Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals Logo del portal

Presentació i objectius

L'Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals de la Universitat de València té com a objectius:

  • Fomentar l'investigació i l'especialització teòrica i pràctica en tots els àmbits i dimensions relacionats amb la Criminologia i les Ciències Penals.
  • Coordinar eficaçment esforços, investigacions i accions interdisciplinàries, amb la finalitat d'aconseguir un millor coneixement de la realitat delincuencial.
  • Impartir docència, formació especialitzada i perfeccionament de tots els professionals implicats o interessats en aquest àmbit, i propiciar la difusió de les matèries i qüestions relacionades amb el mateix.
  • Prestar a institucions públiques i privades serveis d'assessorament, emissió de dictàmens, realització d'estudis i projectes en l'ampli camp de la Criminologia i les Ciències penals.
  • Fomentar i participar en convenis i acords de cooperació tècnica, científica i docent, amb institucions privades i públiques, de caràcter local, autonòmic, nacional o internacional, que estiguin vinculades, directa o indirectament, amb l'àmbit d'acció de l'Institut.
  • Fomentar els contactes amb grups internacionals que treballen en el mateix àmbit, amb la finalitat de potenciar els intercanvis científics entre tots els grups que investiguen en els camps de la Criminologia i de les Ciències penals.

EXTRACTE DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE L’INSTITUT Aprovat pel Consell de Govern de 28 de juliol de 2008. ACGUV 132/2008​

Són fins generals de l’Institut Universitari fomentar, coordinar i dur a terme activitats científiques i tècniques destinades al desenvolupament del coneixement sobre criminologia i ciències penals, així com promoure la divulgació, la difusió i la transferència o explotació dels resultats de la investigació, sense perjudici de les activitats de caràcter formatiu, de postgrau i doctorat o d’assessorament que, d’acord amb la legislació vigent, puga dur a terme en l'àmbit esmentat.

Amb aquests objectius generals, l’Institut podrà establir-ne relacions contractuals o de col·laboració científica i tècnica amb altres centres d’investigació, empreses i altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades, en els termes previstos en els  Estatuts i la resta de la legislació vigent.