Logo de la Universitat de València Logo Màster en Psicologia General Sanitària Logo del portal

Té un interès fonamental, ja que és un títol de caràcter professionalitzant per als llicenciats/graduats en Psicologia. Es regula la Psicologia en l'àmbit sanitari en 2011, mitjançant la següent Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública. Disposició addicional setena. Regulació de la Psicologia en l'àmbit sanitari. Aquesta llei, entre altres coses assenyala sobre la Psicologia: Tindrà la consideració de professió sanitària titulada i regulada amb la denominació de Psicòleg General Sanitari de nivell llicenciat/graduat, en els termes previstos en l'article 2 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'Ordenació de les Professions Sanitàries, els llicenciats/graduats en Psicologia quan desenvolupen la seua activitat professional per compte propi o aliè en el sector sanitari, sempre que, a més de l'esmentat títol universitari ostenten el títol oficial de Màster en Psicologia General Sanitària.