Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió Logo del portal

Pla d'Estudis

Pla d'estudis del màster modificat per Resolució de 25 de març de 2015, de la Universitat de València, (http://www.boe.es/boe/dias/2015/04 /10/pdfs/BOE-A-2015-3894.pdf).