Logo de la Universitat de València Logo Grup d'Investigació en Enginyeria Ambiental (GI2AM) Logo del portal

Línies d'investigació

Les línies d'investigació del grup GI2AM són:

  • Eliminació d'emissions de compostos orgànics volàtils i olors en aire. Disseny, anàlisi i optimització de processos de tractament a escala de laboratori i posterior transferència a escala industrial. Destaca la línia de treball amb les biotecnologies emergents Biofiltres i Filtres Biopercoladors i la seua combinació amb altres tecnologies fisicoquímiques. S'ha desenvolupat la tecnologia de filtre biopercoladors des de TRL3 fins a TRL9.
  • Eliminació de compostos orgànics volàtils en emissions i en aire indoor. Disseny i optimització de la tecnologia d'Oxidació Fotocatalítica a escala de laboratori i realització de proves escala industrial.
  • Bioadsorció de metalls pesants en aigua. Disseny i optimització del procés d'adsorció de metalls pesants en aigua emprant bioadsorbents.
  • Reciclatge d'emissions de compostos orgànics volàtils en bioenergia. Desenvolupament, optimització i canvi d'escala de la nova tecnologia de tractament: el Biolavador Anaerobi per a la valorització d'efluents gasosos de compostos orgànics volàtils en biometà. S'ha desenvolupat aquesta tecnologia des de TRL2 fins a TRL5.
  • Recuperació de metà d'efluents líquids. Desenvolupament, anàlisi i optimització de contactors de membranes per a la recuperació de metà dissolt en efluents líquids.
  • Producció de biocarburants 2G i 3G a partir de la valorització de residus lignocel·lulòsics i biomassa algal. Estudi i optimització de totes les etapes del procés: pretractament, hidròlisi enzimàtica, fermentació amb diferents configuracions i recuperació in-situ per gas d'arrossegament i/o pervaporació.
  • Producció de productes d'alt valor afegit a partir de la valorització de residus i residus lignocel·lulòsics. Estudi i optimització de les etapes implicades.
  • Modelatge matemàtic i simulació de processos. Desenvolupament de models matemàtics i la seua integració en simuladors industrials comercials per al disseny i predicció de les tecnologies de tractament estudiades.
  • Anàlisi microbiològica. Estudi del seguiment de les poblacions microbianes desenvolupades en els diferents processos biològics mitjançant l'aplicació d'eines de biologia molecular (Seqüenciació massiva, PCR quantitativa, DGGE, FISH, entre altres).