Logo de la Universitat de València Logo Màster en Psicologia General Sanitària Logo del portal

Reacreditació del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària per la Universitat de València (Estudi General)

  • 3 de juliol de 2018

El Consell d'Universitats ha resolt renovar l'acreditació del títol universitari oficial de Màster Universitari en Psicologia General Sanitària per la Universitat de València (Estudi General).

El Consell d'Universitats ha resolt renovar l'acreditació del títol universitari oficial de Màster Universitari en Psicologia General Sanitària per la Universitat de València (Estudi General).

Volem agrair a totes les persones implicades en el desenvolupament del nostre Màster la dedicació i compromís en l'optimització del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària de la Universitat de València.

Iniciem un nou període en el qual esperem que amb l'ajuda dels nostres estudiants, professorat i personal d'administració i serveis puguem satisfer novament els requeriments del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària de la Universitat de València que és de caràcter profesionalizant per als llicenciats/graduats en Psicologia. Es regula la Psicologia en l'àmbit sanitari en 2011, mitjançant la següent Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública. Disposició addicional setena. Regulació de la Psicologia en l'àmbit sanitari. Aquesta llei, entre altres coses assenyala sobre la Psicologia: Tindrà la consideració de professió sanitària titulada i regulada amb la denominació de Psicòleg General Sanitari de nivell llicenciat/graduat, en els termes previstos en l'article 2 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'Ordenació de les Professions Sanitàries, els llicenciats/graduats en Psicologia quan desenvolupen la seua activitat professional per compte propi o alié en el sector sanitari, sempre que, a més de l'esmentat títol universitari ostenten el títol oficial de Màster en Psicologia General Sanitària 

Resolució de 06 de juny de 2018, del Consell d'Universitats, en relació amb la renovació de l'acreditació del títol oficial de Màster Universitari en Psicologia General Sanitària per la Universitat de València (Estudi General) (4314517)
          
L'article 24.2 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, en la redacció donada al mateix pel Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, disposa que les universitats hauran de procedir a la renovació de l'acreditació dels seus títols universitaris oficials de Màster en el termini màxim de quatre anys, a comptar des de la data de la seua verificació inicial o de la seua última acreditació. A tals efectes, l'article 27 bis del Reial decret citat regula el procediment a seguir.


De conformitat amb l'anterior, vista la sol·licitud de renovació de l'acreditació del títol universitari oficial de Màster Universitari en Psicologia General Sanitària per la Universitat de València (Estudi General), presentada per la Universitat de València (Estudi General), considerant que s'han complit els tràmits previstos en la legislació esmentada, i analitzat l'informe, de caràcter favorable, emés per l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva, el Consell d'Universitats, a través de la seua Comissió de Verificació i Acreditació, en la seua sessió del dia 06 de juny de 2018, ha resolt renovar l'acreditació del títol universitari oficial de Màster Universitari en Psicologia General Sanitària per la Universitat de València (Estudi General).