UVemprénUniversitat de València Logo del portal

CONVOCATÒRIA 2022

Bases de la convocatòria.

Data publicació DOGV: 8/04/2022

Data publicació Tauler d'Anuncis de la UV: 11/04/2022

Resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses: publicat en el Tauler d'Anuncis de la UV: 20/09/2022

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses: publicat en el Tauler d'Anuncis de la UV: 7/10/2022

Resolució provisional de persones beneficiàries: publicada en el Tauler d'Anuncis de la UV: 12/12/2022

Resolució definitiva de persones beneficiàries: publicada en el Tauler d'Anuncis de la UV: 10/01/2022

REQUISITS

A aquests premis es pot presentar l’estudiantat i les persones graduades amb discapacitat dels tres cursos anteriors de grau, màster i doctorat oficials de les universitats públiques espanyoles, així com del títol propi de la Universitat de València d’Expert Universitari en Startup Management, segons la categoria a la qual es presenten.

S’entén per persona amb discapacitat el que estableix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.

Es pot sol·licitar la participació de manera individual o per equips.

Aquesta convocatòria persegueix premiar idees originals. Es valorarà en les tres modalitats la innovació, l’originalitat, la viabilitat, la sostenibilitat i l’escalabilitat de la iniciativa presentada.

Per a la categoria STARTUP, l’empresa o entitat ha de tenir menys de tres anys d’antiguitat i almenys un dels seus socis amb participació activa en ella ha de tenir acreditada la seua condició de persona amb discapacitat, estar estudiant o haver completat els estudis universitaris en alguna universitat pública espanyola o haver obtingut el títol propi d’Expert Universitari en Startup Management de la Universitat de València en els tres últims cursos acadèmics.

Les empreses que es presenten han d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la hisenda pública estatal i autonòmica, així com amb la Seguretat Social. Les empreses que resulten ser beneficiàries hauran de presentar un certificat acreditatiu d’aquestes obligacions fiscals.

Es podran presentar als premis les empreses amb forma societària mercantil, així com els empresaris i empresàries individualment.

Es defineix microempresa o pime amb forma societària tal com s'especifica en l’annex I del Reglament de la Comissió Europea núm. 880/2008, de 6 d’agost.

PREMIS

1. Premis CREA:

- PREMIS: dos premis de 500 euros cadascun.

- DESTINATARIS: alumnat amb discapacitat de títols oficials de les universitats públiques espanyoles i del títol propi de la Universitat de València d’Expert Universitari en Startup Management.

- OBJECTE: premiar la millor idea de negoci o projecte emprenedor.

2. Premis ACADÈMIA:

- PREMIS: tres premis de 1.000 euros cadascun.

- DESTINATARIS: es pot presentar en aquesta categoria l’estudiantat o alumni amb discapacitat de les universitats públiques espanyoles que haja presentat el TFG o TFM durant els últims tres cursos acadèmics (des del curs 2018-2019).

- OBJECTE: es premiaran les millors idees de negoci innovadores que tinguen el seu origen en un TFG o TFM de qualsevol titulació oficial de de les universitats públiques espanyoles i que es puguen convertir en una oportunitat de negoci possible i viable.

3. Premi STARTUP:

- PREMI: un premi de 1.500 euros.

- DESTINATARIS: es poden presentar en aquesta categoria les empreses (autònomes o persones jurídiques/societats) amb menys de tres anys d’antiguitat en les quals almenys una de les persones sòcies amb participació activa en ella tinga acreditada la condició de persona amb discapacitat, estiga estudiant o haja completat els estudis universitaris en alguna universitat pública espanyola o haja obtingut el títol propi d’Expert Universitari en Startup Management de la Universitat de València en els tres últims cursos acadèmics.

- OBJECTE: donar suport a projectes universitaris d’emprenedoria inclusiva i innovadora.

SOL·LICITUDS

Termini de presentació: 15 de setembre de 2022

INSCRIPCIÓ

1. Omplir els formularis annexos segons la categoria.

 • Annex II. Formulari de sol·licitud de participació en els premis
 • Annex III. Dades del projecte
 • Annex IV. Dades del TFG o TFM
 • Annex V. Model per a presentar les dades de l'empresa

2. Sol·licitar la participació per Entreu amb una instància general dirigida a la Unitat d'Emprenedoria (UVemprén) mitjançant el tràmit "Premis d'emprenedoria inclusiva" en gestions específiques de la unitat.

Adjuntar documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud, segons la categoria en la qual es vulga participar:

Categoria CREA

 • Annex II: model de sol·licitud.
 • Exposició de la idea segons el model de l’annex III.
 • Acreditació del fet que la persona sol·licitant té reconeguda la condició de persona amb discapacitat.
 • Acreditació de la titulació universitària (llevat que se siga estudiant de la UV).

Categoria ACADÈMIA

 • Annex II: model de sol·licitud.
 • Exposició de la idea segons el model de l’annex III.
 • Annex IV amb les dades del TFG o TFM.
 • Acreditació del fet que la persona sol·licitant té reconeguda la condició de persona amb discapacitat.
 • Acreditació de la titulació universitària (llevat que se siga estudiant de la UV).

Categoria STARTUP

 • Annex II: model de sol·licitud.
 • Exposició de la idea segons el model de l’annex III.
 • Annex V amb les dades de l’empresa.
 • Document d’identificació fiscal de la persona jurídica. Còpia del model 036 d’alta censal.
 • Escriptura de constitució i modificacions posteriors degudament inscrites, si escau, en el registre públic que corresponga, que incloga els estatuts vigents que regisquen el funcionament de la persona jurídica.
 • Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la hisenda pública estatal i autonòmica, així com amb la Seguretat Social.
 • Acreditació del fet que la persona sol·licitant té reconeguda la condició de persona amb  discapacitat.
 • Acreditació de la titulació universitària (llevat que se siga estudiant de la UV).