Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Bioinformàtica Logo del portal

  1. Calendari
  2. Procediment
  3. Informació d'automatrícula.
  4. Informació sobre la realització de pràctiques amb menors
  5. Normativa

 

  1. Calendari

El Vicerectorat d’Estudis i Política Lingüística estableix dos períodes de matrícula ordinària per al curs acadèmic 2021-2022:

A) Estudiants de nou ingrés:

Per a poder formalitzar la matrícula, és necessari haver enviat prèviament la sol·licitud de preinscripció en les dates i termes establerts i haver sigut admès/a en algun màster. La matrícula se realitzarà en els següents períodes:

FASE ORDINÀRIA  DE PREINSCRIPCIÓ:

Del 13 al 15 de juliol de 2021. Període de matrícula on line (automatrícula), dirigit a estudiants de nou ingrés, amb sol·licitud admesa al procediment d’admissió a màster universitari resolt a data de 9 de juliol de 2021.

El 22 i 23 de juliol de 2021. Període de matrícula (automatrícula),  dirigit a estudiants de nou ingrés amb plaça assignada en la crida de la llista d’espera del 21 de juliol de 2021.

Del 27 de juliol a les 14:00 h fins les 23:59 h del 28 de juliol de 2021. Període de matrícula (automatrícula),  dirigit a estudiants de nou ingrés amb plaça assignada en la crida de la llista d’espera del 27 de juliol de 2021.

FASE EXTRAORDINÀRIA DE PREINSCRIPCIÓ:

Del 23 al 24 setembre de 2021. Període de matrícula on- line (automatrícula), dirigit a estudiants de nou ingrés, amb sol·licitud admesa al procediment d’admissió al màster universitari resolt a data de 21 de setembre de 2021.

B) Els estudiants amb matrícula formalitzada a cursos anteriors, podran matricular-se a qualsevol d’aquests dos períodes de matrícula.

  1. Procediment

La matrícula és competència la Secretaria de la Facultat a què està adscrit el Màster, per la qual cosa el/la estudiant que tinga alguna incidència en la seua matrícula haurà de dirigir-se allí per a resoldre-la.
Llistat de Màsters amb el centre d'adscripció

L’ acceptació de la sol·licitud de matricula estarà condicionada a la verificació, en tot moment, de les dades consignades per l'estudiant. En el cas que en el procés de verificació quede constància de falsedat, ocultació de dades o qualsevol altra circumstància que acredite que la persona interessada no compleix els requisits exigits per accedir als estudis universitaris de màster o per continuar-los, quedarà sense efectes la seva sol·licitud de matrícula i no tindran validesa els actes que s'hagen realitzat.

  1. Informació d'automatrícula

  1. Informació sobre la realització de pràctiques amb persones menors d'edat

En compliment de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, l'estudiant o estudianta que vulga o haja de realitzar pràctiques que impliquen un contacte habitual amb menors ha d'aportar obligatòriament i en el moment que se'ls sol·licite, una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals que expedeix el Ministeri de Justícia. Per a més informació clica ací.

Per fer entrega de la documentació necessària per a la realització de pràctiques amb menors clica ací.

  1. Normativa.