Logo UVGrau en Educació SocialFacultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Logo del portal

1. La Junta de Facultat n’és el màxim òrgan de govern, on es troben representats els seus membres. En formen part el degà o la degana, que la presideix, i un nombre 43 de membres electes distribuïts de la manera següent:

a) 22 en representació del professorat amb vinculació permanent.

b) 3 membres en representació del professorat sense vinculació permanent.

c) 1 membre en representació del personal investigador en formació vinculat als departaments o seccions departamentals adscrits al centre.

d) 13 membres en representació dels estudiants i les estudiantes.

e) 4 membres en representació del personal d’administració i serveis.