Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Economia Internacional i Turisme Logo del portal

Introducció

Aquest programa de doctorat es fonamenta en les línies d'investigació relacionades amb els processos d'internacionalització de l'economia, tant en el vessant de la integració econòmica, la gestió del comerç internacional i la relativa a la governança de les destinacions i la gestió turística. Es fonamenta i aprofundeix en el màster en "Internacionalització econòmica: Integració i Comerç Internacional" i el màster en "Direcció i Planificació del Turisme".

 

Competències bàsiques:

 • Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes d'investigació relacionats amb aquest camp.
 • Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
 • Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una investigació original.
 • Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 • Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
 • Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i destreses personals:

 • Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica.
 • Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.
 • Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
 • Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
 • Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
 •  La crítica i defensa intel·lectual de solucions.


Competències generals i específiques:

 • Demostrar una comprensió sistemàtica dels drets humans, les teories de la democràcia i la justícia internacional i el domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp de coneixement.
 • Concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés substancial d'investigació amb serietat acadèmica.
 • Realitzar una contribució a través d'una investigació original que ampliï les fronteres del coneixement en matèria de drets humans, desenvolupant un corpus substancial, del qual part mereixi la publicació referenciada a nivell nacional o internacional.
 • Realitzar una anàlisi crítica, avaluació i síntesi d'idees noves i complexes en àmbit dels drets humans
 •  Comunicar-se amb els seus col·legues, amb la comunitat acadèmica en el seu conjunt i amb la societat en general en relació als seus als temes objecte d'estudi
 • Fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç tecnològic, social o cultural dins d'una societat basada en el coneixement i en el respecte a: a) els drets fonamentals i d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, b) els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat ic) els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics. Capacitat analítica per a oferir assessoria estratègica a organitzacions públiques i privades en matèria de drets humans, democràcia i justícia internacional.
 • Capacitat per avaluar l'impacte de les decisions, estratègies i polítiques de les organitzacions públiques i privades per a la garantia dels drets humans i la democracia.Capacidad d'autocrítica i capacitat per utilitzar i aplicar les TIC al propi àmbit d'estudi així com per gestionar amb rapidesa i precisió un conjunt complex i diversos de dades i fonts documentals.