University of Valencia logo Logo Master's Degree in General Health Psychology Logo del portal

La regulació del Grau és un pas important per a consolidar la nostra professió-Editorial abril-juny 2018

  • July 6th, 2018
Francisco Santolaya Ochando

L'existència de la nostra professió té com a base essencial l'existència d'una titulació universitària de Psicologia, que facilita la formació bàsica per a exercir com a psicòleg i psicòloga. Sense ella nostra professió no existiria.

Un objectiu a aconseguir, la regulació del Grau en Psicologia

En els anys 70 del passat segle, es van anar desenvolupant les primeres Llicenciatures en Psicologia, procés que va culminar en 1990 amb l'aprovació del Reial decret 1428/1990, de 26 d'octubre, pel qual es va establir el títol universitari oficial de Llicenciat en Psicologia i les directrius generals pròpies dels plans d'estudis conduents a l'obtenció d'aquest.

Posteriorment, l'any 1999, i a causa de l'anomenat “Procés de Bolonya”, que tenia com a objectiu facilitar l'intercanvi de titulats a Europa, adaptar el contingut dels estudis universitaris a les demandes socials i ajudar indirectament la mobilitat del mercat laboral, es va aprovar a Espanya el Reial decret 1393/2007, desapareixent les Diplomatures, de 3 anys lectius de durada, i les Llicenciatures de 5 anys, i creant-se un sistema de titulacions universitàries en tres nivells progressius: Grau (180 a 240 ECTS: 3 a 4 anys, amb algunes excepcions de major durada), Màster (60 a 120 ECTS: d'1 a 2 anys) i Doctorat.

A més, es va establir com a norma general que només les titulacions que donen accés a professions regulades tindrien una norma general de l'Estat que establiria els seus requisits mínims, donant a les Universitats més llibertat per a definir els estudis que imparteixen i incloent la creació de noves titulacions universitàries amb caràcter oficial. Respecte a la durada dels Graus, es va regular més detalladament mitjançant una Resolució de l'11 de maig de 2017, de la Secretaria General d'Universitats, establint, entre altres qüestions, tot un seguit de titulacions de Grau que han de ser de 240 ECTS (entre elles la Psicologia).

Aquest nou marc normatiu de les titulacions universitàries, juntament amb la regulació de la Psicologia en l'àmbit sanitari establida en la Disposició addicional setena de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre General de Salut Pública, ha transformat les titulacions universitàries de la nostra disciplina, quedant com segueix:

  •     4 Graus en Psicologia de 240 ECTS (4 anys lectius), sense tindre encara una normativa de l'Estat que establisca els seus requisits mínims. Aquesta titulació és la que dóna accés a la professió de psicòloga i psicòleg; és requisit per a l'accés al Màster en Psicologia General Sanitària.
  •     4 Màsters en Psicologia General Sanitària de 90 ECTS (1 any i mig lectiu), regulat per Resolució aprovada en Consell de Ministres i per l'Ordre ECD/1070/2013. Aquesta titulació és la que dóna accés a la professió sanitària de Psicòleg General Sanitari.
  •     4 Màsters de Psicologia de temàtica variada, segons els interessos de cada Universitat, que suposen una formació de postgrau amb orientació profesionalizante o investigadora, però que no són requisit obligat per a l'exercici professional.
  •     4 Doctorats de Psicologia de variada temàtica.

La Llei va establir que abans d'octubre de 2012 el Govern havia de regular la titulació de Grau en Psicologia, la qual cosa, a data de hui, segueix sense complir-se.

L'Organització Col·legial està realitzant des de fa temps intenses gestions que s'han multiplicat en els últims mesos i que hem fet coincidir amb els interessos dels representants estudiantils i de la Conferència de Degans de Psicologia de les Universitats, per a aconseguir que el Ministeri d'Educació complisca amb la seua obligació. Les nostres gestions, des de reunions i debats amb el Ministeri d'Educació a entrevistes amb els diferents grups parlamentaris, per a promoure la presentació d'alguna PNL com la registrada en 2016 per Ciutadans i, més recentment, pel PSOE, fins a l'inici de tràmits per a recórrer judicialment aquest incompliment legal.

Tot sembla indicar que, en els pròxims mesos, l'esforç realitzat farà que aquesta regulació siga realitat i existirà una normativa general que establirà, novament, els requisits mínims de totes les titulacions de Grau en Psicologia del nostre país.

Aconseguir la regulació de la titulació Universitària de Grau en Psicologia és un pas important per a continuar consolidant la nostra professió, que podria veure's afeblida en obrir-se la porta al fet que sorgiren titulacions de Grau amb continguts diversos que pogueren confondre's amb la de Psicologia. Si la regulació s'efectua complint els mínims que considerem adequats, s'evitarà aqueixa confusió, hi haurà Graus de Psicologia amb uns continguts psicològics mínims, estarà clar que aquestes titulacions, i només aquestes, donen accés al Màster en Psicologia General Sanitària, i la nostra professió continuarà tenint de base una titulació regulada.

Això facilitarà, a més, que els titulats estrangers puguen homologar els seus estudis al Grau espanyol de Psicologia, facilitant la seua inserció professional, i hauria de donar pas també al fet que l'accés a convocatòries i processos de selecció de professionals, com són les convocatòries PIR i unes altres de les Administracions públiques, queden reservades als graduats i graduades en Psicologia, en existir un títol regulat que pot figurar en els requisits.

Estem a l'expectativa de quins resultats tindran els nostres esforços amb el nou Govern de la nació, i espere que puguem celebrar en els pròxims mesos que aquests esforços es culminen amb èxit. Tant de bo el nou Govern complisca correctament amb la seua obligació. De no ser així, continuarem insistint perquè el Grau en Psicologia es regule tan bé com siga possible.

Font: Butlletí de notícies InfocopOnline.