Logo de la Universitat de València Logo Departament de Biologia Cel·lular, Biologia Funcional i Antropologia Física Logo del portal

1. Es valora la nota mitjana en les matèries del títol amb què s’accedeix al programa.
La nota mitjana es calcula amb la convenció habitual (1: aprovat; 2: notable; 3: excel•lent; 4 matrícula d’honor), ponderant la qualificació pel nombre de crèdits de la matèria qualificada. Si l’expedient conté una qualificació final (per exemple, per un examen final), es pren aquesta qualificació. En sistemes de qualificació diferents de l’espanyol, s’ha de buscar una correspondència ordinal. Aquest apartat compta fins a 4 punts.


Adequació dels estudis previs al programa de doctorat. Es valora amb 0, 1 o 2, segons el pes de les matèries de biologia evolutiva o de biodiversitat en els estudis previs del candidat.


2. Altres títols oficials o equivalents als oficials en sistemes educatius estrangers. Es valoren els títols que tinguen rellevància per al programa, fins a un màxim d’1 punt per al total de títols.


3. Publicacions científiques. Es valoren les publicacions de les quals el candidat és autor i que tinguen rellevància per al programa, fins a un màxim d’1 punt per al total de publicacions.

4. Carta de motivació redactada en anglès per l’aspirant i entrevista amb la comissió acadèmica del programa. (En l’entrevista es tractarà necessàriament sobre la carta de motivació, per tal de valorar-ne l’autoria i la sinceritat). Fins a 1 punt.