Logo de la Universdad de Valencia Logo Junta electoral Logo del portal

Models i protocols per als processos electorals

D'acord amb el que disposa la disposició addicional tercera del Reglament Electoral General de la Universitat de València: "Una vegada aprovat el present reglament, la Junta Electoral confeccionarà els models d'actes i documents que hagen d'aplicar-se en els procediments electorals regulats en el mateix, procedint a la seua publicació i donant-los àmplia difusió entre la comunitat universitària".

Per tot això, la Junta Electoral de la Universitat de València reunida el 7 d'octubre de 2014 va aprovar els models i protocols i els fa públics al seu web perquè serveixquen de guia i ajuda a les persones usuàries i que intervinguen en els processos electorals.

Aquests models i protocols serveixen tant per a la renovació total de l'òrgan com per al cobriment de vacants produïdes.