Logo de la Universitat de València Logo Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) Logo del portal

Aquesta convocatòria té per objecte atendre els casos singulars que exigeixen accions formatives especialitzades, en un àmbit aliè a l’oferta formativa ordinària del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE).

La finalitat de les accions formatives és l’especialització en tasques administratives, tècniques o de laboratori que siguen substancials als llocs de treball o que se consideren necessàries per al millor exercici de les tasques assignades als llocs de treball del Personal d’Administració i Serveis de la Universitat de València, amb especial atenció als perfils tècnics singulars (com ara les àrees de biblioteques, veterinària, botànica, conservació del patrimoni, esports, audiovisuals, publicacions, informàtica, lingüística, etc.), mitjançant la subvenció per a l’assistència a cursos organitzats per entitats públiques, preferentment, i privades de reconegut prestigi el fi de les quals siga l’actualització teòrica i pràctica de matèries directament relacionades amb l’àrea de treball a què pertany el lloc de treball de la persona sol·licitant.

No podran ser objecte de subvenció els mòduls, cursos, assignatures, matèries, etc., conduents a l’obtenció de títols universitaris de caràcter oficial i de validesa a tot el territori nacional, ni tampoc els títols propis de les universitats públiques ni els cursos d’idiomes.

Les convocatòries anuals es poden consultar: