NOTA: Per a qualsevol consulta o incidència sobre el procediment de preinscripció, ha d’enviar una petició d'assistència a través de l'apartat Atenció i Consultes. Si el teu dubte és de caràcter acadèmic (criteris d’admissió, idoneïtat de la titulació, característiques del màster, horaris, matrícula, etc.), hauràs de contactar amb el Centre que gestiona el màster.

PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

La preinscripció és el procediment d'admissió mitjançant el qual s'ordenen les sol·licituds i s'adjudiquen les places ofertades.

Per a l’adjudicació, la Universitat de València obri dues fases o períodes de preinscripció: en la fase ordinària s’oferta la totalitat de places disponibles que consta en la Fitxa general de cada Màster, i en la fase extraordinària s’obren únicament aquells màsters on encara hi ha disponibilitat i s’oferten les places restants.

FASE ORDINÀRIA

 

PREINSCRIPCIÓ:

Durant aquesta fase, estarà oberta la preinscripció a tots els màsters ofertats per al curs 2024-2025.

Període de presentació de sol·licituds: del 15 de febrer al 14 de juny de 2024 a les 14:00 h (hora peninsular espanyola)

Requisits per a participar en aquesta fase:

 1. Estudiantat que estiga en possessió d’un títol universitari oficial que done accés als estudis de màster, o que estiga en condicions d’obtenir-lo, com a molt tard, en data de 19 de juliol de 2024.
 2. Estudiantat d’un Grau impartit per una universitat de l’Espai Europeu d’Educació Superior al qual li quede per superar el Treball de Fi de Grau i fins un màxim de 9 crèdits ECTS (excepte en el cas del Màster en Advocacia i Procura, al qual sols es podrà accedir si s'està en possessió del títol).

En tot cas, l’estudiantat que estiga en possessió del títol universitari, tindrà prioritat en la matrícula sobre els estudiants del supòsit b). Així doncs, els estudiants als quals els quede per  superar el Treball de Fi de Grau i fins un màxim de 9 crèdits ECTS, sols podran accedir als estudis de màster si, una volta finalitzada la matrícula i la crida de llista d’espera dels estudiants que accedeixen amb estudis finalitzats, continuen quedant places vacants en el màster.

Si en el moment en què es realitza la sol·licitud de preinscripció no es disposa encara del títol de Grau o equivalent però es preveu obtenir abans del dia 19 de juliol a les 23:59h, es realitzarà la sol·licitud igualment i s’aportarà el títol o altre document que acredite la finalització dels estudis abans d’aquesta data a través de l’opció annexar, per tal que la sol·licitud puga tenir preferència en la matrícula davant dels estudiants amb estudis pendents.

La publicació de resultats, que tindrà lloc el dia 12 de juliol, establirà les persones admeses, en llista d’espera, i excloses per a cada màster.

Nota: En el cas que els estudis que donen accés al Màster s’hagen cursat en la UV, no serà necessari aportar aquesta documentació. La finalització dels estudis i les condicions fixades pel RD 822/2021 es comprovaran d’ofici pel Servei d’Estudiants.  Tot i que en el moment de la matrícula sols es verificarà, en el seu cas, que l’alumnat ha finalitzat els estudis, cal recordar que la condició de titulat o titulada s’adquireix tramitant el depòsit del títol, fet que es comprovarà durant els mesos de setembre i octubre i, en cas contrari, es procedirà a anul·lar la matrícula.

La no acreditació dels requisits específics d’idioma en el MU en Professor/a d'Educació Secundària abans de les 23:59 h del 19 de juliol de 2024 comportarà igualment l’anul·lació d’ofici de la matrícula. Per tal d'acreditar el compliment d'aquests requisits s'haurà d'annexar a la sol.licitud els documents adients en el "Meu Lloc Personal" de la Seu Electrònica.

MATRÍCULA:

El període per a la matrícula estarà obert del 15 de juliol (a partir de les 14h) al 22 de juliol.

Podran accedir a l’automatrícula els estudiants que hagen resultat admesos d’acord amb la publicació de les adjudicacions del dia 12 de juliol i que, a més a més, presenten el seu títol d’accés als estudis de màster abans del dia 19 de juliol a les 23:59 hores. La presentació del títol haurà de realitzar-se a través de la Seu Electrònica- ENTREU/ Els Meus Tràmits a través de l’opció annexar.

L’estudiantat que no es matricule en el termini establert, perdrà el dret a la plaça, que s’oferirà en les crides de llista d'espera.

Pots consultar tota la informació sobre la matrícula ací

LLISTA D’ESPERA:

Finalitzat el període de matrícula, es comptabilitzaran les places que han quedat vacants en cada màster i s’oferiran als estudiants de la llista d’espera d’acord amb l’ordre de prelació.

Els resultats de l’adjudicació de la llista d’espera de la fase ordinària es publicaran el dia 24 de juliol. Els estudiants admesos hauran de matricular-se entre els dies 25 i 26 de juliol, accedint a l’automatrícula.

Conclòs el procés de matrícula de llista d’espera, si encara quedaren places vacants en algun màster, s’oferirien a través de crida telefònica als candidats corresponents de la llista d’espera que hagen acreditat estar en possessió del títol de Grau o equivalent. Si després d’aquesta crida encara queden vacants, s’oferiran, per ordre de prelació, a les persones que tinguen pendent la presentació del TFG i un màxim de 9 crèdits.

En el cas que ja estigues matriculat/da en un màster que vares sol·licitar en segona o tercera opció i se t’adjudique plaça per llista d’espera en una opció prioritària, hauràs d’anul·lar la matrícula en el màster abans de matricular-te en la nova plaça assignada per la llista d'espera.

 

CALENDARI FASE ORDINÀRIA:

Presentació sol·licituds de preinscripció

Des del 15 de febrer (0:00 h) fins al 14 de juny de 2024 a les 14:00 h (hora peninsular espanyola)

Data límit per a consideracions acadèmiques (actualització de la nota mitjana). No s’actualitzarà la nota si a aquesta data no s’haguera presentat el Certificat Acadèmic.

26  de juny (23:59 h)
Baremació de les sol·licituds                1 - 4 de juliol
Publicació resultats preinscripció 12 de juliol (09:00 h)
Reclamacions a la baremació (reomplint el formulari en la  Seu Electrònica) 12 juliol (14h) -16 de juliol (23:59h)
Automatrícula (estudis finalitzats )* 15 (a partir de les 12h) - 22 de juliol

Termini per a acreditar la finalització dels estudis i poder matricular-se (admesos amb estudis pendents)

19 de juliol a les 23:59h
Publicació resultats de la crida de llista de espera 24 de juliol (09:00 h)
Automatrícula llista d'espera 25 i 26 de juliol
Crides telefòniques llista de espera 29 - 31 de juliol
Automatrícula dels sol·licitants amb estudis pendents** 29 - 31 de juliol
Fi termini per a l’acreditació del requisit d’idioma MU en Professor/a d’Educació Secundària 19 de juliol a les 23:59h
* L'estudiantat que haja sigut admés als màsters amb cita prèvia de matrícula realitzarà la seua matrícula exclusivament els següents dies:
MU en Advocacia, MU en Psicologia General Sanitària, MU en Tècniques Experimentals en Química i MU en Treball Social en l'Àmbit Sanitari: el dia 22 de juliol
MU en Professor/a d’Educació Secundària: dies 19 i 22 de juliol
** Només per a aquelles persones amb estudis cursats en una institució d'educació superior pertanyent a l'EEES, la resta hauran de ser titulades

INFORMACIÓ IMPORTANT

 • Les persones admeses que no es matriculen en els períodes establerts, perdran la plaça, i aquesta s’ofertarà a la crida en llista d’espera.
 • Les persones participants en la Fase Ordinària que no obtinguen plaça i queden en llista d’espera o l’hagen perduda per no haver-se matriculat en termini, per a participar en la Fase Extraordinària hauran d’enviar una nova sol·licitud elegint màsters en els quals queden places vacants, sempre i quan no hagen sigut excloses en aquests màsters en Fase Ordinària.
 • La Fase Extraordinària s’obri només per als màsters que no hagen completat la seua oferta de places en Fase Ordinària.
FASE EXTRAORDINÀRIA

 

PREINSCRIPCIÓ:

Durant aquesta fase estarà oberta la preinscripció exclusivament per als màsters en els que hagen quedat places vacants després de les adjudicacions i matrícula de la fase ordinària.

Període de presentació de sol·licituds: del 22 de juliol al 3 de setembre de 2024.

El 22 de juliol es publicarà la llista provisional dels màsters que s’oferten en aquesta fase. El 30 de juliol, pràcticament concloses les crides de llista d’espera de la fase ordinària, es publicarà la llista definitiva dels màsters que s’oferten en fase extraordinària.

Requisits per a participar en aquesta fase:

 1. Estudiantat que estiga en possessió d’un títol universitari oficial que done accés als estudis de màster, o que estiga en condicions d’obtenir-lo, com a molt tard, en data de 18 de setembre de 2024.
 2. Estudiantat d’un Grau impartit per una universitat de l’Espai Europeu d’Educació Superior als quals els quede per superar el Treball de Fi de Grau i fins un màxim de 9 crèdits ECTS (excepte en el cas del Màster en Advocacia i Procura, al qual sols es podrà accedir si s'està en possessió del títol).

En tot cas, l’estudiantat que estiga en possessió del títol universitari, tindrà prioritat en la matrícula sobre els estudiants del supòsit b). Així doncs, els estudiants als quals els quede per  superar el Treball de Fi de Grau i fins un màxim de 9 crèdits ECTS, sols podran accedir als estudis de màster si, una volta finalitzada la matrícula i la crida de llista d’espera dels estudiants que accedeixen amb estudis finalitzats, continuen quedant places vacants en el màster.

Si en el moment en què es realitza la sol·licitud de preinscripció no es disposa encara del títol de Grau o equivalent però es preveu obtenir abans del dia 18 de setembre a les 23:59 hores, es realitzarà la sol·licitud igualment i s’aportarà el títol abans d’aquesta data a través de l’opció annexar, per tal que la sol·licitud puga tenir preferència davant dels estudiants amb estudis pendents.

La publicació de resultats, que tindrà lloc el dia 17 de setembre, establirà les persones admeses, en llista d’espera, i excloses per a cada màster.

Nota: En el cas que els estudis que donen accés al Màster s’hagen cursat en la UV, no serà necessari aportar aquesta documentació. La finalització dels estudis i les condicions fixades pel RD 822/2021 es comprovaran d’ofici pel Servei d’Estudiants.  Tot i que en el moment de la matrícula sols es verificarà, en el seu cas, que l’alumnat ha finalitzat els estudis, cal recordar que la condició de titulat o titulada s’adquireix tramitant el depòsit del títol, fet que es comprovarà durant els mesos de setembre i octubre i, en cas contrari, es procedirà a anul·lar la matrícula.

MATRÍCULA:

S’obriran dos períodes de matrícula:

 • Matricula per als estudiants que presenten el seu títol d’accés als estudis de màster abans del dia 18 de setembre a les 23:59 h: 18 i 19 de setembre.
 • Matrícula per als estudiants procedents d’universitats espanyoles i de l’EEES als quals els queden pendents, com a màxim, el Treball de Fi de Grau i 9 crèdits: del 20 al 27 de setembre.

LLISTA D’ESPERA:

En la fase extraordinària no es realitzarà publicació de l’adjudicació de llista d’espera, sinó que es procedirà directament a les crides telefòniques.

 

CALENDARI FASE EXTRAORDINÀRIA:

Presentació sol·licituds de preinscripció Des del 22 de juliol (14:00 h) fins a les 23:59 h del 3 de setembre de 2024 (hora peninsular)

Publicació provisional dels màsters ofertats

18 de juliol
Publicació definitiva dels màsters ofertats 30 de juliol
Data límit per a consideracions acadèmiques (actualització nota mitjana).No s’actualitzarà la nota si a aquesta data no s’haguera presentat el Certificat Acadèmic. 5 de setembre (23:59 h)
Baremació de les sol·licituds 9 i 10 de setembre
Publicació dels resultats de la preinscripció 17 de setembre (09:00 h)
Reclamació resultat baremació (reomplint el formulari en la Seu Electrònica) 17 de setembre (14:00 h) i 18 de setembre (23:59)
Automatrícula (estudis finalitzats) 18 i 19 de setembre
Termini per a acreditar la finalització dels estudis i poder matricular-se (admesos amb estudis pendents) 18 de setembre a les 23:59h

Automatrícula dels sol·licitants amb estudis pendents*

20 - 27 setembre
* * només per a aquelles persones amb estudis cursats en una institució d'educació superior pertanyent a l'EEES, la resta hauran de ser titulades
 

INFORMACIÓ IMPORTANT

 • Les persones admeses que no es matriculen en els períodes establerts, perdran la plaça, i aquesta s’ofertarà a la crida en llista d’espera
 • La Fase Extraordinària s’obri només per als màsters que no hagen completat la seua oferta de places en Fase Ordinària.
 

INSTRUCCIONS PER A REALITZAR LA SOL·LICITUD

Podran presentar la sol·licitud de preinscripció, en els terminis indicats, aquelles persones que compleixen amb els requisits d'admissió generals i els específics que venen indicats en cada Màster Universitari.

La sol·licitud i la documentació necessària s'enviarà realitzarà a través de la seu electrònica de la Universitat mitjançant l'enllaç que figura a la pestanya "Sol·licitud".

Abans d’emplenar la sol·licitud, és molt important llegir atentament la informació que es detalla a continuació i consultar els requisits tècnics per a accedir a la Seu Electrònica.

Cada persona interessada només podrà realitzar una única sol·licitud per fase, podent triar fins a un màxim de tres opcions entre les titulacions o especialitats oferides.

Es podrà desistir de la sol·licitud enviada, bé perquè finalment no es desitja participar en el procediment, bé perquè es vol canviar la sol·licitud i formular-ne una de nova, mitjançant les accions associades a la seua sol.licitud en "Els Meus Tràmits" de la Seu Electrònica. En el cas d'estudiants amb titulacions alienes a l'EEES, si en la sol.licitud desistida s'hagueren abonat las taxes per la Resolució favorable d'accés, quan facen la nova preinscripció hauran d'indicar que No es la primera vegada que sol·liciten l'accés, i fer constar en l'apartat Comentaris el número de sol·licitud de preinscripció desistida.

Sol·licitud Electrònica:

a) En la sol·licitud electrònica, a més d'adjuntar la documentació requerida, haurà d'indicar:

 • Les dades personals i acadèmics. Els/les estudiants amb nacionalitat no espanyola o sense residència a Espanya, en els camps “província de naixement”, “municipi de naixement”, “província de residència” i “municipi de residència”, s'haurà de seleccionar l'opció “estranger”.
 • El màster o, si s'escau, l'itinerari / especialitat de màster en el qual estiga interessat, per ordre de preferència, fins a un màxim de tres. La preferència és determinant, ja que les places oferides en els Màsters, s'assignaran respectant l'ordre indicat per l'estudiant en la seva sol·licitud. En el supòsit en què la demanda siga major a l'oferta, les places s'adjudicaran d'acord amb la preferència manifestada i el resultat de la baremació dels mèrits realitzada per la Comissió de Coordinació Acadèmica. Aquesta adjudicació serà vinculant i no s'acceptaran modificacions de matrícula que no siguen conformes a l'ordre indicat en la sol.licitud.
 • En el supòsit de discapacitat amb un grau igual o superior al 33% reconegut, s'opta pel contingent de 5% reservat a este grup de persones. En aquest supòsit, haurà d'indicar-se aquesta circumstància en el camp corresponent del formulari electrònic, i annexar la documentació justificativa corresponent.
 • L'abonament de la taxa d'estudi d'equivalència de titulació estrangera. Aquells i aquelles estudiants que accedisquen mitjançant un títol universitari estranger, no homologat, i expedit en un sistema educatiu aliè a l'Espai Europeu d'Educació Superior hauran de realitzar el pagament electrònic de la taxa de 155,22 euros a través del propi formulari electrònic de preinscripció. Aquest pagament serà indispensable per a completar el procés de preinscripció. Aquesta taxa es genera una única vegada per a totes les sol·licituds de preinscripció realitzades. Si l’interessat o interessada es tornés a prescriure en altre curs acadèmic, aportant al menys els mateixos estudis d’accés estrangers que van ser objecte d’estudi, no pagarà la taxa. En el supòsit que haja abonat la taxa d’equivalència de titulacions estrangeres en altra universitat, quedarà exempt de l’abonament d'aquesta, sempre que adjunte justificant del pagament i Resolució Favorable d’Equivalència amb indicació de la titulació estrangera aportada per l’estudi. No obstant això, una vegada realitzat l’estudi i emesa la Resolució Favorable d’accés no procedirà la devolució de la taxa.

b) Registre i comprovació.

 • Una vegada completada la sol·licitud haurà d'enviar telemàticament el formulari prement el botó “enviar”, de la pestanya “finalitzar”.
 • Per a comprovar que la seua sol·licitud s'ha registrat correctament pot prémer l'opció “obtenir document” mitjançant el qual se li generarà una còpia en format PDF i en la qual figurarà l'identificador de la sol·licitud, la data i hora de presentació de la mateixa, el nombre de registre i l'empremta digital del document. També el pot descarregar en qualsevol moment en la Seu Electrònica- Els meus tràmits
 • Una vegada generada la sol·licitud de preinscripció, ja no podrà modificar-la. Per tant, no podrà variar ni l’ordre de prioritat en l’elecció dels seus màsters, ni els màsters triats. En cas de voler dur a terme aquest tipus de modificació, haurà de desistir de la sol·licitud enviada i formular-ne una de nova, mitjançant les accions associades a la seua sol·licitud en "Els Meus Tràmits" de la Seu Electrònica.

Cartes de preadmissió.

Si  amb caràcter previ a la resolució de l'admissió vol demanar una beca en el seu país i necessita acreditar la condició de sol·licitant d'accés al màster, ha d’enviar una petició mitjançant la nova aplicació tiquetingUV indicant el número de sol·licitud de preinscripció.

Per a l’expedició d’aquest document és per tant necessari, en tot cas, haver realitzat prèviament la sol•licitud de preinscripció, complir els requisits d’accés i  aportar tota la documentació exigida.

 

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

3.1. Documentació en format electrònic que cal incloure en la sol·licitud, segons es tracte de:

a. Estudiants de la UV

b. Estudiants de la resta de universitats espanyoles

c. Estudiants d’universitats de l’EEES

d. Estudiants amb estudis Homologats pel Ministeri d’Educació Espanyol

e. Estudiantes d’universitats no pertanyents a l’EEES, sense estudis Homologats

 1. Estudiants de la UV:

Els/les titulats i titulades per la Universitat de València no tenen l'obligació de presentar cap documentació genèrica. Sols hauran d’aportar, en cas de discapacitat, còpia del certificat expedit per la unitat de valoració de la Comunitat Autònoma, i la Documentació específica requerida, si escau, per al màster o màsters sol·licitats. Es recomana consultar en la Fitxa del Màster els mèrits computables en la baremació i la documentació acreditativa que caldria aportar.

 1. Si accedeixen amb estudis finalitzats:

1.1.  DNI (espanyols), NIE (residents en Espanya) o PASSAPORT (estrangers).

1.2. Títol o certificat substitutori/diploma.

1.3. Certificat acadèmic oficial (qualificacions), amb indicació de la nota mitjana en base 10.

1.4. Documentació específica requerida, si escau, per al màster o màsters sol·licitats. Es recomana consultar en la Fitxa del Màster els mèrits computables en la baremació i la documentació acreditativa que caldria aportar.

1.5. En cas de discapacitat, còpia del certificat expedit per la unitat de valoració de la Comunitat Autònoma.

En cas de presentar el Suplement Europeu al Títol (SET), degudament signat i segellat, no caldrà aportar el títol universitari oficial ni el certificat acadèmic.

 1. Si accedeixen amb estudis pendents

2.1.  DNI (espanyols), NIE (residents en Espanya) o PASSAPORT (estrangers).

2.2. Certificació acadèmica Provisional en la que conste la nota mitjana de les assignatures superades fins eixe moment, calculada en base 10.

2.3. Documentació específica requerida, si escau, per al màster o màsters sol·licitats. Es recomana consultar en la Fitxa del Màster els mèrits computables en la baremació i la documentació acreditativa que caldria aportar.

2.4. En cas de discapacitat, còpia del certificat expedit per la unitat de valoració de la Comunitat Autònoma.

MOLT IMPORTANT: La nota mitjana es podrà actualitzar abans del 26 de juny (o 5 de setembre en fase extraordinària), annexant a la sol·licitud nou document, sempre que prèviament s’haguera aportat certificat provisional dins del termini de sol.licituds.

Com l’estudiantat que estiga en possessió del títol universitari tindrà prioritat en la matrícula, es podrà aportar el títol o altre document que acredite la finalització dels a través de l’opció annexar, abans del 19 de juliol en fase ordinària (o 18 de setembre en fase extraordinària), per tal que la sol·licitud puga tenir preferència en la matrícula davant dels estudiants amb TFG/9 crèdits pendents.

 1. Si accedeixen amb estudis finalitzats:

1.1.  DNI (espanyols), NIE (residents en Espanya) o PASSAPORT (estrangers).

1.2. Títol o certificat substitutori/diploma, amb la seua traducció oficial si escau (consulteu l’apartat “Requisits titulats estrangers”)

1.3. Certificat acadèmic oficial (qualificacions), amb indicació de la nota mitjana en base 10, i amb la seua traducció oficial si escau (consulteu l’apartat “Requisits titulats estrangers”)

1.4. Document d’Equivalència de nota mitjana calculada en base 10, conforme al procediment establert pel Ministeri d’Educació i Formació Professional. A aquelles persones que no aporten aquest document se'ls assignarà un 5 com a nota mitjana d'accés.

1.5 Documentació específica requerida, si escau, per al màster o màsters sol·licitats. Es recomana consultar en la Fitxa del Màster els mèrits computables en la baremació i la documentació acreditativa que caldria aportar.

1.6. A més, per al MU en Psicologia General Sanitària, caldrà aportar Resolució Favorable d’Accés al Màster, que es podrà obtindre conforme al procediment establert a l’efecte. Més info.

En cas de presentar el Suplement Europeu al Títol (SET), degudament signat i segellat, no caldrà aportar el títol universitari oficial ni el certificat acadèmic.

 1. Si accedeixen amb estudis pendents

2.1.  DNI (espanyols), NIE (residents en Espanya) o PASSAPORT (estrangers).

2.2. Certificació acadèmica Provisional en la que conste la nota mitjana de les assignatures superades fins eixe moment, calculada en base 10, amb la seua traducció oficial si escau (consulteu l’apartat “Requisits titulats estrangers”)

2.3. Document d’Equivalència de nota mitjana calculada en base 10, conforme al procediment establert pel Ministeri d’Educació i Formació Professional. A aquelles persones que no aporten aquest document se'ls assignarà un 5 com a nota mitjana d'accés.

2.4. Documentació específica requerida, si escau, per al màster o màsters sol·licitats. Es recomana consultar en la Fitxa del Màster els mèrits computables en la baremació i la documentació acreditativa que caldria aportar.

2.5. A més, per al MU en Psicologia General Sanitària, caldrà aportar Resolució Favorable d’Accés al Màster, que es podrà obtindre conforme al procediment establert a l’efecte. Més info.

MOLT IMPORTANT: La nota mitjana es podrà actualitzar abans del 26 de juny (o 5 de setembre en fase extraordinària), annexant a la sol.licitud nou document, sempre que prèviament s’haguera aportat certificat provisional dins del termini de sol.licituds.

Com l’estudiantat que estiga en possessió del títol universitari tindrà prioritat en la matrícula, es podrá aportar el títol o altre document que acredite la finalització dels estudis a través de l’opció annexar, abans del 19 de juliol en fase ordinària (o 18 de setembre en fase extraordinària), per tal que la sol·licitud puga tenir preferència en la matrícula davant dels estudiants amb TFG/9 crèdits pendents.

  1. DNI (espanyols), NIE (residents en Espanya) o PASSAPORT (estrangers).
  2. La credencial d’homologació del títol estranger pel Ministeri d’Educació i Formació Professional. Veure instruccions per a introduir les dades en la sol·licitud.
  3. Diploma emés per la seua universitat d’origen
  4. Certificat acadèmic oficial (qualificacions), si escau, traduït oficialment (consulteu l’apartat “Requisits titulats estrangers”).
  5. Document d’Equivalència de nota mitjana calculada en base 10, conforme al procediment establert pel Ministeri d’Educació i Formació Professional. A aquelles persones que no aporten aquest document se'ls assignarà un 5 com a nota mitjana d'accés.
  6. Documentació específica requerida, si escau, per al màster o màsters sol·licitats. Es recomana consultar en la Fitxa del Màster els mèrits computables en la baremació i la documentació acreditativa que caldria aportar.
  1. DNI (espanyols), NIE (residents en Espanya) o PASSAPORT (estrangers).
  2. Títol/diploma amb la legalització o, si escau, postil·la corresponent, així com, si escau, la seua traducció oficial (consulteu l’apartat “Requisits titulats estrangers”). A més, si en cursos anteriors ha sol·licitat preinscripció en la UV o en altra Universitat espanyola i haguera obtingut la Resolució Favorable d’accés als estudis de postgrau, s’haurà d’incorporar també la còpia d’aquesta resolució.
  3. Certificat acadèmic oficial (qualificacions), amb la legalització o, si escau, postil·la corresponent, així com, si escau, la seua traducció oficial (consulteu l’apartat “Requisits titulats estrangers”).
  4. Document d’Equivalència de nota mitjana calculada en base 10, conforme al procediment establert pel Ministeri d’Educació i Formació Professional. A aquelles persones que no aporten aquest document se'ls assignarà un 5 com a nota mitjana d'accés.
  5. Documentació específica requerida, si escau, per al màster o màsters sol·licitats. Es recomana consultar en la Fitxa del Màster els mèrits computables en la baremació i la documentació acreditativa que caldria aportar.
  6. A més, per al MU en Psicologia General Sanitària, caldrà aportar Resolució Favorable d’Accés al Màster, que es podrà obtindre conforme al procediment establert a l’efecte. Més info.

MOLT IMPORTANT: L’estudiantat d’este supòsit que envie sol·licitud de preinscripció amb estudis pendents de finalitzar únicament podrà ser admés a màster si abans del 19 de juliol (o 18 de setembre en fase extraordinària),  aporta tota la documentació anterior, degudament postil·lada o traduïda si escau, sense cap excepció.

La no admissió per incomplir este requisit o per presentar la documentació  requerida (títol o certificació acadèmica) sense postil.la/legalització o , si escau, traducció oficial, no dóna dret a la devolució de la taxa per l’estudi d’equivalència.

3.2.-Documentació en paper

D’ acord amb allò establert en la Llei 39/2015 no serà necessari la presentació de “copies compulsades”.

Excepcionalment, quan existisquen dubtes sobre l’autenticitat de la documentació electrònica presentada, es sol·licitarà de manera motivada l’acarament de las còpies aportades per l'interessat o la interessada, per a la qual cosa es podrà requerir l’exhibició del document original. L’acarament de les còpies es realitzarà en el Servei d’Estudiants de la Universitat de València, mai en les unitats de registre.

AVÍS IMPORTANT ESMENA DOCUMENTACIÓ

La presentació de la documentació obligatòria en format electrònic amb la sol·licitud de preinscripció serà requisit indispensable per a la tramitació d’aquesta. Si amb posterioritat a l'enviament de la seua sol·licitud desitja incloure documentació actualitzada, la pot annexar per tal que es tinga en compte en la baremació, sempre que haja estat presentada dins de termini.Consulte en el calendari del procediment les dates fi de termini per a las fases Ordinària i Extraordinària.

SOL·LICITUD

Avís: Abans d’emplenar la sol.licitud, és molt important llegir atentament les instruccions, comprovar la documentació que obligatòriament cal aportar, i consultar els requisits tècnics per a accedir a la Seu Electrònica.

1.Solicitud preinscripció màsters

Mitjançant el següent enllaç pot accedir a la sol·licitud d'admissió a estudis de màster:

Sol·licitud on line

Per a més informació consulta el següents documents:

Tutorial per a estudiants de la UV

Tutorial per estudiants externs

Important: Es recomana descarregar el justificant en PDF que se li generarà prement l'opció “obtenir document” per a comprovar que la seua sol·licitud s'ha registrat correctament.  En este document figurarà l'identificador de la sol.licitud, la data i hora de presentació de la mateixa, el nombre de registre i l'empremta digital del document. També el pot descarregar en qualsevol moment en la Seu Electrònica- Els meus tràmits.

2.Forma d'accés a la seu electrònica

Al formulari electrònic de sol·licitud d'admissió a màster es pot accedir, mitjançant la seu electrònica de la Universitat de València "ENTREU" des de qualsevol ordinador amb accés a Internet, amb les següents opcions:

 1. Estudiants de la UV mitjançant el seu usuari i contrasenya de correu.
 2. Estudiants de la UV sense identificació o estudiants d'altres universitats: mitjançant l'opció “usuari de la seu” (es crea un usuari i una contrasenya) o,
 3. Amb Registre Cl@ve

En cas de ser la primera vegada que s'accedeix a la seu electrònica de la UV, la persona usuària haurà d'acceptar les condicions generals d'ús i la política de protecció de dades per a accedir a la aplicació.

3.Incidències

En cas d' incidències informàtiques envie una petició mitjançant l'aplicació ticketingUV.  Serà atesa el més aviat possible.

RESULTATS DE L'ADJUDICACIÓ DE PLACES

Baremació i adjudicació places

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de preinscripció, la Comissió de Coordinació Acadèmica (CCA) de cada Màster baremarà les sol·licituds, atenent als criteris d'admissió i baremació previstos i publicats en cada Fitxa del Màster.

Les places oferides s'assignaran en funció del resultat de la baremació i de l'ordre de prioritat assenyalat per l'estudiant en la seua sol·licitud.

Tots aquells que no estigueren conforme amb la puntuació obtinguda en la baremació de la seua sol·licitud, podran presentar la corresponent reclamació, a través del formulari disponible en la Seu Electrònica, en el termini establert (del 12 de juliol a les 14:00 h al 16 de juliol a les 23:59 h Fase Ordinària o, del 17 de setembre a les 14:00 h al 18 de setembre a les 23:59 h en Fase Extraordinària). Fora d'aquest termini, no s'admetran sol·licituds en aquest sentit.

Notificació i consulta de resultats d'adjudicació de places

El resultat de l’adjudicació es comunicarà als estudiants en la Seu electrònica a través de “Els Meus Tràmits”. La Seu (entreu.uv.es) avisa a través d'un correu automàtic remès a l'adreça electrònica indicada en la sol·licitud de preinscripció.

Cada estudiant només pot estar admès en un únic màster i, si escau, itinerari/especialitat, podent resultar en llista d'espera en diverses titulacions que haja sol·licitat de manera prioritària al màster en el qual ha estat admès/a.

Els resultats de l’adjudicació de places es podran consultar de manera personalitzada en:

https://secvirtual.uv.es/admissioMaster

El o els màsters en els quals la persona haja sigut exclosa no apareixen en la consulta.

D'altra banda, en el següents llistats es poden trobar les sol.licituds de preinscripció admeses, les sol.licituds en llista d'espera i les notes de baremació obtingudes en ambdós casos.

Adjudicacions del 12 de juliol de 2024

Relació de sol.licituds Admeses

Relació de sol.licituds en llista d'espera

Carta d'admissió i Resolució de l'estudi d'equivalència.

Els i les estudiants que hagen obtingut plaça podran descarregar-se la carta d'admissió al màster des de “Els Meus Tràmits” en la Seu electrònica. Així mateix, per a aquell estudiantat que accedeixen mitjançant una titulació aliena a l'Espai Europeu d'Educació Superior, podran descarregar-se la Resolució d’Equivalència del seu títol.

CALENDARI FASE ORDINÀRIA I FASE EXTRAORDINÀRIA

 

CALENDARI FASE ORDINÀRIA:

Presentació sol·licituds de preinscripció

Des del 15 de febrer (0:00 h) fins el 14 de juny de 2024 a les 14:00 h (hora peninsular espanyola)

Data límit per a consideracions acadèmiques (actualització de la nota mitjana). No s’actualitzarà la nota si a aquesta data no s’haguera presentat el Certificat Acadèmic.

26  de juny (23:59 h)
Baremació de les sol·licituds                 1 - 4 de juliol
Publicació resultats preinscripció 12 de juliol (09:00 h)
Reclamacions a la baremació (reomplint el formulari en la Seu Electrònica) 12 juliol (14h) - 16 de juliol (23:59h)
Automatrícula (estudis finalitzats)* 15 (a partir de les 12h) - 22 de juliol
Termini per a acreditar la finalització dels estudis i poder matricular-se (admesos amb estudis pendents) 19 de juliol a les 23:59h
Publicació resultats de la crida de llista de espera 24 de juliol (09:00 h)
Automatrícula llista d'espera 25 i 26 de juliol
Crides telefòniques llista de espera 29 - 31 de juliol
Automatrícula dels sol·licitants amb estudis pendents** 29 - 31 de juliol
Fi termini per a l’acreditació del requisit d’idioma del MU en Professor/a d’Educació Secundària 19 de juliol a les 23:59h
* L'estudiantat que haja sigut admés als màsters amb cita prèvia de matrícula realitzarà la seua matrícula exclusivament els següents dies:
MU en Advocacia, MU en Psicologia General Sanitària, MU en Tècniques Experimentals en Química i MU en Treball Social en l'Àmbit Sanitari: el dia 22 de juliol
MU en Professor/a d’Educació Secundària: dies 19 i 22 de juliol
** Només per a aquelles persones amb estudis cursats en una institució d'educació superior pertanyent a l'EEES, la resta hauran de ser titulades
 

INFORMACIÓ IMPORTANT

 • Les persones admeses que no es matriculen en els períodes establerts, perdran la plaça, i aquesta s’ofertarà a la crida en llista d’espera.
 • Les persones participants en la Fase Ordinària que no obtinguen plaça i queden en llista d’espera o l’hagen perduda per no haver-se matriculat en termini, per a participar en la Fase Extraordinària hauran d’enviar una nova sol·licitud elegint màsters en els quals queden places vacants, sempre i quan no hagen sigut excloses en aquests màsters en Fase Ordinària.
 • La Fase Extraordinària s’obri només per als màsters que no hagen completat la seua oferta de places en Fase Ordinària.

 

 

CALENDARI FASE EXTRAORDINÀRIA:

Presentació sol·licituds de preinscripció Des del 22 de juliol (14:00 h) fins a les 23:59 h del 3 de setembre de 2024 (hora peninsular)

Publicació provisional dels màsters ofertats

18 de juliol
Publicació definitiva dels màsters ofertats 30 de juliol
Data límit per a consideracions acadèmiques (actualització nota mitjana).No s’actualitzarà la nota si a aquesta data no s’haguera presentat el Certificat Acadèmic. 5 de setembre (23:59 h)
Baremació de les sol·licituds 9 i 10 de setembre
Publicació dels resultats de la preinscripció 17 de setembre (09:00 h)
Reclamació resultat baremació (reomplint el formulari en la Seu Electrònica) 17 de setembre (14:00 h) - 18 de setembre (23:59)
Automatrícula (estudis finalitzats) 18 i 19 de setembre
Termini per a acreditar la finalització dels estudis i poder matricular-se (admesos amb estudis pendents) 18 de setembre a les 23:59h

Automatrícula dels sol·licitants amb estudis pendents*

20 - 27 setembre
* * només per a aquelles persones amb estudis cursats en una institució d'educació superior pertanyent a l'EEES, la resta hauran de ser titulades
 

INFORMACIÓ IMPORTANT

 • Les persones admeses que no es matriculen en els períodes establerts, perdran la plaça, i aquesta s’ofertarà a la crida en llista d’espera.
 • La Fase Extraordinària s’obri només per als màsters que no hagen completat la seua oferta de places en Fase Ordinària.