cultural i artística, la recerca, el desenvolupament, la innovació i la difusió de coneixements amb finalitats socials, i de divulgació; tot això, sense intenció de realitzar activitats de caràcter econòmic amb els resultats que es deriven de l’activitat d’aquestes càtedres.
Queda exclosa de l’àmbit d’aplicació del present reglament la realització de les activitats que preveu l’article 83 de la Llei orgànica d’universitats. Si com a conseqüència de les activitats de col·laboració desenvolupades en el marc d’una càtedra es deriva la realització de treballs científics, tècnics artístics o la realització de cursos d’especialització i altres activitats formatives concretes, cal la formalització d’un contracte o conveni específic que s’ha de regir pel que disposa el reglament que desenvolupa la normativa per a la contractació d’activitats de caràcter científic, tècnic o artístic, aprovat per ACGUV 32/2007, de 6 de març, o la legislació vigent sobre la matèria.
El conjunt d’activitats que es poden desenvolupar en el marc del conveni són, entre altres: 

 • Realització de conferències, seminaris i jornades nacionals i internacionals d’experts en temes d’interès.
 • Incentivació de la cooperació educativa.
 • Realització de pràctiques d’estudiants de la Universitat de València en l’empresa o institució.
 • Beques, ajudes i contractes predoctorals i postdoctorals.
 • Dotació de premis.
 • Realització de tesis doctorals, projectes de final de carrera, de final de grau i de màster, en cooperació amb l’empresa o institució.
 • Desenvolupament conjunta de línies de recerca i innovació d’interès comú.
 • Cooperació per participar en projectes nacionals i internacionals.
 • Elaboració de treballs d’innovació i de difusió de la ciència i la tecnologia.
 • Realització de jornades de divulgació científica i tecnològica en temes d’interès comú.
 • Impuls a la realització de publicacions sobre temes d’interès.
 • Organització d’activitats culturals i de difusió cultural, científica, tècnica, social o humanística.

CAPÍTOL II

RÈGIM ECONÒMIC DE LES CÀTEDRES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Article 3. Dotació econòmica

Per al compliment dels objectius i el desenvolupament de les activitats previstes en el marc de la càtedra, les entitats col·laboradores s’han de comprometre a realitzar una aportació econòmica mínima de 30.000 euros anuals. El conveni de creació de la càtedra ha de contenir las fonts de finançament i la forma i els terminis en què s’ha de fer efectiva aquesta aportació.  

Excepcionalment, i atès el caràcter estratègic de l’activitat proposada, la naturalesa i singularitat de l’àmbit de la col·laboració i els interessos de la Universitat de València, la quantia i vigència poden ser inferiors als imports i durada establerts, amb informe previ motivat del vicerectorat que tinga delegades les competències en matèria de càtedres de la Universitat.

Article 4. Béns inventariables

El material inventariable adquirit mitjançant el finançament específic de les càtedres és patrimoni de la Universitat de València i, com a tal, s’ha de registrar en el seu inventari.

Article 5. Gestió econòmica i pressupostària

La gestió econòmica que es derive de l’execució de les activitats desenvolupades en el marc de la  càtedra correspon a la unitat de gestió del departament, institut o estructura a la qual estiga adscrita la persona que exercisca la direcció de la càtedra, i s’ha de realitzar d’acord amb les normes i procediments establerts per la Universitat de València i, en particular, d’acord amb el Reglament d’execució pressupostària de la Universitat de València i amb les normes d’execució del pressupost de l’exercici corresponent.

Article 6. Règim fiscal

Sense perjudici del que disposa la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, o la legislació vigent sobre la matèria, el tractament fiscal de les aportacions de les entitats realitzades d’acord amb el conveni de creació de la càtedra ha de ser el que corresponga, d’acord amb la legislació vigent, al contingut de les activitats a desenvolupar i als contractes derivats de les activitats de la càtedra. 

CAPÍTOL III

CREACIÓ I EXTINCIÓ DE LES CÀTEDRES DE LA UNIVERSITAT

Article 7. Procediment de creació i formalització 

La iniciativa per a la constitució d’un mecenatge o patrocini a través d’una càtedra, l’ha de presentar un membre del personal de la Universitat amb vinculació permanent, sempre que el seu àmbit de responsabilitat de gestió i/o docent o investigadora tinga relació amb l’àmbit d’activitat de la càtedra, el qual ha d’actuar com a persona de contacte i responsable de la proposta mentre es constitueix formalment la càtedra.

El vicerectorat amb competències n’ha d’avaluar la matèria, el qual ha de disposar del suport tècnic i l’assessorament dels serveis centrals administratius i econòmics de la Universitat de València.

La proposta de formalització d’una càtedra que es considere viable, després de la deliberació preceptiva del Consell de Direcció, l’ha d’acordar el Consell de Govern, que n’aprovarà, si escau, el corresponent conveni de creació. Si és aprovada, s’ha de formalitzar mitjançant la signatura d’un conveni de creació de la càtedra entre la Universitat i una o diverses entitats, segons els objectius i les condicions acordades.

Article 8. Contingut mínim del conveni

1. El conveni pel qual es creen les càtedres de la Universitat s’ha de redactar d’acord amb el que recull el capítol V de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, o la legislació vigent sobre la matèria.

2. Aquest conveni ha de recollir, almenys, els aspectes següents:

a) Denominació de la càtedra.

b) Objectius.

c) Activitats que es desenvoluparan en el marc de la càtedra.

d) Duració del conveni pel qual es crea la càtedra i mecanismes de renovació posterior i de denúncia.

e) Dotació econòmica amb la qual la càtedra desenvoluparà les seues activitats, d’acord amb el que estableix l’article 3 d’aquest reglament.

f) Compromís de les parts de difusió de l’existència i de les activitats de la càtedra, així com de l’ús de la imatge de la Universitat.

Addicionalment, el conveni de creació de la càtedra ha de reflectir el caràcter desinteressat de l’aportació de l’entitat col·laboradora.

3. El conveni de creació de la càtedra ha de ser signat:

a. Per la Universitat de València: pel rector o rectora.

b. Per l’entitat: per la persona designada per aquesta amb prou poders per a la signatura. 

Article 9. Extinció de la càtedra

La Universitat de València pot deixar de reconèixer les càtedres, com a tals, per qualsevol de les causes que són previstes en el seu conveni de creació, quan qualsevol de les parts manifeste la seua voluntat de no continuar la col·laboració, per inactivitat d’aquesta, o si l’entitat col·laboradora no realitza les aportacions establertes en el conveni.

TÍTOL II

DIRECCIÓ, EXECUCIÓ I SEGUIMENT DE LES CÀTEDRES DE LA UNIVERSITAT

Article 10. Òrgans de direcció, execució i seguiment

Per a la direcció, l’execució i el seguiment de les activitats, les càtedres de la Universitat han de disposar, almenys, d’una comissió mixta de seguiment i d’una direcció de la càtedra, sense perjudici que puguen nomenar-se altres òrgans de govern, sempre que se’n justifique la necessitat i se n’especifiquen les funcions, la composició i, si s’escau, la relació amb la resta òrgans.

CAPÍTOL I

LA COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT

Article 11. Composició 

1. La comissió mixta de seguiment és l’òrgan màxim de direcció de la càtedra, responsable de   l’aprovació de les línies d’actuació i pressupost, així com del seguiment de l’execució de les activitats de la càtedra.

2. La comissió mixta ha d’estar integrada per un nombre igual de representants de la Universitat i de les empreses o institucions patrocinadores, designats per cadascuna d’aquestes.

3. Per part de la Universitat ha de formar part de la Comissió el vicerector o vicerectora amb competències delegades del rector o rectora per a la gestió de les càtedres de la Universitat.

4. La comissió mixta s’ha de constituir en el termini d’un mes a partir de l’entrada en vigor del conveni de creació, sota la presidència del vicerector o vicerectora amb competències delegades del rector o rectora per a la gestió de les càtedres de la Universitat. En aquesta reunió, com a mínim, se n’ha d’acordar la constitució i s’ha de debatre la proposta de nomenament de la direcció de la càtedra i l’aprovació, si s’escau, del seu programa anual i de la memòria anual econòmica i d’activitats.

5. Si no estableix el conveni de creació qui ha d’ocupar la secretaria de la càtedra, la comissió mixta, en la seua primera reunió, ha de designar la persona que l’ocupe, a partir d’una proposta raonada de la presidència. La secretaria s’ocupa d’estendre acta de les seues reunions i de recaptar les signatures.

Article 12. Funcionament

La comissió mixta s’ha de reunir almenys una vegada l’any per valorar els resultats d’aquesta col·laboració i proposar la modificació dels termes que s’estimen oportuns. La comissió mixta pot realitzar altres reunions a iniciativa de la presidència o a sol·licitud de la direcció de la càtedra o de la meitat més un dels seus components. 

Per a la constitució vàlida de la comissió mixta de seguiment han de ser presents, almenys, tres quartes parts dels seus components.

Article 13. Funcions

La comissió mixta té, entre altres, les funcions següents: 

1. Proposar al rector o rectora el nomenament, o destitució, de la direcció de la càtedra.

2. Aprovar el programa anual de la càtedra amb el detall de les activitats a desenvolupar.

3. Proposar a la Universitat, o entitat, si escau, la signatura del possibles convenis de col·laboració de la càtedra amb altres entitats, que afavorisquen la consecució dels seus objectius estratègics.

4. Afavorir en tot moment la comunicació general entre les parts, i resoldre qualsevol conflicte de manera immediata, sempre que siga possible, o sol·licitant, en cas contrari, la intervenció dels responsables adequats. 

5. Aprovar el pressupost i la liquidació de despeses de la càtedra.

6. Realitzar el seguiment i l’avaluació de les iniciatives i les activitats dutes a terme per al desenvolupament del programa anual, i aprovar, si escau, la memòria anual d’activitats.

7. La Universitat de València ha de divulgar les activitats de les càtedres a través del portal institucional del Programa de càtedres de la Universitat i ha de fer constar la col·laboració de l’empresa o entitat patrocinadora en totes les activitats que duga a terme la càtedra.

8. Amb aquesta finalitat, totes les càtedres de la Universitat han de disposar d’una pàgina web a la qual es puga accedir des d’aquest portal institucional. En aquesta pàgina s’han d’incloure les dades essencials sobre finalitat, activitats i òrgans responsables.

CAPÍTOL II

LA DIRECCIÓ DE LA CÀTEDRA

Article 14. Nomenament

La direcció de la càtedra és responsable de la gestió i execució acadèmica i econòmica de les activitats. Actua com a nexe entre la representació institucional de les parts que han subscrit el conveni de col·laboració per a la creació de la càtedra i la Universitat.

La condició de director o directora d’una càtedra de la Universitat ha de recaure en un membre del personal amb vinculació permanent amb aquesta institució, sempre que el seu àmbit de responsabilitat de gestió i/o docent o investigadora tinga relació amb l’àmbit d’activitat de la càtedra. 

La direcció de la càtedra és nomenada, a proposta de la comissió mixta, pel rector o rectora de la Universitat de València.

El càrrec de director o directora de la càtedra s’exerceix pel període de durada del conveni, i correspon la proposta de renovació o substitució a la comissió mixta de seguiment.

Article 15. Funcions

Són funcions de la direcció de la càtedra:

 • Elaborar el programa anual d’activitats i la proposta d’aplicació dels recursos de la càtedra, perquè siguen aprovats per la comissió mixta.
 • Desenvolupar les activitats que hagen estat aprovades en el programa anual presentat a la comissió mixta.
 • Elaborar la memòria anual d’activitats, que s’ha de trametre al vicerectorat amb competències en la matèria en el primer quadrimestre de l’any natural següent.
 • Elaborar la memòria econòmica anual amb la finalitat de justificar les despeses que s’han generat en el desenvolupament de les activitats de la càtedra.
 • Mantenir actualitzada la web de la càtedra, que ha d’estar directament incorporada al portal institucional del programa de càtedres de la Universitat.
 • Difondre les activitats de la càtedra a través dels mitjans de comunicació. Aquestes comunicacions han d’incloure els logotips de les entitats signatàries i han de fer esment que les activitats de la càtedra tenen lloc en el marc del Programa de càtedres de la Universitat de València, que ha d’incloure el logo corresponent a la marca UVCÀTEDRES.
 • Comunicar a  la comissió mixta qualsevol incidència que puga afectar el bon funcionament de la càtedra en els termes i condicions que estableix el conveni.
 • Totes aquelles que li siguen encomanades per la comissió mixta per al compliment de les finalitats de la càtedra.

Disposició addicional primera

Aquesta normativa pot no ser aplicable, en tot o en part, a les càtedres de la Universitat que, pel seu caràcter estratègic o la seua singularitat, així ho acorde el Consell de Govern.

Disposició addicional segona

De la mateixa manera, l’execució de qualsevol altra iniciativa que s’inscriga en les activitats pròpies de la  Universitat de València s’ha de desenvolupar d’acord amb la normativa interna aplicable a cada cas.

Disposició addicional tercera

La participació en les activitats de les càtedres institucionals i d’empresa no suposa en cap cas l’establiment de relació laboral o estatutària del personal d’aquestes amb la Universitat de València.

Disposició transitòria

Les càtedres ja existents a la Universitat de València han d’adaptar el seu conveni a tot allò que estableix aquest reglament en el marc de la seua renovació, desprès de l’entrada en vigor d’aquest reglament.

Disposició final

Aquest reglament entra en vigor l’endemà de la seua publicació al tauler oficial d’anuncis de la Universitat de València.