Logo de la Universitat de València Logo Unitat Central d'Investigació de Medicina (UCIM) Logo del portal

Anestèsia inhalatòria Matrx VMS SCIL. Sala immunodeprimits del animalari

Equip que permet la inducció i el manteniment dels rosegadors sota un pla anestèsic per a la realització de procediments quirúrgics. L'anestèsia ha de complementar-se sempre amb un adequat protocol analgèsic.

Balança analítica i de precisió monoplat

Balança analítica de precisió monoplat equipada amb “State-of-the-Art” precisió de mesura, repetibilitat, Carcassa estable de material d'ABS, amb pantalla LCD. Aplicacions: compteig, pesada percentatge, formació del valor mitjà. Total net. Interface RS 232 bidireccional. Calibratge extern, carcassa compacta i la seua excel·lent operabilitat des de pesar metalls a, comptar peces o treballar amb substàncies químiques i líquids.

Banyo maria analògic

Bany maria per a regular la temperatura del líquid de 5 °C a 110 °C.

Bioanalitzador d'Agilent

El Bioanalitzador Agilent 2100 és una plataforma basada en la tecnologia de microfluids dissenyada per a la determinació de la grandària, la quantificació i el control de qualitat del DNA i RNA mitjançant electroforesi en xicotets xips en un únic instrument. Els resultats s'obtenen en un curt espai de temps de manera automatitzada, directament en format digital.

La miniaturització dels instruments analítics ofereix nombrosos avantatges enfront de les tècniques convencionals. Entre elles, una millor precisió i reproducibilitat de les dades, temps d'anàlisis reduïdes, un mínim consum de mostra i una millor automatització i integració de fluxos de treball complexos.

Bioimpressora 3D

Bioimpressora 3D amb sistema de control de temperatura, controlador de dispensador d'aire i compressor d'aire per a materials plàstics.

Cabina d'alta seguretat microbiològica

Estan indicades per a la manipulació de mostres o productes biològicament patògens (fins a microorganismes de tercer grau de risc) assegurant la protecció d'aire estèril en la zona de treball, una alta protecció de l'operador i també del medi ambient.

Cabina de flux laminar de seguretat biològica tipus IIA

Estan indicades per a la manipulació de mostres o productes biològicament patògens (fins a microorganismes de tercer grau de risc) assegurant la protecció d'aire estèril en la zona de treball, una alta protecció de l'operador i també del medi ambient.

Cabina de flux laminar

Cabina de flux laminar vertical OptiMair són útils per a micologia, microbiologia d'aliments, cultiu de cèl·lules vegetals i de mamífers, farmàcia clínica i protocols hospitalaris, sales blanques, indústria farmacèutica on es requereix protecció del producte.

Centrífuga refrigerada amb rotors - Eppendorf

Centrífuga amb rotors per a l'obtenció de pèl·lets cel·lulars.

Centrífuga refrigerada amb rotors - Heraeus

Centrífuga amb rotors per a l'obtenció de pèl·lets cel·lulars.

Citòmetre de flux analitzador - BD FACSVERSE

Equip que determina i quantifica la fluorescència de sondes fluorescents unides a diferents parts tant de cèl·lules eucariotes com procariotes, orgànuls, proteïnes. La fluorescència emesa és recollida en diferents filtres delimitats a una longitud d'ona determinada. La quantificació de la fluorescència està associada amb el paràmetre cel·lular que s'està mesurant, generant resultats quantitatius com la intensitat de fluorescència, percentatge de poblacions cel·lulars, compteig del nombre de cèl·lules/ML.

Citòmetre de flux analitzador - BD LSR Fortessa X-20

Equip que determina i quantifica la fluorescència de sondes fluorescents unides a diferents parts tant de cèl·lules eucariotes com procariotes, orgànuls, proteïnes. La fluorescència emesa és recollida en diferents filtres delimitats a una longitud d'ona determinada. La quantificació de la fluorescència està associada amb el paràmetre cel·lular que s'està mesurant, generant resultats quantitatius com la intensitat de fluorescència, percentatge de poblacions cel·lulars, compteig del nombre de cèl·lules/ML.

Citòmetre de flux separador

Equip que determina i quantifica la fluorescència de sondes fluorescents unides a diferents parts tant de cèl·lules eucariotes com procariotes, orgànuls, proteïnes. La fluorescència emesa és recollida en diferents filtres delimitats a una longitud d'ona determinada. La quantificació de la fluorescència està associada amb el paràmetre cel·lular que s'està mesurant, generant resultats quantitatius com la intensitat de fluorescència, percentatge de poblacions cel·lulars, compteig del nombre de cèl·lules/ML.

L'equip posseeix un sistema de separació cel·lular permetent la separació física d'una determinada població amb diferents nivells de puresa. Permet la separació en condicions d'esterilitat.

Comptador automàtic de cèl·lules

Llig i reprodueix el comptatge total de cèl·lules i realitza una correlació de cèl·lules vives/mortes en un sol pas. Obtenció de resultats en 30 segons.

DXA analitzador de composició corporal per a animals del laboratori

Inalyzer (MEDIKORS INC.) és un analitzador de composició corporal per a animals de laboratori mitjançant l'ús de DXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry) amb tecnologia FAM BEAM 2 que utilitza un doble model d'imatge DR i DXA. Aquest instrument proporciona resultats precisos de contingut i densitat mineral, òssia, composició corporal (BMC, FAT, LEAN) d'animals de laboratori, en unitats de 0,001g sense dissecció, permetent l'avaluació en sèrie de diversos animals de laboratori després d'aplicar anestèsia.

Ecògraf

Un ecògraf és un aparell de diagnòstic utilitzat per a realitzar ecografies o ultrasons. Les ones sonores d'alta freqüència generen seqüències d'imatges d'òrgans i formacions dins del cos.

Equip d'anestèsia inhalatòria Cibertec Quiròfan gran animalari

Equip que permet la inducció i el manteniment dels rosegadors sota un pla anestèsic per a la realització de procediments quirúrgics. L'anestèsia ha de complementar-se sempre amb un adequat protocol analgèsic.

Equip d'anestèsia inhalatòria Panlab Quiròfan xicotet animalari

Equip que permet la inducció i el manteniment dels rosegadors sota un pla anestèsic per a la realització de procediments quirúrgics. L'anestèsia ha de complementar-se sempre amb un adequat protocol analgèsic.

Equip de cromatografia LC-MS i GC/MS (UHPLC/GC/MS-Q-TOF) Bruker IMPACT II

Equip que determina quantitativament les concentracions d'una, diverses o moltes substàncies en una mostra biològica (sèrum, plasma, teixit o orina), alimentària o ambiental. Això s'aconsegueix gràcies a una separació cromatogràfica dels compostos presents en la matriu a estudiar, bé per cromatografia de líquids o cromatografia de gasos i el seu posterior nebulització amb fragmentació per a detectar els components segons el seu pes molecular.

Equip pressió arterial rosegadors

Equip dissenyat per a mesurar la pressió arterial no invasiva en cua en rata i ratolí fins a 4 animals simultàniament.

Escopia, equip de radiologia intervencionista

La fluoroscòpia és el mètode d'obtenció d'imatges de raigs X en temps real, considerada com una eina molt eficaç per a una gran varietat d'exàmens diagnòstics i intervencions en pacients. No s'ha de confondre amb la radiologia convencional, que està basada en l'obtenció d'imatges estàtiques, conegudes comunament com a radiografies.

Espectrofluorímetre

Mesurament de longitud d'ona múltiple sense filtres. per a la quantificació de proteïnes, per a quantificació d'ADN, ELISA, de biologia molecular.

Espectrofotòmetre de baixos volums

Són espectrofotòmetres UV-Vis d'espectre complet per a quantificar i avaluar la puresa de l'ADN, ARN, proteïna i més.

Espectrofotòmetre

Són espectrofotòmetres UV-Vis d'espectre complet per a quantificar i avaluar la puresa de l'ADN, ARN, proteïna i més.

Espectròmetre de Ressonància Magnètica Nuclear

L'espectroscòpia per Ressonància Magnètica Nuclear (RMN) es defineix com l'estudi de les molècules mitjançant el registre de la interacció de radiacions electromagnètiques de radiofreqüència amb els nuclis de les molècules situades en un camp magnètic extern. És una tècnica utilitzada per a avaluar el contingut bioquímic dels teixits vius, que proporciona informació metabòlica complementària a les alteracions anatòmiques que es poden trobar en els estudis radiològics.

Incubador 5% CO₂ 21%O2 - Heracell 150i

Manté les condicions de cultiu uniformes en tot l'espai mitjançant un sistema de calefacció directa per camisa d'aire, que permet aconseguir la simulació exacta de les condicions fisiològiques. Distribució homogènia de la temperatura en totes les parets del recinte útil, evitant així les possibles condensacions. La distribució ràpida i molt eficaç de la temperatura, CO₂ i humitat s'aconsegueix mitjançant un ventilador d'acer inoxidable situat en la part superior de l'incubador, garantint aqueixa uniformitat per a totes les mostres independentment de la seua ubicació dins de la incubadora.

Incubador 5% CO₂ 21%O2 - SANYO MCO18AIC

Manté les condicions de cultiu uniformes en tot l'espai. Millora l'estabilitat de la temperatura gràcies als seus tres escalfadors controlats independentment i a la construcció exclusiva i patentada de la camisa d'aire de Panasonic. Sistema patentat SafeCell™ UV, que actua en els conductes d'aire interns per a destruir contaminants de l'aire i de la safata d'humitat. Superfícies interiors exclusives d'acer inoxidable enriquit amb coure, InCu saFe®, que garanteixen una protecció constant contra els gèrmens.

Incubador 5% CO₂ 21%O2 - SANYO MCO19AIC

Manté les condicions de cultiu uniformes en tot l'espai. Millora l'estabilitat de la temperatura gràcies als seus tres escalfadors controlats independentment i a la construcció exclusiva i patentada de la camisa d'aire de Panasonic. Sistema patentat SafeCell™ UV, que actua en els conductes d'aire interns per a destruir contaminants de l'aire i de la safata d'humitat. Superfícies interiors exclusives d'acer inoxidable enriquit amb coure, InCu saFe®, que garanteixen una protecció constant contra els gèrmens.

Incubador 5% CO₂ 21%O2 per a organoids

Manté les condicions de cultiu uniformes en tot l'espai. Sistema autozero automàtic per a un control exacte i permanent. Entrada de CO₂ amb filtre biològic.

Incubador hipòxia 5% CO₂ 21%O2

Manté les condicions de cultiu uniformes en tot l'espai mitjançant un sistema de calefacció directa per camisa d'aire, que permet aconseguir la simulació exacta de les condicions fisiològiques. Distribució homogènia de la temperatura en totes les parets del recinte útil, evitant així les possibles condensacions. La distribució ràpida i molt eficaç de la temperatura, CO₂ i humitat s'aconsegueix mitjançant un ventilador d'acer inoxidable situat en la part superior de l'incubador, garantint aqueixa uniformitat per a totes les mostres independentment de la seua ubicació dins de la incubadora.

Micro PET-TAC (Micro TAC)

La tomografia axial microcomputaritzada (Micro-TAC) és un sistema d'obtenció d'imatges anatòmiques en 3 dimensions (3D) dels òrgans interns. Aquesta tècnica utilitza la radiació X per a obtindre corts o seccions anatòmics amb finalitats diagnòstics.

Microcentrífuga refrigerada

Microcentrífuga refrigerada per a tubs de 1,8mL.

Microscopi confocal SP8

El microscopi confocal ens permet visualitzar mostres amb diferents marcatges fluorescents obtenint imatges de gran nitidesa i qualitat pel fet que la imatge obtinguda no està contaminada per la llum emesa fora del pla focal. Gràcies a aquesta característica de confocalitat, ens permet realitzar reconstruccions tridimensionals a partir de seccions òptiques.

Microscopi de camp clar

El microscopi de camp clar ens permet visualitzar mostres tenyides o amb pigments naturals que resulten altament contrastades. La font d'il·luminació és la llum blanca. Els components de la mostra es visualitzen gràcies a les diferències de contrast que existeixen entre ells i el mitjà que els envolta.

Microscopi invertit DMi8 per a cèl·lula viva – sondes de calci

La varietat de proteïnes fluorescents i sondes multicolor que s'han desenvolupat, permeten marcar pràcticament qualsevol molècula. La capacitat de visualitzar dinàmiques proteiques en vesícules, orgànuls, cèl·lules i teixits ha proporcionat nova informació sobre el funcionament de les cèl·lules tant en situacions de salut com de malaltia. Aquesta informació inclou la dinàmica espaciotemporal de processos, com la mitosi; estudis en la dinàmica d'ions, com el Ca+ i els canvis en el citoesquelet.

Microscopi invertit de fluorescència

La fluorescència és un dels fenòmens físics més utilitzats en microscòpia biològica i analítica, sobretot pel seu alt grau de sensibilitat i especificitat. La microscòpia de fluorescència permet als usuaris determinar la distribució d'una sola molècula, la seua quantitat i la seua ubicació dins d'una cèl·lula.

Els microscopis de fluorescència que s'empren en aplicacions d'investigació es basen en una sèrie de filtres òptics. Els filtres solen estar inserits en un bloc de filtres. Mentre que el filtre d'excitació selecciona les longituds d'ona que exciten un fluoròfor concret dins de la mostra, el filtre d'emissió actua com una espècie de control de qualitat, ja que només permet passar les longituds d'ona d'interés emeses pel fluoròfor.

Microscopi invertit

Microscopi invertit amb contrast de fases, 4 objectius de 5X, 10X, 20X i 40X. Amb càmera i monitor acoblats.

Monitor multiparamètric Braun

Equip dissenyat per a monitorar les constants vitals del pacient (ECG, pulsioximetria, capnografia, pressió arterial invasiva i no invasiva, temperatura).

Monitor multiparamètric rosegadors

Monitor rosegadors: per al control de l'electrocardiograma, pressió arterial, freqüència respiratòria, saturació oxigen.

Plataforma Massarray

La plataforma Massarray s'encarrega de l'estudi, amb finalitats d'investigació, de mostres de tipus biològic a través del mapatge fi de seqüències d'ADN, així com de l'anàlisi de fenòmens de metilació. Amb aquest equip es poden analitzar desenes de variants de l'ADN com SNPs, insercions o deleccions en centenars de mostres en poc temps amb un gran grau de precisió i sensibilitat. També és possible analitzar mutacions somàtiques com les presents en mostra d'origen cancerigen. Finalment, es poden quantificar el grau de metilació de CpG individuals en seqüències curtes d'ADN de manera quantitativa.

Plataforma d'Arrays: expressió i citogenètica

La plataforma d'Arrays, dissenyat per Affymetrix, proporciona un estudi holístic dels organismes des de la perspectiva de la biologia de sistemes, proporcionant una millor comprensió de les interaccions i propietats biològiques en el seu conjunt. Aquesta tecnologia brinda la flexibilitat necessària per a estudiar un subconjunt específic de gens d'interés o poder enfocar l'estudi del genoma a nivell global per a així comprendre i definir en profunditat els mecanismes complexos i les xarxes que subjauen en els processos biològics i malalties.

Sistema de Real-Time PCR

La PCR en temps real és una tècnica que combina l'amplificació i la detecció en un mateix pas, en correlacionar el producte de la PCR de cadascun dels cicles amb un senyal d'intensitat de fluorescència. Estan compostos per un termociclador acoblat a un sistema òptic, que monitora el senyal dels fluoròfors usats per a detectar el producte amplificat. Pel fet que la fluorescència d'aquests augmenta conforme el producte s'amplifica, es combinen els processos d'amplificació i detecció en una sola etapa.

Sistema de seqüenciació massiva de DNA

Equip de seqüenciació massiva de DNA basat en seqüenciació per síntesi, utilitza nucleòtids marcats amb fluoròfors de diferents colors, i captació d'imatges de la fluorescència emesa.

Tanc de N2

Recipient criogènic per a magatzematge de línies cel·lulars.

Termociclador

La Reacció en Cadena de la Polimerasa (RCP) anomenada en anglés Polymerase Chain Reaction (PCR) és una tècnica per a amplificar àcids nucleics in vitro, emulant el procés de replicació natural de l'ADN. L'amplificació per PCR s'aconsegueix utilitzant un termociclador elevant i baixant la temperatura de les mostres en un bloc tèrmic en cicles de passos programats.

Torre de laparoscòpia Visera Elite II amb torre endoscòpia EVIS EXERA III i electrobisturí

La torre Visera Elite II és la nova plataforma d'última generació, que ofereix la màxima resolució d'imatge i la màxima claredat i reproducció de color per a facilitar el treball dels facultatius. A més, té un mòdul extra per a poder utilitzar un gastroscopi en endoscòpia digestiva.

Ultra Centrífuga

Centrifuga per a separació de mostres que requerisquen grans velocitats de centrifugació.

Ventilador FABIUS (porc)

Equip dissenyat per a l'administració d'anestèsia inhalatòria i/o la ventilació del pacient durant intervencions quirúrgiques o diagnòstiques.

Ventilador rata i conills

Equip que permet la ventilació d'animals entre 250 gr i 10 kg de pes.

Ventilador ratolí

Equip que permet la ventilació d'animals entre 18 i 70 gr de pes (ratolí).