UVemprénUniversitat de València Logo del portal

IV Edició del Programa Internacional UVemprén Aprèn d'innovació docent en emprenedoria universitària

La vicerectora de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació convoca la IV edició del Programa Internacional UVemprén Aprèn dirigit al PDI de la Universitat de València, per a finançar ajudes de fins a 10.000 € per a realitzar una estada internacional que permeta la seua especialització en emprenedoria i desenvolupar un projecte pluriennal d'innovació educativa per a:

 •  capacitar l'estudiantat de qualsevol àrea de coneixement de la Universitat de València perquè valore l'emprenedoria com una opció professional i
 •  contribuir a validar les idees i projectes emprenedors basats en el coneixement que contribuïsquen al seu desenvolupament professional i al desenvolupament de la societat.

CONVOCATÒRIA

SOL·LICITUDS

 •  Termini de presentació: des del dia següent a la publicació en el Tauler i fins al 31/01/2023

PROCEDIMENT

Has de seguir els següents 3 passos:

 1.  Emplenar la sol·licitud d'inscripció i la memòria tècnica explicativa, imprimir-la i signarla
 2. Tramitar la sol·licitud en la SEU ELECTRÒNICA de la UV amb una instància general dirigida a la UNITAT D' EMPRENEDORIA a través del tràmit “Programa Internacional UVemprén Aprèn” i adjuntar la següent documentació:
  • PDF de sol·licitud i memòria explicativa signades.
  • Certificat acreditatiu del nivell de coneiximents d'anglès nivell B2 emès per alguna de les entitats que figuren en la Taula d'Equivalències d'Acreditació de Llengües L2 de la Universitat de València aprovada per acord 156/2008 del Consell de Govern.
 3. Sol·licitar la beca a SANTANDER UNIVERSIDADES a través de la plataforma BECAS SANTANDER (feu clic en la imatge)

 

TRAMITACIÓ

Resolució persones beneficiàries (Publicació en el Tauler UV 09/02/2023)

PREMIS I AJUDES

 • Fins un màxim de 10.000 € per a cada persona beneficiària per a desenvolupar projectes d'innovació educativa en emprenedoria universitària que acosten el coneixement adquirit al nostre estudiantat i per a la participació en una estada d'un programa internacional específic en emprenedoria.

REQUISITS

 • PDI doctor de la Universitat de València amb vinculació permanent i amb dedicació a temps complet.
 • Acreditació de nivell d'anglès. Mínim B2 segons el MCER.

TERMINI DE SOL·LICITUDS

Fins el 31 de gener de 2023.