Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Ciències Actuarials i Financeres Logo del portal

Objectius del màster

Objectius

Es pretén capacitar als estudiants per a una activitat basada en la valoració i gestió de qualsevol tipus de riscos, des dels propis dels agents econòmics fins als suportats per institucions o empreses, amb independència del sector econòmic en què desenrotllen la seua activitat i de la forma jurídica que presenten.

Pel seu caràcter especialitzat i multidisciplinari en el camp financer i assegurador, les competències a aconseguir estan referides bàsicament a matèries estadístiques, matemàtiques i financeres, però també a continguts comptables, econòmics i jurídics.

Competències

S'entén per competència el conjunt interrelacionat i interdependent de coneixements, habilitats, actituds i valors que el titulat en Ciències Actuarials i Financeres ha de posseir al terme dels seus estudis. Segons el seu nivell de generalitat o especificitat pot distingir-se entre:

Competències genéricas/transversales

 • Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaços de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular juís a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i juís, des d'una perspectiva de gènere.
 • Saber comunicar les seues conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clar i sense ambigüitats, així com tindre capacitat de redactar informes com ara notes tècniques, valoracions pericials, etc. que siguen acceptables com a documents tècnics.
 • Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant de manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.
 • Ser capaços de construir models adequats a l'entorn econòmic empresarial a partir de les possibilitats que oferixen les modernes tecnologies de la informació i de la computació.
 • Saber realitzar una gestió integral del risc i aconseguir els coneixements suficients per a donar resposta als riscos actuals i als que puguen sorgir resultat del canviant entorn econòmic, financer i social, amb vista a dirigir i gestionar tot tipus d'entitats financeres i asseguradores.
 • Posseir les habilitats suficients per a participar en una conversació de negocis i estar capacitat per a llegir literatura actuarial almenys en dos dels idiomes oficials de la Unió Europea.
 • Conéixer el codi de conducta de l'Actuari així com les normes més rellevants de la pràctica professional.

Competències específiques

Les competències específiques es deriven principalment del Core Síl·labus Actuarial. Es tracta d'un document elaborat pel Grup Consultiu Actuarial Europeu (GCAE) , amb la finalitat de crear un cos de coneixements i unes competències comunes a tots els actuaris europeus. Pel nivell d'acceptació entre les associacions professionals europees, incloses les del nostre país, constituïx el referent principal en la selecció de competències a adquirir.

 • Aconseguir sòlids fonaments en les tècniques matemàtiques i estadístiques com a base per a la comprensió d'altres matèries i elaboració de models del risc utilitzats en la pràctica actuarial.
 • Posseir un ampli coneixement del marc jurídic, regulador i supervisor de les institucions, empreses i mercats del sector financer i assegurador en el context nacional i europeu. Ser capaços d'interpretar els comptes i els estats financers de les empreses asseguradores i de les institucions financeres en general.
 • Conéixer i ser capaços de valorar els distints instruments públics i privats utilitzats en l'entorn de la previsió social. Saber prendre decisions relacionades amb els riscos avaluables econòmicament.
 • Comprendre i ser capaços de desenrotllar les tècniques matemàtiques i estadístiques que resulten rellevants per al treball actuarial: models de supervivència, sinistralitat, tarifació, previsió i solvència.
 • Posseir un ampli coneixement dels processos estocásticos i ser capaços d'utilitzar-los en models financers i actuarials. Aconseguir sòlids fonaments de Matemàtica Financera i ser capaços d'utilitzar-los per a valorar operacions, actius financers i contractes derivats.
 • Ser capaços d'aplicar els criteris i principis de planificació i control actuarial, necessaris per al funcionament correcte de les operacions que, en cada moment, oferisquen les entitats d'assegurances, financeres o qualssevol altres que impliquen transferència i cobertura de riscos.
 • Aconseguir sòlids fonaments per a la presa de decisions financeres: assignació de recursos en el temps baix incertesa, estructura i funcionament dels mercats financers, valoració d'actius i selecció de carteres.
 • Ser capaços de comprendre, desenrotllar i aplicar els models de valoració de riscos (estàndard i avançats) relatius als requeriments de capital exigits a les entitats financeres i asseguradores (Basilea III i Solvència II) .
 • Ser capaços de gestionar el risc com un procés continu i en constant desenrotllament portat a terme de manera integrada i condicionat als objectius estratègics de l'empresa, de manera que es maximitze el valor sostenible a llarg termini de cada una de les seues activitats i es conjuguen els interessos de totes les parts implicades.