Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Magisteri Logo del portal

Sóc docent, com planifique la docència a distància?

Convindrà començar per determinar els continguts de cada assignatura con- siderats imprescindibles per què l’alumnat puga adquirir les competències generals i específiques adscrites a cadascuna d’elles: en el cas d’assignatu- res amb més d’un grup d’estudiants i/o amb diferents professors en un ma- teix grup, hauran necessàriament de ser consensuats per cadascun dels docents responsables

Una vegada determinats els continguts essencials del que resta de cada as- signatura, convé seleccionar els recursos idonis per a abordar-los a distància (llibres, articles, presentacions i apunts personals, exercicis i solucionaris, re- cursos de lliure accés a internet, etc.)

Ajudarà l’establiment d’un cronograma. 

Quan faig les sessions per als meus i les meues alumnes?

Les activitats docents, així com les tasques que d’aquestes se’n deriven,  hauran de limitar-se a les hores setmanals de dedicació prevista per a cada assignatura.

Com em comunique amb les/els estudiants?

Sempre fent servir Aula Virtual i el correu institucional. 

Puc gravar les meues classes? Com?

Per a les classes que s’estime convenient impartir en línia, amb “presencialitat virtual”, es recomana que es graven perquè queden a disposició de tothom a Aula Virtual. Pots servir una loculació de Power Point o altres recursos que et mostrem ací: 

https://www.uv.es/uvweb/magisterio/ca/recursos-docencia-distancia/recursos-1286123521933.html