El RD 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seua qualitat, indica que els ensenyaments conduents a l’obtenció del títol de Màster conclouran amb l’elaboració i defensa pública d’un Treball de Fi de Màster (TFM), que tindrà entre 6 i 30 crèdits, d’acord amb el que establisca el pla d’estudis corresponent.

Concepte

Els treballs de fi de màster consistiran en la realització d’una memòria o projecte sota la supervisió d’un tutor o tutora en la que es posen de manifest els coneixements i competències adquirides per l’estudiant al llarg de la titulació.

Aquests treballs constituiran una tasca autònoma i personal de l’estudiant o la estudiant.

Els treballs hauran de realitzar-se d’acord amb el que dispose la memòria de verificació del títol. Les Comissions de Coordinació Acadèmica de cada màster podran establir directrius específiques i fixar criteris d’avaluació per a procurar homogeneïtzar l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster.

Modalitats

Les modalitats que podran presentar els treballs de fi de màster són les següents:

a) Treballs acadèmics de revisió i investigació bibliogràfica, o experimentals.

b) Treballs coordinats amb la realització de pràctiques en empreses o institucions, incloent l'opció de realització de pràctiques externes.

c) Treballs equivalents realitzats com a resultat d’una estància en altra universitat, espanyola o estrangera.

d) Altres treballs no inclosos en les modalitats anteriors, segons s’especifique en el pla d’estudis verificat.

 En qualsevol cas es materialitzaran en una memòria o projecte en forma escrita que s’acompanyarà, en el seu cas, del material que s’estime pertinent

Matricula.

La matricula del treball de fi de màster es realitzarà en el període ordinari d’acord amb el que s’establisca en el calendari acadèmic anual.

La matricula del treball de fi de màster donarà dret a dues convocatòries oficials d’examen en el curs acadèmic.

El preu públic de la matrícula en cap cas serà “sense docència”, encara que l’estudi es trobe en extinció.

Tutorització

Els treballs de fi de màster comptaran almenys amb un tutor o tutora que supervise la tasca de l’alumnat.

Per a tutoritzar els treballs de fi de màster serà necessària la condició de Doctor o Doctora llevat dels casos en què així ho autoritze la Comissió d’Estudis de Postgrau.

Si el treball de fi de màster es realitza en una institució, organisme o empresa diferent a la Universitat de València s’haurà de nomenar un cotutor o cotutora extern. Aquest haurà de col·laborar juntament amb el tutor o tutora acadèmic en la definició del contingut del treball de fi de màster i el seu desenvolupament.

En el cas de màsters interuniversitaris conduents a l’obtenció d’un títol conjunt, podrà nomenar-se tutor o tutora qualsevol docent Doctor o Doctora de les universitats participants.

La tutorització del treball es reflectirà en el POD del professor i serà reconeguda en els termes establerts en les disposicions normatives de la universitat. Si la tutorització es comparteix entre més d’un professor o professora de la universitat, el reconeixement es repartirà entre tots ells.

Cada Comissió de Coordinació establirà si els estudiants dels programes de mobilitat poden realitzar el treball de fi de màster al centre de destinació. En tot cas, el projecte de treball haurà de tindre la conformitat de la Comissió de Coordinació Acadèmica, i se li assignarà un tutor a la Universitat de València.

Assignació del treball i tutor o tutora

El tema del treball s’establirà de comú acord entre l’estudiant i el seu tutor o tutora. En qualsevol cas, la Comissió de Coordinació Acadèmica organitzarà i garantirà l’assignació de tema i tutor o tutora per a tot l’estudiantat matriculat.

Dipòsit del treball i format.

En la fase final del pla d’estudis l’estudiant haurà de dipositar el seu treball de fi de màster a través de LA SEU ELECTRÒNICA.

El tutor o tutora enviarà al President del Tribunal avaluador amb caràcter previ a la defensa pública del treball de fi de màster un informe sobre el mateix.

Els treballs avaluats positivament formaran part del corpus bibliogràfic de la Universitat de València i a aquest efecte, s’incorporaran al repositori com a resultat de la producció acadèmica universitària, salvaguardant-se sempre els drets d’autoria i previ consentiment de l’estudiant. A aquestos efectes s’habilitarà un procediment per al seu dipòsit electrònic en el repositori.

Defensa i avaluació.

L’estudiant haurà de procedir a la defensa pública del treball de fi de màster davant el corresponent tribunal avaluador en les condicions que establisca la comissió de coordinació acadèmica del màster.

La defensa es realitzarà dintre del curs acadèmic en el que l’alumne s’ha matriculat.

El treball de fi de màster tindrà dues convocatòries per curs acadèmic i diversos períodes de defensa.

La qualificació de totes les persones presentades en cada període de defensa s'arreplegarà en una acta conjunta que es generarà per la secretaria del centre i que haurà d’estar emplenada abans dels 5 dies següents a la finalització de cada període

Tribunal avaluador

Cada tribunal avaluador estarà integrat per tres membres que seran nomenats per acord de la respectiva Comissió de Coordinació Acadèmica entre professorat dels departaments amb docència en el màster, llevat d'aquelles titulacions en què així ho autoritze expressament i de manera justificada la Comissió d'Estudis de Postgrau.

Els membres seran doctors, llevat d’aquelles titulacions en què així ho autoritze expressament i de manera justificada la Comissió d’Estudis de Postgrau

En cap cas, el tutor o tutora del treball de fi de màster podrà formar part del tribunal en què s’avalue el treball de l’alumne tutoritzat.

El Tribunal estendrà un acta per cada defensa de treball de fi de màster, en la que es reflectirà el dia i hora en la que ha tingut lloc l’acte, la qualificació, així com si ha estat proposat per a matrícula d’honor. Aquest document es farà arribar al centre que custòdia els expedients i s’incorporarà a l’expedient de l’alumne.

Qualificació

La qualificació del treball de fi de màster podrà ser impugnada d’acord amb el reglament d’impugnació de qualificacions vigent en la Universitat de València.

Les matrícules d'honor seran assignades entre els estudiants i estudiantes que hagen estat proposats per a aquesta qualificació per cada tribunal avaluador. A aquest efecte, i una volta finalitzada la defensa dels treballs de fi de màster, s’assignaran les matrícules d’honor en una reunió de la comissió de coordinació acadèmica.

L'assignació de les matrícules d'honor només es podrà realitzar una vegada finalitzades les presentacions de l'última data prevista per a la defensa de cada una de les convocatòries.

Normativa reguladora