Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Ciències Actuarials i Financeres Logo del portal

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43776 Comptabilitat del segur 3 Obligatori Veure fitxa
43775 Dret del segur i normes deontològiques 6 Obligatori Veure fitxa
43777 Economia de la seguretat social 3 Obligatori Veure fitxa
43773 Estadística avançada per a actuaris 6 Obligatori Veure fitxa
43778 Fiscalitat del segur i de les operacions financeres 3 Obligatori Veure fitxa
43781 Gestió de carteres 3 Obligatori Veure fitxa
43772 Matemàtica avançada per a actuaris 6 Obligatori Veure fitxa
43779 Matemàtica financera 3 Obligatori Veure fitxa
43782 Models de renda variable 3 Obligatori Veure fitxa
43785 Models de sinistralitat 3 Obligatori Veure fitxa
43774 Models de supervivència 3 Obligatori Veure fitxa
43784 Processos estocásticos 3 Obligatori Veure fitxa
43783 Programació en visual basic aplicat 3 Obligatori Veure fitxa
43780 Riscos, tècnica asseguradora i pràctica professional 3 Obligatori Veure fitxa
43786 Segurs no vida 6 Obligatori Veure fitxa
43787 Tarifació i anàlisi multivariant 3 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 50, Optatiu: 10.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43792 Comptabilitat i anàlisi d'entitats financeres 3 Obligatori Veure fitxa
43791 Models de renda fixa 6 Obligatori Veure fitxa
43790 Plans i sistemes de pensions 6 Obligatori Veure fitxa
43794 Pràctiques externes 14 Obligatori Veure fitxa
43789 Prestacions i segurs de salut i dependència 3 Obligatori Veure fitxa
43788 Assegurances de vida 6 Obligatori Veure fitxa
43793 Solvència 6 Obligatori Veure fitxa
43795 Treball final de màster 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 10 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43801 Anàlisi demogràfica, no paramètric i dinàmic 3 Optatiu Veure fitxa
43798 Finances personals 3 Optatiu Veure fitxa
43796 Gestió bancària 4 Optatiu Veure fitxa
43799 Gestió i mediació del segur i reassegurança 4 Optatiu Veure fitxa
43800 Mètodes estadístics avançats per a la pràctica actuarial 3 Optatiu Veure fitxa
43797 Titulització i risc de crèdit 3 Optatiu Veure fitxa