Logo de la Universitat de València Logo Servei de Contractació Administrativa Logo del portal

Carta de serveis

  • La nostra tasca comença en la fase d'assessorament previ, a l'inici dels expedients administratius de contractació, a les unitats interessades en la formalització d'algun tipus de contracte, en la relació amb els procediments administratius que s'han de seguir, la qualificació dels contractes i l'aplicació del règim jurídic adequat.
  • La tramitació del expedients  administratius en relació amb el tipus de contractes següents:

-Administratius

Típics: Obres (per exemple, construcció d'un edifici de nova planta o reforma d'un edifici ja existent).

Gestió de serveis públics.

Subministraments (per exemple, adquisició de mobiliari, d'equipament d'investigació, etc).

Serveis (per exemple, neteja, seguretat i manteniment d'edificis).

Consultories i assistències (per exemple, redacció de projectes d'obres i instal·lacions).

Concessió d'obra pública.

Especials: (per exemple, explotació de les cafeteries i les reprografies).

-Privats: per exemple, compravenda o arrendament d'un bé immoble, contractació d'un artista...

  • Gestió comptable, que es comporta la tramitació de contractes i la realització dels documents comptables corresponents (fins a la proposta de pagament, excepte en aquells casos en què la gestió comptable està descentralitzada).
  • El serveis de contractació administrativa actua, durant el procediment d'adjudicació, com a suport de la taula de contractació, i n'assumeix la secretaria.
  • En relació amb determinats tipus de contractes, se'n du a terme la gestió, el seguiment i la supervisió de l'execució administrativa.
  • Tramitació de procediments administratius en relació amb les incidències sorgides en el desenvolupament dels contractes (per exemple, modificació de contractes, resolucions contractuals, pròrrogues...).