Vigència i seguiment de la Carta de Serveis

Aquesta Carta de Serveis ha estat aprovada per Joaquín Aldás-Manzano, Vicerector d'Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació.

La vigència de la carta serà de quatre anys a partir del dia 1 de gener de 2022, llevat que variacions importants del seus continguts aconsellen anticipar-ne la revisió.

Documentació de seguiment: