Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Ciències Actuarials i Financeres Logo del portal

Crèdits del títol: 120

Crèdits obligatoris: 90

Crèdits optatius: 10

Treball fi de màster: 6

Pràctiques externes 14

Codi titulació: 2171

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: www.uv.es/masteractuariales

Places ofertes de nou ingrés: 30

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat d'Economia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà, valencià i anglès

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Francisco Gabriel Morillas Jurado (Director)
Elena Badal Valero
Laura Ballester Miquel
María de las Américas Brel Pedreño
Román Ferrer Lapeña
Eusebio Cristóbal González Baixauli
Juan Martínez de Lejarza Esparducer
Ignacio Martínez de Lejarza Esparducer
José Ignacio Duart Redón (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Cada vegada més, s’està superant la separació tradicional entre empreses i/o entitats financeres i companyies d'assegurances, de manera que els grans conglomerats financers operen en tots els sectors del mercat per a oferir a la seua clientela tota classe de productes d'estalvi, de risc, de crèdit, etc. Això comporta que els diferents riscos i el seu tractament, objectiu dels estudis actuarials, no siguen un fenomen divisible, sinó únic amb instruments de gestió comuns. En conseqüència, resulta necessari formar professionals capacitats en el camp financer, amb coneixements sòlids de càlcul financer estocàstic, actius i mercats financers, banca, gestió de carteres, gestió de riscos financers, etc., així com en les àrees específicament asseguradores com la previsió social, assegurances de vida i no vida, reassegurances o les qüestions més recents, com les prestacions de salut i dependència. La formació en aquests camps capacitarà l’alumnat per a l'exercici professional en un ampli espectre del món laboral, ja que no només permetrà exercir amb solvència en entitats financeres i companyies d'assegurances, sinó també en qualsevol empresa que, per estar sotmesa a riscos diversos, haurà de valorar-los i gestionar-los per tal de garantir la seua supervivència.

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: postgraueconomia@uv.es