Amparo Mañés Barbé, nova coordinadora de la Xarxa d’Unitats d’Igualtat de Gènere per a l’Excel·lència Universitària (RUIGEU)

  • Equality Unit
  • July 20th, 2021
 
Amparo Mañés Barbé
Amparo Mañés Barbé

La directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València, Amparo Mañés Barbé, ha sigut triada la primera coordinadora de la RUIGEU, xarxa que reuneix a les unitats d'igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens de totes les universitats públiques espanyoles.

La xarxa porta funcionant des de l'any 2009 amb trobades anuals i accions conjuntes com són els manifestos en els dies internacionals més assenyalats, 8 de març i 25 de novembre o, per exemple, la guia de bones pràctiques per a les universitats Teletreball i Conciliació corresponsable en temps de Covid-19. Però no ha sigut fins a l'assemblea celebrada virtualment el 6 de maig de 2021 quan es va aprovar el Reglament que ha servit per a formalitzar les bases de constitució de la RUIGEU.

D'acord amb aquest reglament, l'assemblea de la RUIGEU del passat 1 de juliol va procedir a l'elecció de tots els òrgans de la xarxa, com són el ple, la coordinadora de RUIGEU, el comité executiu, el consell interterritorial, i els grups de treball de la xarxa. Així, es va elegir coordinadora de la RUIGEU Amparo Mañés Barbé, directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València. El que atorga a la nostra institució un especial protagonisme ja que també actua la nostra Universitat com a administradora de la web RUIGEU des de l'any 2018 (tasca que desenvolupa Inés Soler Julve, tècnica de la Unitat).

Cal destacar la importància que té la RUIGEU com a xarxa de col·laboració en la qual compartir coneixements, sinergies, bones pràctiques, experiències, activitats, resultats i recursos que promoguen i milloren les seues actuacions en l'àmbit de la igualtat entre dones i hòmens, segons el que s'estableix en la disposició addicional dotzena de la LOMLOU per a les Unitats d'Igualtat. D'aquesta manera, brinda al cada integrant un canal d'informació, assessorament i suport mutu.

A la seua vegada, és una plataforma des de la qual es generen polítiques i accions comunes per a superar els obstacles que dificulten o impedeixen la consecució de la igualtat entre dones i hòmens, especialment en l'àmbit universitari i de la política científica. En concret, s'elaboren informes, estudis, escrits, manifestos, propostes i qualsevol altra documentació de naturalesa similar, en temes d'igualtat, a iniciativa pròpia o a petició de la CRUE, de ministeris, conselleries o òrgans i entitats de similar condició.

En definitiva, aquesta xarxa suposa una representació col·lectiva i l'establiment de vincles per a fomentar la defensa de la igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens en les universitats, mitjançant accions d'informació, conscienciació i difusió de diferents activitats d'igualtat oferides per la RUIGEU. S'estableixen vincles amb entitats públiques i privades, locals, autonòmiques, estatals i internacionals compromeses amb la igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens i la no discriminació per raó de sexe i així estar en les millors condicions per a proposar mesures conjuntes de progrés en igualtat. O cosa que és el mateix, per a construir una millor societat.