Logo de la Universitat de València Logo Secció Sindical de SATTUi Logo del portal

Mesa Negociadora: dimecres 1 de febrer de 2023

 • 25 de gener de 2023
Mesa Negociadora: dimecres 1 de febrer de 2023

CONVOCATÒRIA DE MESA NEGOCIADORA

1 de febrer de 2023

 

ORDRE DEL DIA (els documents adjuntats són els acordats en la MN):

1. Constitució de la Mesa Negociadora i modificació del seu reglament.

2. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.

3. Aprovació, si escau, de la relació de llocs de treball del PDI de la Universitat de València de l’any 2022.

4. Aprovació, si escau, de l’acord de progressió de la carrera professional 2023-2025.

5. Aprovació, si escau, de l’addenda al calendari general de la Universitat de València per a l’any 2023.

6. Torn obert de paraules.

 

RESUM DE SATTUi

1. Constitució de la Mesa Negociadora i modificació del seu reglament.

SATTUi s’ha abstingut en aquest punt, atés que entenem que la universitat demana de modificar els punts 1 i 5 (i estem d’acord amb la modificació perquè sajusta als resultats de les eleccions sindicals) però no compartim que la universitat ignore el punt 6 de la normativa (comissions sectorials de treball).

El punt 6 esmentat estableix l’obligatorietat de comptar amb els sindicats que han resultat representatius en un sector concret, encara que no s’haja arribat al mínim per a formar part de la MN. Simplement demanàvem que també es modificara aquest punt amb el resultat de cada sindicat, en funció dels resultats electorals, com s’ha fet amb la resta de punts corresponents. La universitat no ha acceptat actualitzar aquest punt.

2. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Atés que no formàvem part de lanterior MN, des de SATTUi ens hem abstingut.

3. Aprovació, si escau, de la relació de llocs de treball del PDI de la Universitat de València de lany 2022.

S’acorda per unanimitat.

4. Aprovació, si escau, de lacord de progressió de la carrera professional 2023-2025.

A petició de les seccions sindicals es clarifiquen i modifiquen alguns aspectes. Des de SATTUi, insistim en la necessitat d'ampliar l'oferta de formació, ja que és un requisit per a la progressió.

El text de l’acord, amb les correccions, s’acorda per unanimitat.

5. Aprovació, si escau, de laddenda al calendari general de la Universitat de València per a lany 2023.

Podeu veure el calendari laboral per al 2023 en aquest enllaç:

https://www.uv.es/sattui/web/Calendaris/A4_%202023_VALENCIA.pdf

A petició de les seccions sindicals es proposa la reducció de la jornada a 35 hores setmanals, així com l’inici d’una prova pilot de 4 dies laborals a la setmana. Per part de la universitat no s’accepta tractar aquesta petició en el punt del calendari laboral, perquè hauria de ser una negociació del Reglament de Jornada i Horari de Treball... des de SATTUi prenem nota.

6. Torn obert de paraules.

Des de SATTUi realitzem les següents preguntes i reivindicacions:

 • En relació a les eleccions sindicals, ens unim a l’exposició d’UGT d’aspectes que no han funcionat bé, afegim la nostra experiència i tornem a reivindicar les eleccions electròniques.
 • Reivindicacions per a negociar:
 • Recuperació de la paga extra completa (sou i triennis).
 • Reducció duna hora diària per a cura de dos o més menors de 12 anys, sense reducció en el salari.
 • Ampliació del teletreball a les categories que ara nestan excloses però fan ús de les TICs en el desenvolupament de les seues funcions (operadors informàtics, personal de laboratoris...). Ampliació al mes dagost.
 • Negociació i implementació del manual dacolliment i tutorització.
 • Revisió i adequació a lactualitat del catàleg de funcions del personal.
 • Finalització de lestudi dels indicadors en les unitats on encara no sha elaborat. Revisió de lestudi en els llocs on ja sha fet (especialment en les unitats de gestió departamentals).
 • Revisió de la normativa de les borses de treball: inclusió del personal que supere les proves de promoció interna sense plaça; actualització periòdica de les borses màxim cada dos mesos, amb l’objectiu d’actualitzar-les cada setmana.
 • Que les proves selectives s'ajusten a la categoria de les places convocades.
 • Creació del Campus Ciutat Vella, per tal de facilitar l’organització dels edificis situats en el centre de la Ciutat de València.
 • Revisió dels edificis que no hi compten amb administrador/a, la qual cosa dificulta la seua organització en qüestions bàsiques com la climatització...