Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Economia Internacional i Turisme Logo del portal

Amb caràcter general, per a l'accés a un programa oficial de doctorat serà necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de Grau, o equivalent, i de Màster Universitari.

Així mateix podran accedir els que es troben en algun dels supòsits següents:

a) Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre país integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que habilite per a l'accés a Màster d'acord amb el que establix l'article 16 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels que, almenys 60, hauran de ser de nivell de Màster.
b) Estar en possessió d'un títol oficial espanyol de Graduat o Graduada, la duració del qual, d'acord amb normes de dret comunitari, siga almenys 300 crèdits ECTS. En aquest cas s'hauran de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació a què es referix l'article 7.2 d'esta norma, llevat que el pla d'estudis del corresponent títol de grau incloga crèdits de formació en investigació, equivalents en valor formatiu als crèdits en investigació procedents d'estudis de Màster.
c) Els titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagen superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en Ciències de la Salut.
d) Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers, sense necessitat la seua homologació, prèvia comprovació per la universitat que este acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de Màster Universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Esta admissió no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del que estiga en possessió l'interessat ni el seu reconeixement a altres efectes que el de l'accés a ensenyances de Doctorat. L'estudi de l'equivalència de títols està subjecte a una taxa administrativa que s'abona en el moment en el qual es realitza  la preinscripció electrònica al doctorat i ascendeix a 155,22 €.
e) Estar en possessió d'un altre títol espanyol de Doctor obtingut d'acord amb anteriors ordenacions universitàries
f) Estar en possessió d'un títol universitari oficial que haja obtingut la correspondència al nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'educació superior, d'acord amb el procediment que estableix el Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i la declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per determinar la correspondència als nivells del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginer tècnic i diplomat.

A més podran ser admesos als estudis de doctorat regulats en este reial decret, els Llicenciats, Arquitectes o Enginyers que estigueren en possessió del Diploma d'Estudis Avançats obtingut d'acord amb el que disposa el Reial Decret 778/1998, de 30 d'abril, o hagueren aconseguit la suficiència investigadora regulada en el Reial Decret 185/1985, de 23 de gener.


REQUISITS/CRITERIS DE ADMISSIÓ:

a) Com a requisit específic d'admissió, tindran preferència aquelles persones que hagen cursat el màster en Direcció i Planificació del Turisme i/o el màster en Internacionalització Econòmica: Gestió del comerç internacional, associats a aquest programa de doctorat o altres estudis del mateix nivell i branca de coneixement.

En cas d'estar en possessió del Diploma d'Estudis Avançats (*DEA), obtingut d'acord amb el que es disposa en l'RD 778/98 o haver aconseguit la Suficiència Investigadora segons allò regulat pel RD 185/85, hauran d'haver-lo cursat en programes de Doctorat que hi siguen afins.

b) També podran ser admesos els qui hagen cursat altres estudis de màster diferents dels assenyalats en el punt anterior, si bé han d'estar referits al mateix àmbit d'especialització i coneixement. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat serà l'encarregada de valorar la idoneïtat d'aquests estudis de màster diferents.

A més, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat valorarà positivament que els candidats:

- Posseïsquen un bon expedient acadèmic

- Tinguen una formació econòmica sòlida en econometria i mètodes quantitatius

- Parlen, lligen i escriguen anglés correctament, a més del castellà (veure taula d'equivalències d'acreditació de llengües https://www.uv.es/fatwireed/userfiles/file/taula_acred_l2-1(2).pdf)

- Tinguen un projecte d'investigació coherent amb les línies d'investigació de l'Institut d'Economia Internacional http://iei.uv.es/areas/.

En referència amb aquest últim aspecte, els candidats hauran de presentar una proposta de projecte d'investigació vinculat amb un professor del Programa de Doctorat que estiga interessat en l'adreça d'aquest projecte i amb el qual hagen establit contacte prèviament http://iei.uv.es/investigadores/. El projecte d'investigació presentat haurà d'estar signat pel candidat i el professor.  En cas de ser admés en el programa de doctorat, aquesta informació es tindrà en compte per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat per a l'assignació de director de Tesi Doctoral.

Els estudiants que complisquen amb els requisits anteriors podran accedir al Programa de Doctorat, i serà la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat l'encarregada de verificar el compliment dels requisits anteriors per a l'admissió del doctorand.”