Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals Logo del portal

El projecte parteix de la premissa de què el principi de legalitat experimenta en l'actualitat un continu procés d'erosió en el sistema de justícia penal espanyol, a conseqüència de diverses dinàmiques de transformació apreciables en relació amb les institucions públiques més pròximes a les garanties que es deriven del seu significat, això és, el poder legislatiu i el poder judicial. Tanmateix, l'aplicació del Dret en la pràctica continua fent-se en bona mesura com si continuara vigent el vell paradigma del Dret penal com a ultima ratio, la llei penal com a lex certa, amb els tribunals com a mers intèrprets de la llei, i els drets fonamentals com a límits al poder punitiu. Aquesta situació de dissonància enfosqueix la identificació dels problemes, i dificulta la valoració de la seua magnitud, així com la reflexió sobre si és necessari repensar algunes de les categories i regles de funcionament tradicionals i plantejar, en cas que siga necessari, propostes de millora.
Acrònim

EROLEG

Codi referència

PID2021-123441NB-I00

Descripció

 

Per això, el projecte es proposa, en primer lloc, fer un diagnòstic de la situació actual, posant la realitat espanyola en el context, almenys, de la resta d'Europa, per valorar si el nostre cas presenta particularitats especials o reprodueix tendències generals observables igualment en els nostres veïns. Per a això, el treball s'estructura al voltant de dos eixos diferenciats:

- Analitzar els problemes específics de legalitat tant de la part general com de la part especial del Dret penal, no sols en la legislació vigent sinó també en les propostes de reforma penal que es tramiten o aproven durant la vigència del projecte (IP Responsable: Clara Viana Ballester).

- Analitzar la relació entre el poder legislatiu i el poder judicial en la jurisprudència dels alts tribunals (TS, TC, TEDH) (IP responsable: Lucía Martínez Garay), prestant especial atenció a la interpretació de la garantia de legalitat penal per part del Tribunal Constitucional com a mecanisme de protecció dels drets fonamentals, a la fonamentació jurídica de les obligacions positives d'incriminació penal derivades dels drets humans, i als conflictes de competència entre els tribunals i el poder legislatiu.

En segon lloc, la investigació pretén també oferir propostes per pal·liar o reconduir els problemes detectats que oferisquen possibilitats de ser implementades. La investigació que pretenem realitzar en aquest projecte d'Investigació consistiria, en definitiva, a respondre a la pregunta de què significa, en aquest panorama de canvi normatiu accelerat, tècnica legislativa deficient, i protagonisme dels jutges, el sentit de garantia del principi de legalitat com a dret fonamental, en un context en el qual molts dels factors que redunden en la seua erosió es diuen inspirats, directament o indirectament, precisament per una pretensió de millor protecció dels drets fonamentals a través del Dret penal, i quines possibilitats hi ha dins del món del Dret per respondre a aquest repte.

Investigadors principals:
 • Martinez Garay, Lucia
 • PDI-Titular d'Universitat
Veure fitxa
 • Viana Ballester, Clara
 • PDI-Contractat/Da Doctor/A
 • Secretari/a de Facultat/Secretari/a Ets
Veure fitxa
Investigadors participants:
 • Alonso Rimo, Vicente Alberto
 • PDI-Titular d'Universitat
Veure fitxa
 • Carbonell Mateu, Juan Carlos
 • PDI-Associat/Da Universitari/A
Veure fitxa
 • Correcher Mira, Jorge
 • PDI-Contractat/Da Doctor/A
 • Director/a Titulacio Master Oficial
 • Secretari/a de Departament
 • Responsables de Gestio Academica
 • Coordinador/a Titulacio de Grau
Veure fitxa
 • Guardiola Garcia, Javier
 • PDI-Titular d'Universitat
 • Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Veure fitxa
 • Sanchez Vilanova, Maria
 • PDI-Contractat/Da Doctor/A
 • Coordinador/a Curs
Veure fitxa
Investigadors participants no UV

Antoni Llabrés Fuster (externo: Universitat de les Illes Balears)

Antoni Gili Pascual (externo: Universitat de les Illes Balears)

Equip de treball UV
 • Garcia Ortiz, Andrea Maria
 • PI-Invest Formacio Vali
 • D
Veure fitxa
Data d'inici
2022 Setembre
Data de finalització
2026 Desembre
Entitats finançadores:

Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación, AEI, Feder

Tipo de convocatoria: Convocatoria 2021 - «Proyectos de Generación de Conocimiento», Tipo B, modalidad no orientada

Tipus projecte
 • AGE - Projectes de generació de coneixement
 • MCiencia - Innovació
 • UE - NextGenerationEU