Logo UVGrau en Educació SocialFacultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Logo del portal

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Centre on s'imparteix: Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

Web específica del grau: www.uv.es/graus/educacio-social

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 114

Matèries optatives: 27

Pràctiques externes: 31

Treball fi de grau: 8

Codi titulació: 1306

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
160

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
12,79 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: No procedeix

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 24 ECTS a temps parcial/ 36 ECTS a temps complet

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Rosa Maria Bo Bonet

Coordinador/a de la titulació Raquel Conchell Diranzo

Coordinador/a de pràctiques externes Borja Mateu Luján

Coordinador/a de mobilitat Mª Pilar Martínez Agut

Interès acadèmic, científic o professional:

El títol de grau en Educació Social té per objectiu formar professionals experts que duguen a terme intervencions socioeducatives amb persones en els seus contextos a fi d'aconseguir un major desenvolupament personal i social i la seua integració i participació en diversos àmbits socials.

Informacions pràctiques:

Aquest grau i el grau en Pedagogia tenen un nombre elevat de crèdits comuns. Comparteixen els dos primers anys (120 crèdits), i ofereixen una formació de base comuna i una especialització posterior en tercer i quart cursos.

Hi ha períodes de pràctiques externes a centres d'intervenció socioeducativa que complementen la formació acadèmica i permeten un primer contacte amb el món professional.