• Preinscripció Màsters UV 2017-2018
 1. Calendari
 2. Instruccions sol·licitud
 3. Documentació a presentar
 4. Resolució
 5. Cridament de llista d'espera
 6. Reactivació de la preinscripció en fase II

NOTA: Qualsevol consulta o incidència sobre el procediment haurà de remetre-la a postgrado@uv.es. El correu incidenciasmaster@uv.es està reservat per a: 1) canvis en les sol·licituds ja realitzades, 2) reclamació a la baremació, en aquest correu no s'atendran consultes d'un altre caracter.

 

1. Calendari preinscripció màster

La preinscripció és el procediment d'admissió mitjançant el qual s'ordenen les sol·licituds i s'adjudiquen les places oferides.

La Universitat de València obri dues fases o períodes de preinscripció a Màster per al curs acadèmic 2017-2018, d'acord amb el següent calendari:

CALENDARI FASE I PREINSCRIPCIÓ MÀSTER 2017-18

Presentació sol·licituds de preinscripció

Des del 16 de gener fins a les 14:00 hores del 15 de juny de 2017 (hora peninsular)

Fi de termini de presentació de la documentació "en format electrònic"

20  de juny de 2017
Baremació de les sol·licituds                 27-30 de juny i 3 de juliol de 2017
Notificació del resultat de la selecció 11 de juliol de 2017
Reclamació resultat baremació (per correu electrònic a la direcciò incidenciasmaster@uv.es) 12 al 13 de juliol de 2017
Esmena de requisits acadèmics (per correu elctrònic a la direcció incidenciasmaster@uv.es) Del 12 al 20 de juliol de 2017
Automatrícula admesos/es (condicionada a l'entrega de la documentació "en paper", fins 16 d'octubre 14:00 ( hora peninsular), en el registres habilitats dirigida al Servei d' Estudiants) Del 17 al 20 de juliol de 2017
Crida llista d'espera 26 de juliol de 2017
Matrícula on-line (Cridament llista d'espera) 27 i 28 de juliol de 2017

 

CALENDARI FASE II PREINSCRIPCIÓ MÀSTER 2017-18

Presentació sol·licituds de preinscripció Des del 16 de juny fins a les 23:59 hores del 1 de setembre de 2017 (hora peninsular)

Fi de termini de presentació de la documentació "en format electrònic"

1 de setembre de 2017
Baremació de les sol·licituds 7-8 i 11 de setembre de 2017
Notificació del resultat de la selecció 18 de setembre de 2017
Reclamació resultat baremació (per correu electrònic a la direcciò incidenciasmaster@uv.es) 19 i 20 de setembre 2017
Automatrícula admesos/es (condicionada a l'entrega de la documentació "en paper" en el registres habilitats, dirigida al Servei d' Estudiants) Del 21 al 25 setembre de 2017
Crida llista d'espera 27 de setembre de 2017
Matrícula on-line (Cridament llista d'espera) 28 i 29 de setembre de 2017

Fi de termini de presentació de la documentació "en paper" en els registres habilitats, dirigida al Servici d'Estudiants

14:00 h. del 16 d'octubre de 2017
Fi de termini per a l'acreditació de la superació del TFG 31 d'octubre de 2017

INFORMACIÓ ADDICIONAL

2. Instruccions Sol·licitud

Podrà presentar la sol·licitud de preinscripció, en els terminis indicats, aquelles persones que compleixen amb els requisits d'admissió generals i específics de cada Màster Universitari

La sol·licitud es realitzarà a través de la seu electrònica de la Universitat mitjançant l'enllaç que figura a la pestanya "Sol·licitud".

Cada persona interessada només podrà realitzar una única sol·licitud, podent triar fins a un màxim de tres opcions entre les titulacions o especialitats oferides.

2.1. Estudiants pendents d'acabar els seus estudis d'accés a màster.

L’estudiant o estudianta que finalitze els estudis d’accés al màster en el present curs acadèmic 2016-2017 podrà fer la preinscripció, encara que en el moment de presentar la sol·licitud no haja finalitzat aquests estudis.

Si en la fase I resultara admès o admesa a un màster, ho serà amb caràcter condicionat al fet que en el termini establert (del 12 al 20 de juliol), acredite, davant el Servei d’Estudiants de la Universitat de València, que ha acabat els estudis. La no acreditació de la condició de titulat/da en el període establert per a la fase I comporta la pèrdua de la plaça adjudicada provisionalment i, si escau, es podrà adjudicar als candidats que estiguen en llista d’espera.

En la fase II podran admetre’s aquells i aquelles estudiants que, per a finalitzar els seus estudis, tinguen únicament pendent el Treball Final de Grau (TFG). Si és així, podran formalitzar la seua matrícula, que en tot cas quedarà condicionada a l’acreditació d’haver superat el TFG abans del 31 d’octubre de 2017. No acreditar la condició de titulat en el període establert per a la fase II comportarà l’anul·lació d’ofici de la matrícula. En qualsevol cas, tindran preferència en el procés d’admissió els/les estudiants que hagen completat les condicions acadèmiques abans de la publicació dels resultats d’admissió.

Es recomana als/les estudiants que trien fer la preinscripció en la fase I o en la fase II, segons prevegen que puguen acreditar la finalització dels seus estudis d’accés abans del 20 de juliol de 2017 (fase I), o la superació del TFG abans del 31 d’octubre de 2017 (fase II).

El fet de sol·licitar la preinscripció abans no genera cap dret ni preferència dins de la fase de preinscripció en la qual es participe.

2.2. Sol·licitud Electrònica:

a) En la sol·licitud electrònica haurà d'indicar

 • Les dades personals i acadèmics. Els/les estudiants amb nacionalitat no espanyola o sense residència a Espanya, en els camps “província de naixement”, “municipi de naixement”, “província de residència” i “municipi de residència”, s'haurà de seleccionar l'opció “estranger”.
 • El màster o, si s'escau, l'itinerari / especialitat de màster en el qual estiga interessat, per ordre de preferència, fins a un màxim de tres. La preferència és determinant, ja que les places oferides en els Màsters, s'assignaran respectant l'ordre indicat per l'estudiant en la seva sol·licitud. En els supòsits en què siga més demandada que places ofertades, aquestes s'adjudicaran d'acord amb la preferència manifestada i el resultat de la baremació dels mèrits realitzada per la Comissió de Coordinació Acadèmica.
 • En el supòsit de minusvalidesa amb un grau igual o superior al 33% reconegut, que s'opta pel contingent de 5% reservat a persones amb discapacitat. En aquest supòsit, haurà d'indicar-se aquesta circumstància en el camp corresponent del formulari electrònic, i annexar la documentació justificativa corresponent.
 • L'abonament de la taxa d'estudi d'equivalència de titulació estrangera. Aquells i aquelles estudiants que accedisquen mitjançant un títol universitari estranger, no homologat, i expedit en un sistema educatiu alié a l'Espai Europeu d'Educació Superior hauran de realitzar el pagament electrònic de la taxa de 155,22 euros a través del propi formulari electrònic de preinscripció. Aquest pagament serà indispensable per a completar el procés de preinscripció.

b) Registre i comprovació.

 • Una vegada completada la sol·licitud haurà d'enviar telemàticament el formulari prement el botó “enviar”, de la pestanya “finalitzar”.
 • Per a comprovar que la seua sol·licitud s'ha registrat correctament pot prémer l'opció “obtenir document” mitjançant el qual se li generarà una còpia en format PDF i en la qual figurarà l'identificador de la sol·licitud, la data i hora de presentació de la mateixa, el nombre de registre i l'empremta digital del document.
 • Una vegada generada la sol·licitud de preinscripció, ja no podrà modificar-la. Per tant, no podrà variar ni l’ordre de prioritat en l’elecció dels seus màsters, ni els màsters triats. En cas de voler dur a terme aquest tipus de modificació, haurà d’enviar un correu electrònic a l’adreça incidenciasmaster@uv.es amb la relació dels màsters triats definitivament i l’ordre de prelació desitjat abans que acabe el termini de presentació de sol·licituds determinat per a cada fase.

2.3. Cartes de preadmisió.

Si amb caràcter previ a la data prevista per a la resolució de l'admissió es necessita acreditar, per sol·licitar una beca, la condició de sol·licitant d'accés al màster, es pot sol·licitar l'expedició d'una carta de preadmissió a través de la següent adreça electrònica: postgrado@uv.es

Per a expedir aquest document és necessari, en tot cas, haver realitzat prèviament la sol•licitud de preinscripció

3. Documentació

3.1. Documentació en format electrònic a incloure en la sol·licitud.

a) Còpia del DNI (espanyols), NIE (residents en Espanya) o PASSAPORT (estrangers).

b) Còpia del títol universitari oficial (llevat que es tracte d’un títol expedit per la Universitat de València).

>> En el cas de títols estrangers prèviament homologats pel Ministeri d’Educació espanyol s’haurà d’afegir, a més, la còpia de la credencial d’homologació del títol estranger pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

>> En el cas de títols estrangers no homologats, la còpia haurà d’incorporar la legalització o, si escau, postil·la corresponent. Igualment, i si escau, la seua traducció oficial (consulteu l’apartat “Requisits titulats estrangers”). A més, si en cursos anteriors ja s’haguera obtingut la resolució favorable d’accés als estudis de postgrau del rector de la Universitat de València, s’haurà d’incorporar també la còpia de la resolució.

c) Còpia del certificat acadèmic oficial (qualificacions), amb indicació de la nota mitjana. Els/les estudiants que hagen cursat estudis oficials en la UV podran adjuntar l’expedient acadèmic i la nota mitjana de la Secretaria Virtual. Els/les estudiants estrangers presentaran el certificat acadèmic oficial (qualificacions) legalitzat o postil·lat i, si escau, traduït oficialment (consulteu l’apartat “Requisits titulats estrangers”). A més, hauran de presentar el document amb la nota mitjana calculada en base 10,conforme al procediment establert pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport en el següent enllaç: http://ir.uv.es/30ojeww

d) Documentació específica requerida, si escau, pel màster o màsters sol·licitats.

e) En cas de discapacitat, còpia del certificat expedit per la unitat de valoració de la Comunitat Autònoma

 

Avís Important:  Els estudiants que vulguen o hagen de realizar pràctiques que impliquen un contacte habitual amb menors hauran d’aportar obligatoriament en el momento determinat per la Comissió Acadèmica del màster una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals expedida pel Ministeri de Justícia.

Per a més información clica ací.

3.2.-Documentació en paper

La documentació es presentarà, una vegada formalitzada la matrícula i abans de les 14.00 hores del 16 d’octubre de 2017, acompanyada de la següent instància, en  els registres habilitats o en les oficines de correus (per correu certificat, adreçada al Servei d’Estudiants de la Universitat de València  )

Pot consultar l’horari del Registre General en el següent enllaç: http://ir.uv.es/i5ekd8c. Trobarà l’horari dels registres auxiliars a la web dels centres corresponents: Secció: secretaria- Apartat: horaris.

No serà necessari presentar aquell document que s’haja incorporat a la sol·licitud en format electrònic si està signat digitalment i porta estampat el Codi Segur de Verificació (CSV) que permeta comprovar-ne la veracitat i integritat .

 • En cas de titulacions espanyoles: Còpia compulsada de la titulació universitària oficial espanyola (llevat que el títol haja sigut expedit per la Universitat de València, en aquest cas no serà necessari). Original o còpia compulsada del certificat acadèmic, amb indicació de la nota mitjana (llevat que el títol haja sigut expedit per la Universitat de València, en aquest cas no serà necessari).
 • En cas de títols estrangers, homologats prèviament pel Ministeri d'Educació espanyol, còpia de la titulació universitària oficial i original o còpia compulsada del certificat acadèmic.
 • En el cas de titulacions oficials estrangeres no homologades, original o còpia del títol oficial legalitzat o postil·lat i del certificat acadèmic (notes) amb indicació de la nota mitjana, legalitzat o postil·lat.
 • En cas de discapacitat, a més de la còpia compulsada de la titulació universitària oficial i de la còpia compulsada del certificat acadèmic, original i còpia compulsada del certificat expedit per la Unitat de Valoració de la Comunitat Autònoma.

Còpia compulsada: s'entén per còpia compulsada d'un document, la còpia confrontada amb l'original, en la qual es fa constar la coincidència formal amb el mateix, mitjançant la corresponent diligència. Les autoritats autoritzades són notaris, consolats i ambaixades.

Documents legalitzats o postil·lats: la legalització o postil·la ha de constar en el document original, per tant, només serà vàlida la presentació de la còpia compulsada que s'haja realitzat sobre el document complet.

 

AVÍS IMPORTANT ESMENA DOCUMENTACIÓ

La presentació de la documentació en format electrònic amb la sol·licitud de preinscripció serà requisit indispensable per a la tramitació d’aquesta i no eximeix de la seua presentació en paper, excepte en el cas de documents electrònics signats digitalment i amb CSV. Si resultara admès/a en un màster, podrà matricular-s’hi, però la seua matrícula estarà condicionada a la presentació, si escau, de la documentació “en paper” i la verificació posterior.

Si no presenta la documentació en paper en el termini establert (abans de les 14.00 hores del 16 d’octubre de 2017), comportarà l’anul·lació d’ofici de la seua matrícula.

Per tot això, es recomana presentar la documentació en paper immediatament després de la formalització de la matrícula, sense esperar a esgotar els terminis. Consulteu els horaris de les oficines de registre.

Es recorda que no cal presentar la documentació “en paper”:

 1. D’aquells documents electrònics signats digitalment i amb CSV que es van annexar a la sol·licitud de preinscripció o,
 2. Si opta a estudis de màster amb un títol oficial de la Universitat de València .

4. Resolució

 4.1.- Baremació i adjudicació places

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de preinscripció, la Comissió de Coordinació Acadèmica (CCA) de cada Màster baremarà les sol·licituds, atenent als criteris d'admissió i baremació previstos en cada Màster.

Les places oferides s'assignaran en funció del resultat de la baremació de la sol·licitud de preinscripció i de l'ordre de prioritat assenyalat per l'estudiant en la seua sol·licitud.

4.2.- Notificació i publicació

La resolució del procediment de preinscripció es notifica als estudiants en la seu electrònica a través de “el meu lloc personal”. S'avisa a través d'un correu remès a l'adreça electrònica indicada en la sol·licitud de preinscripció.

Cada estudiant només pot estar admès en un únic màster i, si escau, itinerari/especialitat, podent resultar en llista d'espera, en diverses titulacions.

De manera complementària i a títol informatiu es publiquen les llistes amb la relació d'alumnes admesos i admesos condicionals, i les llistes d'espera. Les sol·licituds “excloses” no figuren en aquestes llistes complementàries.

Per a conéixer si ha resultat admés condicional o en llistat d'espera condicional i per tant, ha de esmenar la seua sol·liciud abans de la matrícula, haurá de consultar la notificació en "el meu lloc personal" (http://ir.uv.es/FJUi1XP). Eixa informació no apareix en els llistats. 

 

4.3.- Esmena i/o matrícula

 

Els/les estudiants que no estiguen conformes amb la puntuació obtinguda en la baremació de la seua sol·licitud podran presentar la corresponent reclamació a través del correu electrònic: incidenciasmaster@uv.es, dirigida a la CCA del màster, en el termini establert (12 i 13 de juliol en la fase I, o 19 i 20 de setembre en la fase II). Fora d’aquest termini, no s’admetran sol·licituds en aquest sentit.

Fase I: En el cas que la sol·licitud de preinscripció a un màster resulte “admesa condicional" o "llista d’espera condicional”, el/l’estudiant haurà de procedir a acreditar la seua condició de titulat/a en el termini establert (del 12 al 20 de juliol), mitjançant correu electrònic a l’adreça: incidenciasmaster@uv.es; caldrà adjuntar-hi un document acreditatiu d’aquesta condició.

Si no s’esmena en el termini establert, el/l’estudiant perdrà el dret a la reserva de la plaça inicialment assignada, que s’oferirà en la crida de llista d’espera a aquells/es estudiants que no estiguen pendents d’esmenar. Únicament els/les estudiants que resulten “admesos/es”, i aquells/es admesos/es condicionals que hagen esmenat en termini, podran matricular-se en el període establert (del 17 al 20 de juliol). Transcorregut aquest termini, aquells/es que no s’hagen matriculat perdran el dret a la plaça, que passarà a oferir-se en la crida de llista d’espera, o en cas de no existir llista d’espera, en la següent fase de preinscripció.

Fase II: Els/les estudiants que resulten admesos/es podran matricular-se en el període establert (del 21 al 25 de setembre), fins i tot aquells/es que únicament tinguen pendent el TFG. En aquest cas, la seua matrícula quedarà condicionada a l’acreditació de la superació del TFG abans del 31 d’octubre.

En qualsevol cas, la matrícula de les i els estudiants estarà condicionada a la presentació de la documentació “en paper” i la posterior verificació d’aquesta. En el supòsit que en el procés de verificació es detecte falsedat o qualsevol altra circumstància que pose de manifest que la persona interessada no compleix els requisits d’accés, es procedirà a l’anul·lació d’ofici de la matrícula.

4.4.- Carta d'admissió

Els/les  estudiants admesos podran descarregar-se la carta d'admissió al màster des de “el meu lloc personal” i, en el cas d'aquells/es estudiants que accedeixen mitjançant una titulació aliena a l'Espai Europeu d'Educació Superior, la resolució de reconeixement d'accés.

5. Cridament de llista d'espera

El cridament de la llista d'espera no es fa de forma presencial. Es realiza per personal del Servei d'Estudiants, segons el nombre de vacants que hi haja després de la matrícula, de la fase corresponent de preinscripció i d'acord amb l'ordre de la llista d'espera publicada.

El resultat del cridament de la llista d'espera es notifica als/les estudiants que pasen a ser admesos/es en un màster i es publica en la web del Servei d'Estudiants (26 de Juliol en fase I i 27 d'Octubre en fase II).

Si ha resultat admés en el cridament de la llista d'espera haurà rebut una notificació en "el meu lloc personal" (http://ir.uv.es/FJUi1XP). Amés pot consultar en aquestes llistes:

6. Reactivació de la preinscripció en fase II

La sol·licitud de reactivació de la preinscripció de fase I a la fase II, la realitzaran, en el termini del 29 de juliol al 1 de setembre de 2017, els estudiants preinscrits en fase I que no s'hagen matriculat, per mitjà del procediment següent:

 • SOL·LICITUD: a través de l'enllaç en la web de Postgrau, a la sol·licitud de preinscripció.
 • Caldrà identificar-se amb l'usuari i contrasenya amb què es va realitzar la preinscripció en fase I.
 • Apareixeran dos opcions:
  • Reactivar.
  • Sol·licitud nova.
 • Se seleccionarà l'opció "Reactivar", per als casos en què se sol·licita passar a fase II, sense canvis de preferència o de màsters.
 • Se seleccionarà l'opció "Sol·licitud nova", en els casos en què es vol passar a fase II i a més, canviar l'orde de preferència o els màsters seleccionats en fase I. En este cas, caldrà adjuntar novament, la documentació requerida on line per a la preinscripció. Es podrà seleccionar la documentació que es va adjuntar en la preinscripció de fase I, en la pestanya de documentació a adjuntar, seleccionant l'opció "repositori", en compte de "adjuntar".

   

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies