Centre idiomes UVUniversitat de València Logo del portal

Bústia de suggeriments, queixes, reclamacions i felicitacions al Centre d’Idiomes UV

El Centre d’Idiomes de la Universitat de València disposa d’una bústia de suggeriments, queixes, reclamacions i felicitacions amb l’objectiu d’establir un mecanisme de comunicació amb les persones usuàries dels serveis gestionats per l’entitat i així conèixer tant el seu nivell de satisfacció com els seus suggeriments referides al funcionament del CdI UV, el que ens permetrà millorar els serveis oferts.

Tots els suggeriments, queixes, reclamacions o felicitacions es formalitzaran mitjançant un formulari que s’enviarà a l´adreça de correu electrònic: contactocdi@uv.es, a disposició pública, fàcilment accessible, en la web del Centre d’Idiomes UV. Si l’adreça de correu no consta en la base de dades del CdI UV, al costat del formulari s’haurà d’acompanyar una fotocòpia del Document Nacional d´Identitat.

Totes les queixes, reclamacions, suggeriments o felicitacions que es reben es registraran en un arxiu que inclourà:

  1. data d’entrada
  2. dades de contacte facilitats
  3. concepte
  4. departament afectat
  5. resposta facilitada 
  6. data de contestació
  • Òrgan competent: la Gerència del CdI UV és l’òrgan competent per a l’atenció, gestió i resposta de tots els enviament que es formulen.
  • Tramitació: Totes les queixes, reclamacions, suggeriments o felicitacions hauran de ser tramitades i no podran quedar sense resposta pel Centre d’Idiomes, havent de contestar el més prompte possible, a través del correu electrònic facilitat per l’usuari o usuaria, i en el termini màxim de 10 dies hàbils des de la recepció del correu electrònic.
  • Comunicació de la queixa a l´Administració competent: El CdI UV remetrà la queixa/reclamació a l´Administració competent quan així es preveja legalment.

El Centre d’Idiomes UV haurà de notificar la queixa/reclamació formulada a l´òrgan competent de la Direcció Territorial (Secció de Persones amb Diversitat Funcional) en el termini de 10 dies hàbils des de la seua presentació en el CdI UV.

La resposta a la queixa/reclamació haurà de notificar-se a la persona usuària i simultàniament a l´òrgan competent de la Direcció Territorial (Secció de Persones amb Diversitat Funcional). La Direcció Territorial de la Conselleria es reserva el termini de 15 dies, per a considerar idònia la resposta donada a la persona usuària, posant-lo, en un altre cas, en coneixement de l´entitat, per a una resposta més adequada. Així mateix, establirà les mesures oportunes.