Logo de la Universitat de València Logo Secció Sindical de SATTUi Logo del portal

Normativa general

Referència Normativa Document(s)
LO 6/2001

Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats

DCV 128/2004

DECRET 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aproven els Estatus de la Universitat de València. DECRET 45/2013, de 28 de març, del Consell, pel qual es modifiquen els Estatuts de la Universitat de València.

ACGUV 219/2020

Acord Consell de Govern 219/2020. Addenda calendari 2021.

ACGUV 167/2014

Reglament d'usos lingüístics de la Universitat de València. (CG 30-IX-2014)

ACGUV 10/2013

Acord de Consell de Govern 210/2013. II Pla d’igualtat de la Universitat de València

IUV 1/2022

Instrucció de la Gerència sobre les mesures preventives a conseqüència de la situació generada per la transmissió de la COVID-19

 

Accés

Referència Normativa Document(s)
RD 1313/2007

Reial Decret 1313/2007, de 5 d'octubre pel qual s´estableix el règim dels concursos per a l´accés als Cossos docents universitaris.

ACGUV 58/2019

Reglament de professorat honorari de la Universitat de València. (CG 2-IV-2019).

ACGUV 285/2016

Reglament regulador del procediment selectiu de professorat contractat doctor amb caràcter interí. (CG 29-XI-2016).

ACGUV 127/2012

Procediment i criteris generals per a la pròrroga dels contractes del professorat associat a temps parcial. (CG 26-VI-2012)

ACGUV 114/2003

Reglament de selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València. (CG 27-V-2003)

+ info

Modificat CG 19-XII-2003. Correcció d'errades CG 27-I-2004. Modificat CG 26-IV-2005. Modificat CG 6-III-2007. Modificat CG 19-VI-2007. Modificat CG 23-XII-2008. Modificat CG 17-II-2009. Modificat CG 6-V-2009. Modificat CG 1-XII-2009. Modificat CG 9-VI-2010. Modificat CG 19-IV-2011. Modificat CG 29-IV-2013. Modificat CG 24-VI-2014. Modificat CG 3-III-2015. Modificat CG 18-XII-2015. Modificat CG 26-IV-2017. Modificat CG 24-IV-2018. Modificat CG 2-IV-2019. Modificat CG 29-IV-2022

-info
 

Avaluació de la docència

Referència Normativa Document(s)
ACGUV 230/2019

Reglament del procediment d'avaluació de l'activitat docent del professorat de la Universitat de València. (CG 17-XII-2019).

ACGUV 229/2019

Manual per a l'avaluació de l'activitat docent del Professorat de la Universitat de València (Programa Docentia). (CG 17-XII-2019).

 

Càrrecs acadèmics

Referència Normativa Document(s)
ACGUV 86/2019

Reglament de càrrecs acadèmics i de responsables de gestió acadèmica de la Universitat de València. (CG 16-IV-2019). - Acord del Consell Social de la Universitat de València per establir la llista de càrrecs acadèmics i responsables de gestió acadèmica de la Universitat de València que poden donar dret a l'obtenció de punts als efectes de percepció del component retributiu per mèrits de dedicació a la gestió universitària, segons proposta del Consell de Govern continguda en el "Reglament de càrrecs acadèmics i de responsables de gestió acadèmica de la Universitat de València. (ACSUV 2019/323. 26-IX-2019)

 

Docència en valencià / altres llengues

Referència Normativa Document(s)
ACGUV 156/2018

Taula d'equivalències d'acreditació de llengües L2 de la Universitat de València. (CG 10-VII-2018. Modificat CG 23-VII-2021)

ACGUV 66/2018

Certificats de coneixement de valencià que expedeix el Servei de Llengües i Política Lingüística de la Universitat de València i les equivalències d'altres títols, diplomes i certificats. (CG 24-IV-2018)

ACGUV 129/2012

Pla d'increment de la docència en valencià. (CG 26-VI-2012. Modificat CG 22-XII-2016)

 

Mesures d'integració per al PDI

Referència Normativa Document(s)
ACGUV 40/2013

Reglament de mesures per a la integració del personal docent i investigador amb discapacitat a la Universitat de València (Estudi General). (CG 28-III-2013. Modificat CG 31-III-2014)

 

Dedicació docent

Referència Normativa Document(s)
ACGUV 31/2021

Criteris per atendre les situacions conjunturals de plantilla durant el curs acadèmic 2021/2022. Criteris de reducció de docència. (CG 9-III-2021).

ACGUV 80/2017

Reglament de dedicació docent del personal docent i investigador a temps complet de la Universitat de València. (CG 26-IV-2017.Correcció d'errades CG 30-V-2017. Modificat CG 29-V-2018).

ACGUV 200/2011

Acord de Consell de Govern 200/2011. Implantació de tutories virtuals i Gestió de la Dedicació del PDI.

IUV 2/2020

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre el tancament de centres i serveis universitaris per a l'any 2020

IUV 1/2013

Instrucció 1/2013 sobre la gestió de la dedicació docent mitjançant l´aplicació informàtica de registre de la docència i les tutories (GDI).

 

Ordenació acadèmica

Referència Normativa Document(s)
L 14/2011

Llei 14/2011, d´1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació

ACGUV 237/2012

Reglament del personal investigador de la Universitat de València. (CG 27-XI-2012. Modificat CG 10-VII-2018. Modificat CG 21-V-2019).

ACGUV 236/2006

Reglament sobre empreses derivades de la recerca (Spin-Off), a iniciativa del personal de la Universitat de València. (CG 28-XI-2006)

 

Plantilla/RLT

Referència Normativa Document(s)
ACGUV 200/2015

Reglament regulador dels procediments per al canvi d'àrea de coneixement i canvi de centre d'adscripció del personal docent i investigador de la Universitat de València (CG 29-IX-2015)

ACGUV 125/2012

Acord de Consell de Govern 125/2012. Adaptació Document Annex a la RLT

ACGUV 54/2011

Document de plantilla del personal docent i investigador. (CG 1-III-2011. Modificat CG 26-VI-2012)

ACGUV 190/1991

Criteris per canvi de dedicació a temps parcial. (JG 23-VII-1991. Modificat JG 19-XII-1991)

 

Promoció

Referència Normativa Document(s)
LO 3/2007

Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

III Pla Igualtat

III Pla d'Igualtat

 

Règim Jurídic

Referència Normativa Document(s)
RD 1558/1986

Reial Decret 1558/1986, de 28 de juny, pel qual s´estableixen les bases generals del règim de concerts entre les Universitats i les Institucions Sanitàries.

RD 898/1985

Reial Decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre règim del professorat universitari

DCV 174/2002

Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, sobre Règim i Retribucions del Personal Docent i Investigador Contractat Laboral de les Universitats Públiques Valencianes i sobre Retribucions Addicionals del Professorat Universitari.

IUV 1402/2014

Instruccions sobre matriculació del professorat en titulacions impartides en el mateix centre en què està adscrit

 

Retribucions

Referència Normativa Document(s)
RD 1086/1989

Reial decret 1086/1989, de 28 d´agost, sobre retribucions del professorat universitari

RCV 2011/2135

Resolució de 21 de gener de 2011, del president de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva, per la qual s'establixen els criteris i el procediment per a la valoració dels mèrits individuals per a l'establiment de retribucions addicionals lligades a mèrits individuals docents, investigadors i de gestió del personal docent i investigador funcionari, regulat pel Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià.

DCV 174/2002

Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, sobre Règim i Retribucions del Personal Docent i Investigador Contractat Laboral de les Universitats Públiques Valencianes i sobre Retribucions Addicionals del Professorat Universitari.

ACSUV 323/2019

Acord pel qual s'incorpora a la llista dels assenyalats en l'article 24.3 del decret 174/2002 d'altres càrrecs acadèmics i responsables de gestió a l'efecte de percepció de complement retributiu per mèrits de dedicació a la gestió universitària

ACSUV 350/2002

Acord per a l´assignació de punts pel desenvolupament de càrrecs acadèmics propis de la Universitat de València als efectes de l´article 25 del Decret 174/2002 del Govern Valencià. (ACSUV 2002/350. 23-X-2002)

ACGUV 18/2013

Acord del Consell de Govern de la Universitat de València, sobre els complements retributius a la prestació econòmica de seguretat social per la situació d'incapacitat temporal. (CG 5-II-2013)

ACGUV 44/2010

Reglament per al reconeixement de complements salarials al professorat contractat doctor, col·laborador i ajudant doctor de la Universitat de València per mèrits docents i investigadors. (CG 16-II-2010)

ACGUV 158 2005

ACGUV 158/2005 pel qual s'estableix un complement d'antiguitat per als professors associats a temps parcial.

AUV 7/2005

Acord de mesa negociadora de 8 de juliol de 2005 pel qual s'estableix un complement d'antiguitat per als professors associats a temps parcial

 

Igualtat

Referència Normativa Document(s)
LO 3/2007

Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

ACGUV 10/2013

Acord de Consell de Govern 210/2013. II Pla d’igualtat de la Universitat de València

III Pla Igualtat

III Pla d'Igualtat