Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Ciències Actuarials i Financeres Logo del portal

Descripció i característiques

El títol oficial del Màster en Ciències Actuarials i Financeres, que habilita per a l'exercici professional a Espanya i a Europa, té una orientació marcadament especialitzada, científica i professional i capacita per a desenrotllar certes activitats que són de competència exclusiva de l'Actuari.

Un Actuari és un professional expert de la valoració en termes monetaris d'aquelles situacions de la vida de les persones i de les empreses en què es poden produir danys, pèrdues, o simplement, resultats no desitjats o diferents dels que s'esperen. És a dir situacions de RISC.

Es troba especialment dirigit aquells estudiants que hagen cursat estudis superiors en el camp de les Finances i els Segurs. Com, per exemple, els llicenciats en Economia o Administració i Direcció d'Empreses, diplomats en Ciències Empresarials o titulats en l'anterior llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials. També els equivalents títols de grau o possibles nous títols d'Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Finances i Segurs, Finances i Comptabilitat, etc.

Un altre dels perfils que es considera adequat és el d'aquelles titulacions que proporcionen una sòlida formació en tècniques matemàtiques y/o estadístiques ja que el Màster conté un component elevat d'estes matèries. Seria el cas dels llicenciats o diplomats en Estadística, Matemàtiques o Física.

En tot cas, i sense limitar les possibilitats d'accés a una o diverses titulacions, es recomana una formació quantitativa y/o econòmica, ja que els objectius formatius del Màster consistixen en la capacitació per a la correcta valoració i gestió de riscos pel que l'estudiant haurà de sentir-se interessat tant pels temes financers en el seu sentit més ampli com per les tècniques matemàtiques i estadístiques que fan possible el seu tractament.

Com a eixides professionals cal citar, les entitats financeres i d'inversió, les empreses del sector assegurador, les consultores i els departaments financers i de gerència de riscos de qualsevol tipus d'empresa. També és possible l'exercici de la professió d'Actuari com a autònom. En l'àmbit públic, la labor professional es pot desenrotllar en qualsevol organisme comunitari, estatal o autonòmic i hi ha eixides específiques com la Seguretat Social, la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, el Banc d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors.