Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals Logo del portal

Els principis penals, recollits expressa o implícitament en la Constitució com a garanties del ciutadà front al ius puniendi, estan basats en el reconeixement de la capacitat de decisió dels ciutadans i en l'atribució a aquests de responsabilitat penal per les seues accions, de les quals se’n predica la llibertat. Això fonamenta dogmàticament no sols el concepte tradicional de culpabilitat, sinó fins i tot el de conducta (un fet que es considera propi i al qual s'atribueix una responsabilitat derivada de la infracció d'un deure personalment exigible): només perquè un ciutadà ha incomplit per acció o per omissió allò que li era personalment exigible es justifica la imposició d'una conseqüència jurídica que implica limitar la seua llibertat. Tot això s'esvaeix si el fonament de la intervenció penal es desplaça cap a la perillositat, la determinació de la qual està molt lluny de poder establir-se amb un mínim de certesa i on la proporcionalitat perd el seu referent fonamental en el fet comès.