Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals Logo del portal

Convenis de Col·laboració

CURSO SOBRE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES

Entidades participantes: Empresa pública Divalterra y el Instituto de Criminologia y Ciencias Penales de la U.V.

Duración: 90 horas.

Objeto: Ha concluido el curso sobre Delincuencia Económica y Prevención de Riesgos Penales (Compliance) que miembros del Departamento de Derecho Penal y del Instituto de Criminología y Ciencias Penales de la Universitat de València han impartido a la empresa pública Divalterra como consecuencia de la suscripción de un contrato de formación entre ambas entidades. El Instituto de Criminología y el Departamento de Derecho Penal han desarrollado en los últimos años investigaciones dirigidas a favorecer mayores cuotas de buen gobierno y transparencia en el sector público con el objetivo fundamental de prevenir las prácticas corruptas. En este sentido, la reforma operada en el Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ha insistido en la necesidad de que las personas jurídicas refuercen sus procesos formativos contando con programas estructurados de compliance. Es por ello que con este curso que ahora concluye se ha posibilitado la elaboración de procesos estratégicos que, desde una cultura de gestión de riesgos y liderazgo ético, faciliten a los profesionales de Divalterra prevenir y evitar eficazmente los comportamientos delictivos que pudieran relacionarse con el desarrollo de sus variadas actividades empresariales.

APROFITAMENT PER A LA INVESTIGACIÓ DE RESULTATS D'INTERVENCIÓ (TRACTAMENTS) SOBRE PENATS, TANT EN MEDI OBERT COM EN MEDI TANCAT.

 

Entitats participants: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA – Associació  PREVEN3

Període: 28/06/2016 -28/06/2021

Objecte: L'objecte del present conveni és establir les bases per a la col·laboració entre D. Enrique J. Carbonell Vayá, Professor Titular del Departament de Psicologia Bàsica i Secretari de l'Institut Universitari de Recerca en Criminologia i Ciències Penals de la Universitat de València  i l'associació PREVEN3 sobre "aprofitament per a recerca de resultats d'intervenció (tractaments) sobre penats, tant al medi obert, com al medi tancat".

 


PROJECTE PILOT DE MEDIACIÓ PENAL INTRAJUDICIAL A LA CIUTAT DE VALÈNCIA.

 

 

Entitats participants:  Consejo General del Poder Judicial, la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques de la Generalitat, la Fundació FAVIDE, la Universitat de València, la Fiscalía Provincial de Valencia, el Col·legi d'Abvocats de València, el Col.Legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana, el Col·legi de Criminòlegs de la Comunitat Valenciana, el Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana i el Col·legi de Procuradors de València 

Període: 26/04/2016 -31/12/2017 prorrogable

Objecte: Aquest conveni té com a objectius concrets:

  • Introduir en el marc d'un procés judicial penal mecanismes de justícia restaurativa –en concret, la mediació– com a instruments de complement i millora de la resposta judicial.
  • Restablir la vigència de la norma i reconstruir la pau social feta fallida pel delicte.
  • Afrontar les causes reals del conflicte i les seues conseqüències, i generar un espai de comunicació idoni per a satisfer les necessitats personals de la víctima i l'infractor.
  • Possibilitar que la víctima siga i se senta protagonista tant del procediment penal com de la manera de resoldre-ho, assegurant la seua efectiva protecció mitjançant la reparació o disminució del dany causats pel delicte.
  • Possibilitar que l'infractor es responsabilitze de les conseqüències del delicte mitjançant un mecanisme, la mediació, que s'ha constatat útil i eficient per al compliment d'un de les finalitats constitucionals de les penes i, per tant, del dret penal: la reinserció social del delinqüent.
  • Establir instruments de col·laboració entre els diferents operadors jurídics implicats.

La Universitat de València, es compromet a participar com a agent orientador i avaluador del present projecte de mediació penal. La relació de persones de l'Institut Universitari de Recerca en Criminologia i Ciències Penals en les activitats que es deriven de l'objecte del present acord són:

Director de projecte
Enrique José Carbonell Vayá, professor titular d'universitat, adscrit a l'Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals, Universitat de València

Investigadors de l'ICCP
Vicenta Cervelló Donderis, professora titular d'universitat, adscrita a l'Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals, Universitat de València
Javier Guardiola García, professor titular d'universitat, adscrit a l'Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals, Universitat de València
María Carmen Jiménez Antolín, professora associada del departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic Educatiu, adscrita a l'Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals, Universitat de València

Investigadors assessors externs
María José Beneyto Arrojo, doctora en Psicologia, directora Màster Universitari Psicologia Jurídica, Universitat Catòlica de València

CONVENI