Universitat de ValènciaUVsocietat,UVsocietat Logo del portal

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA “CONÈIXER EL TERRITORI 2023-2024

A l'exposició de motius de la recentment promulgada Llei Orgànica del Sistema Educatiu s'esmenta: “La Universitat ha estat, és i ha de ser font de coneixement, de benestar material, de justícia social, d'inclusió, d'oportunitats i de llibertat cultural per a totes les edats.

Com a institució secular que és, ha demostrat la seva capacitat per combinar el manteniment dels valors essencials amb l'adequació als canvis que s'anaven succeint. Arriba ara el moment en què ha de tornar a demostrar la seva força adaptant-se i acompanyant les transformacions i els reptes socials, culturals, tecnològics, mediambientals, científics i institucionals que caracteritzen el canvi d'època que travessem”.

Afegeix, així mateix: “Les universitats són, avui més que mai, no només dipositàries del coneixement, sinó productores del coneixement esmentat. Docència, investigació i capacitat de compartir i transferir aquest coneixement constitueixen funcions centrals de la seva activitat. En efecte, la Universitat del segle XXI no es pot replegar en una torre d'ivori, sinó que ha de continuar la tasca endegada i continuar aprofundint en la seva inserció, significació i capacitat de servei amb relació al teixit social, cultural i econòmic”

Amb una vocació d'extensió dels sabers i del coneixement es reconeix a la universitat la capacitat d'arribar més enllà al servei de la societat: “Amb la tasca imprescindible de potenciar la investigació i de generar coneixement, contribuint a la seva divulgació i contrast amb la comunitat científica, es tracta a més de convertir aquest coneixement en socialment útil, generant vincles amb els actors socials més propers a la temàtica de cada investigador, de cada grup i centre de recerca, partint de l'especialitat de cadascú, però buscant en la interdisciplinarietat i la multidisciplinarietat les vies amb què respondre a la complexitat creixent dels reptes a què ens enfrontem com a humanitat”

I reforçant els principis anteriorment esmentats, assenyala:  “Les universitats han estat essencialment espais de formació per als joves. Ara cal anar més enllà, reforçant la capacitat de servei al conjunt de la societat per aconseguir una Universitat per a totes les edats; un lloc on la formació al llarg de la vida per a qualsevol persona i col·lectiu sigui un objectiu bàsic; una Universitat on l'experiència d'una docència presencial i compartida sigui un valor central i diferencial; un lloc on convergeixin i es relacionin científiques i científics, estudiantat, professionals que busquen actualitzar les seves capacitats, especialistes i agents socials, buscant totes elles i ells reforçar coneixements, construir competències i plantejar camins de transformació i innovació de manera compartida”

Per tant, l'article 3 dels Estatuts de la Universitat de València indica: La Universitat de València, com a servei públic que és, té com a missió impartir els ensenyaments necessaris per a la formació dels estudiants, la preparació per a l'exercici d'activitats professionals o artístiques i l'obtenció, si escau, dels títols acadèmics corresponents, així com per a l'actualització permanent del coneixement i de la formació del personal i del professorat de tots els nivells d'ensenyament”

Per tant, l'article 5 dels seus Estatuts afirma: La Universitat de València, vinculada a la realitat històrica, social i econòmica de la Comunitat Valenciana, dedica especial atenció a l'estudi i el desenvolupament de la cultura de la seua nacionalitat, i es projecta activament sobre els problemes valencians mitjançant programes específics de docència, investigació i divulgació .

Sota aquestes premisses de la funcions de la Universitat de València i supermanent implicació amb el territori de la nostra Comunitat/País es presenta la convocatòria actual Conèixer el Territori adreçada al professorat d'Ensenyaments Secundaris i Batxiller.

El programa Conèixer el Territori pretén la transmissió de la història, ciència, cultura, coneixement, patrimoni historicoartístic, natural, industrial, musical, gastronòmic, etc...al professorat dels esmentats ensenyaments per complementar la seva formació i perquè actuïn com transmissor del mateix a lalumnat dels seus nivells educatius actuals, però no oblidem, futurs estudiants universitaris.

Es regirà per les següents

BASES GENERALS

1.- Objecte de la convocatòria.

Presentació de propostes en el marc del programa Conéixer el Territori, de la Delegació de la Rectora per a Universitat i Societat.

2.- Línies dactuació.

Activitats formatives per al professorat d'Ensenyaments Secundaris i Batxiller per tal de conèixer i divulgar la història, ciència, cultura, coneixement, patrimoni artístic, natural, industrial, musical, gastronòmic, etc de la nostra Comunitat.

3.- Propostes dactivitats formatives.

La presentació de propostes es realitzarà a través de la sol·licitud següent:

http://go.uv.es/gzi6Zsh

Un cop tancada la convocatòria s'elaborarà un catàleg de propostes que seran remeses al CEFIRE per seleccionar aquelles del seu interès i mitjançant contacte directe amb la persona responsable fixar, de comú acord, les dates de realització de la mateixa.

4.- Característiques de les activitats formatives.

Les activitats formatives poden estar compreses entre un mínim de 10 hores i un màxim de 60 hores. Podent ser presencials, en línia o mixtes.

5.- Professorat de les activitats formatives.

El professorat serà exclusivament personal docent i investigador daquesta universitat i que estigui en actiu.

No podran presentar més duna proposta formativa, ni impartir docència en més duna proposta formativa.

6.- Documentació

La fitxa tècnica de cada activitat degudament complimentada que es pot descarregar a la pàgina

http://go.uv.es/gzi6Zsh

Cal adjuntar l'informe favorable del Departament/CAT on s'aprovi expressament la realització de l'activitat.

7.- Terminis de presentació

2023-2025

8.-Fechas de realización de las actividades

Les dates de realització de les activitats sestabliran de comú acord entre les necessitats del CEFIRE i la disponibilitat del professorat encarregat de la seva impartició.