Condicions meteorològiques.

PEDREGUER (Marina Alta)
ELEV: 54 m.  LAT: 38° 47' 26" N  LONG:  0° 02' 21" E

Condiciones meteorológicas.
Weather conditions.

17/04/24
8:28
( 6:28 UTC)
Alba

7:20

Vespre

20:39

Amanecer Anochecer
Sunrise Sunset

Temperatura

(16.3 °C @ 2:51)
14.8 °C
(14.7 °C @ 7:56)

Humitat

(85 % @ 2:02)
79 %
(78 % @ 7:57)

Baròmetre

1015.1 hPa
(Rising Slowly)

Temperatura Humedad Barómetro
Temperature Humidity Barometer

Punt de rosada

11.2 °C

Direcció del vent

NE (53º)

Velocitat del vent

(16.1 km/hr @ 7:39)
0.0 km/hr
(0.0 km/hr)

Punto de rocío Dirección del viento Velocidad del viento
Dewpoint Wind direction Wind speed

Índex de calor

(16.7 °C @ 2:51)
14.6 °C

Sensació de fred

14.8 °C
(15.0 °C @ 0:19)

Pluja avui

(0.0 mm/hr @ ----)
0.0 mm
(0.0 mm/hr)

Índice de calor Sensación de frio Lluvia hoy
Heat index Wind chill Today's rain

Índex THW

14.6 °C

Pluja aquest mes

0.0 mm

Pluja aquest any

44.2 mm

Índice THW Lluvia este mes Lluvia este año
THW index Month rain Year rain

Radiació solar

(109 W/m² @ 8:27)
109 W/m²

Índex UV

(0.0 @ ----)
0.0

Densitat del aire

1.2128 kg/cu.m

Radiación solar Índice UV Densidad del aire
Solar radiation UV Index Air density


Amb gràfiques actuals: 1 - 2 - 7 dies - Comp. 1 dia Con gráficas actuales: 1 - 2 - 7 dias - Comp. 1 día With current plots: 1 - 2 - 7 days - Comp. 1 day

Predicció Davis
Predicción Davis
Davis Forecast
Augmentant els nuvols amb poc canvi en la temperatura.
Aumentando las nubes con poco cambio en la temperatura.
Increasing clouds with little temperature change.

Fases de la lluna
Fases de la luna
Moon phases
Quart creixent
Cuarto creciente
First Quarter

Última pluja (> 1mm/hr)
Última lluvia (> 1mm/hr)
Last rain (> 1mm/hr)
2024-03-31 @ 18:30:00
(16 d. 14:00:34 h.)


Ajuda i glossari Ayuda y glosario Help and glossary

Dades disponibles Report NOAA: mensual - mes anterior - anual
Dades rebudes - Tabla de dades diaria - semanal
Gràfiques ùltim: dia - setmana - mes - any - any (mitjanes diaries)
Climogrames: recents - Clasics anuals - anuals
Tabla de comparació anual - Gràfiques de comparació anual - Gràfiques d'anomalies mensual
Gràfiques 3D mitjanes hora/dia: setmana - mes - any
Distibució horaria: Màximes - Mitjanes - Mínims
Any hidrometeorològic: 2023/24 - 2022/23 - 2021/22 - 2020/21 - 2019/20 - 2018/19 - 2017/18 - 2016/17 - 2015/16 - 2014/15 - 2013/14 - 2012/13 - 2011/12 - 2010/11 - 2009/10 - 2008/09 - 2007/08 - 2006/07 - 2005/06 - 2004/05
Any hidrològic: 2023/24 - 2022/23 - 2021/22 - 2020/21 - 2019/20 - 2018/19 - 2017/18 - 2016/17 - 2015/16 - 2014/15 - 2013/14 - 2012/13 - 2011/12 - 2010/11 - 2009/10 - 2008/09 - 2007/08 - 2006/07 - 2005/06 - 2004/05
Top10 - Mitjanes fins avui
Vent - Vents (gràfiques polars)
WeatherLink: Resúm actual - Condicions actuals - Màxims i mínims (mensual i anual)

Datos disponibles Reporte NOAA: mensual - mes anterior - anual
Datos recibidos - Tabla de datos diaria - semanal
Gráficas última: día - semana - mes - año - año (medias diarias)
Climogramas: recientes - Clàsics anuales - anuales
Tabla de comparación anual - Gráficas de comparación anual - Gráficas de anomalias mensuales
Gráficas 3D promedios hora/dia: semana - mes - año
Distibución horaria: Máximas - Promedios - Mínimas
Año hidrometeorológico: 2023/24 - 2022/23 - 2021/22 - 2020/21 - 2019/20 - 2018/19 - 2017/18 - 2016/17 - 2015/16 - 2014/15 - 2013/14 - 2012/13 - 2011/12 - 2010/11 - 2009/10 - 2008/09 - 2007/08 - 2006/07 - 2005/06 - 2004/05
Año hidrológico: 2023/24 - 2022/23 - 2021/22 - 2020/21 - 2019/20 - 2018/19 - 2017/18 - 2016/17 - 2015/16 - 2014/15 - 2013/14 - 2012/13 - 2011/12 - 2010/11 - 2009/10 - 2008/09 - 2007/08 - 2006/07 - 2005/06 - 2004/05
Top10 - Promedios hasta hoy
Vientos - Vientos (gráficas polares)
WeatherLink: Resumen actual - Condiciones actuales - Máximos y mínimos (mensual y anual)

Available data NOAA report: monthly - Last month - anual
Received data - Daily data table - Weekly
Plots last: day - week - month - year - year (daily average)
Climograms: near - Classic year - yearly
Anual compare table - Anual compare plots - Monthly anomaly plots
Plots 3D average hour/day: week - month - year
Hourly distibution: Highs - Average - Lows
Hydrometeorologic Year: 2023/24 - 2022/23 - 2021/22 - 2020/21 - 2019/20 - 2018/19 - 2017/18 - 2016/17 - 2015/16 - 2014/15 - 2013/14 - 2012/13 - 2011/12 - 2010/11 - 2009/10 - 2008/09 - 2007/08 - 2006/07 - 2005/06 - 2004/05
Hydrologic Year: 2023/24 - 2022/23 - 2021/22 - 2020/21 - 2019/20 - 2018/19 - 2017/18 - 2016/17 - 2015/16 - 2014/15 - 2013/14 - 2012/13 - 2011/12 - 2010/11 - 2009/10 - 2008/09 - 2007/08 - 2006/07 - 2005/06 - 2004/05
Top10 - Till today averages
Wind - Wind (polar plots)
WeatherLink: Actual summary - Actual conditions - Highs and lows (monthly and anual)

Aquestes dades son enregistrades mitjansant una estació meteorològica Davis Vantage Pro 2 Plus cada 2.5 segons i actualitzats cada 5 minuts. Les dades son alimentades a la xarxa de localització de radioaficionats APRS i a Wunderground.com cada 5 minuts. La precisió de les mesures es pot consultar açi

Estos datos son registrados mediante una estación meteorológica Davis Vantage Pro 2 Plus cada 2.5 segundos y actualizados cada 5 minutos. Así mismo son alimentados a la red  de localización de radioaficionados APRS y a Wunderground.com cada 5 minutos. La precisión de las medidas se puede consultar aqui

This data are recorded with a weather station Davis Vantage Pro 2 Plus each 2.5 seconds and renewed each 5 minutes. Also this data are feed to the amateur radio positioning network APRS and Wunderground.com each 5 minutes. The data accuracy can by read there


Recullen aquestes dades meteorològiques
Recogen estos datos meteorològicos
Get this meteorological data
AVAMET
meteoclimatic
APRS
Wunderground.com
CEAMET
Awekas.at

Mapes
Mapas
Maps
AEMET

Prediccions
Predicciones
Forecast
AEMET - Agencia Estatal de Meteorología - Pedreguer

Fenomens
Fenomenos
Phenomena
Downburst (INM, pdf) : 5-9-2003
Eclipsi anul·lar - Eclipse anular - Anular eclipse: 3-10-2005
Gota Freda - Gota fría: 11,12 -10-2007
Informació i resums de l'AEMET-CV - Informació i resúmenes de la AEMET-CV - AEMET-CV Information and summaries

Registres històrics de pluges CAPP
Registros históricos de lluvia CAPP
CAPP rain historical records
Pluja indrets/partides de Pedreguer (pdf): 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Pluges mensual a Pedreguer (pdf): 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Pluja Pedreguer 1983-2023 (pdf)

Mapa de pluges a Pedreguer (Nico Vives - geomap)
Mapa de lluvia en Pedreguer (Nico Vives - geomap)
Pedreguer rain chart (Nico Vives - geomap)
2023 (jpg) - Blog geomap Paisatgisme i Estudis Mediambientals i Proenhec
2022 (jpg) - Blog geomap Paisatgisme i Estudis Mediambientals i Proenhec
2021 (jpg) - Blog geomap Paisatgisme i Estudis Mediambientals i Proenhec
2020 (jpg) - Blog geomap Paisatgisme i Estudis Mediambientals i Proenhec
2019 (jpg) - Blog geomap Paisatgisme i Estudis Mediambientals 2019
2018 (jpg) - Blog geomap Paisatgisme i Estudis Mediambientals 2018
2017 (jpg) - Blog geomap Paisatgisme i Estudis Mediambientals 2017
2016 (jpg) - Blog geomap Paisatgisme i Estudis Mediambientals 2016

Altres estacions meteorològiques interesants
Otras estaciones meteorógicas interesantes
Other interesting weather stations
Ajuntament de Pedreguer - inforatge
Teulada-Garganta - Carlos E. Femenia
Calp - Aguas de Calpe
Pedreguer (Cami del Mig) - Jose M. Infantes
El Verger - Jose M. Infantes
Xàbia (Alicante) - Toni Bolufer
Associació Valenciana d'aficionats a la meteorologia AVAMET

Ajuda i glossari Ayuda y glosario Help and glossary

Per qualsevol altra informació, contacteu amb jose.m.femenia@uv.es
EA5DFV
disponible IPv6 available
disponible PDA/GPRS RSS available
Credits

Recepció de dades wireless
Para cualquier otra información, contacte con Recepción de datos wireless
For any other information, contact with Wireless data reception