University of Valencia logo Logo Department of Philosophy Logo del portal

Línies d'investigació:
  • Teoria del coneixement. [Valencià] Abordar el significat, l'abast i els límits de l'idealisme transcendental.[Castellano] Abordar el significado, el alcance y los límites del idealismo trascendental.[English] Addressing the meaning, scope, and limits of transcendental idealism.
  • Epistemologia evolucionista. [Valencià] Investigar les possibilitats de la transformació en clau naturalista de l'epistemologia kantiana.[Castellano] Investigar las posibilidades de transformación de la epistemología en clave naturalista.[English] Investigating the possibilities of transformation of epistemology in a naturalistic sense.
  • Kant i les ciències. [Valencià] Esbrinar les connexions del pensament kantià amb l'actual recerca científica, amb particular interès per la física quàntica, la biologia evolucionista, la neurociència i la intel·ligència artificial.[Castellano] Desentrañar las conexiones del pensamiento kantiano con la actual investigación científica, con particular interés por la física cuántica, la biología evolucionista, la neurociencia y la inteligencia artificial.[English] Unravelling the connections of Kantian thought with current scientific research, with a particular interest in quantum physics, evolutionary biology, neuroscience, and artificial intelligence.
  • Fonamentació de l'ètica. [Valencià] Analitzar la validesa actual i les problemàtiques pròpies de la fonamentació kantiana de l'ètica.[Castellano] Analizar la validez actual y las problemáticas propias de la fundamentación kantiana de la ética.[English] Analysing the current validity and the problems of the Kantian foundation of ethics.
  • Desafiaments actuals de l'ètica. [Valencià] Estudiar les projeccions ètiques del pensament kantià en el marc de la relació amb els animals no humans, l'ecologisme, la revolució digital i el pacifisme.[Castellano] Estudiar las proyecciones éticas del pensamiento kantiano en el marco de la relación con los animales no humanos, el ecologismo, la revolución digital y el pacifismo[English] Studying the ethical projections of Kantian thought within the framework of the relationship with non-human animals, environmental issues, the digital revolution, and pacifism.
  • Globalització i cosmopolitisme. [Valencià] Acostar-se als problemes propis de la societat cosmopolita i del projecte polític i cultural europeu, amb èmfasi en els fenomens de la globalització, el fonamentalisme, la post-veritat i els models de renovació política i econòmica.[Castellano] Aproximarse a los problemas propios de la sociedad cosmopolita y del proyecto político y cultural europeo, con hincapié en los fenómenos de la globalización, el fundamentalismo, la posverdad y los modelos de renovación política y económica.[English] Approaching the problems of cosmopolitan society and the European political and cultural project, with an emphasis on the phenomena of globalization, fundamentalism, post-truth, and models of political and economic renewal.
  • Historiografia filosòfica. [Valencià] Anàlisi historiogràfica de la gènesi i del desenvolupament del sistema kantià.[Castellano] Análisis historiográfico de la génesis y del desarrollo del sistema kantiano.[English] Historiographic analysis of the genesis and development of the Kantian system.
  • Hermenèutica textual. [Valencià] Hermenèutica de les fonts primàries, amb particular atenció envers els texts inèdits en llengua castellana i valenciana / catalana.[Castellano] Interpretación de las fuentes primarias, con particular atención hacia los textos inéditos en lengua castellana y valenciana / catalana.[English] Interpretation of primary sources, with particular attention to unpublished texts in Spanish and Valencian / Catalan.
  • Història de la recepció. [Valencià] Cartografia de la recepció de l'obra kantiana els segles XIX, XX i XXI.[Castellano] Cartografía de la recepción de la obra kantiana durante los siglos XIX, XX y XXI.[English] Cartography of the reception of the Kantian work during the 19th, 20th and 21st centuries.