Formes de Participació i Col·laboració

Per tal de col·laborar en la millora de la prestació del servei, les usuàries i els usuaris del Gabinet de Premsa poden:

  • Donar la seua opinió sobre la qualitat percebuda respecte dels serveis que ofereix la unitat.
  • Formular suggeriments que ens ajuden a millorar.
  • Plantejar queixes quan els serveis oferts no resulten satisfactoris.
  • Rebre atenció relacionada amb les necessitats d’informació, dubtes, qüestions, etc., que se’ls plantegen en relació amb els serveis que presta la unitat.

 

Mesures d’esmena:

Les persones usuàries que consideren que la unitat incompleix els compromisos declarats en la Carta de Serveis podran formular les seues queixes mitjançant:

  • La Bústia de suggeriments, queixes i felicitacions de la UV: http://www.uv.es/bustia
  • Escrit presentat al Registre de la UV, adreçat al Gabinet de Premsa

En cas d’incompliment, s’informarà la persona usuària de les causes per les quals no s’ha complert el compromís i de les mesures adoptades.

L’incompliment dels compromisos continguts en aquesta Carta no donarà lloc a responsabilitat patrimonial de l’Administració.