Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport Logo del portal

L’ADR és l’assemblea de representants del centre. Els estatus de la Universitat de València recullen:

Article 173

L’òrgan màxim de representació dels estudiants d’un centre és l’assemblea de representants del centre. Aquesta assemblea de representants ha de disposar d’assignacions pressupostàries, llocs de reunió i mitjans de difusió i de participació suficients per poder dur a terme la seua tasca.

Article 174

L’assemblea de representants de centre està formada:

a) Per la representació elegida pels estudiants i estudiantes d’estudis de grau i per la representació elegida pels estudiants i les estudiantes matriculats en cadascun dels programes oficials de màster i doctoral del centre i dels departaments que té adscrits, d’acord amb un criteri proporcional i de manera que el nombre d’aquests representants siga major de 25 i menor de 100. Correspon al degà o la degana, o al director o la directora, la convocatòria d’aquestes eleccions que s’ajustaran a allò que dispose el Reglament electoral general previst en aquests Estatuts.

b) Pels claustrals i per les claustrals elegits pels estudiants i les estudiantes del centre.

c) Pels estudiants i les estudiantes membres de la junta de centre.

Tots els membres de l’assemblea de representants de centre responen de llur actuació en els òrgans de govern i de representació davant l’assemblea d’estudiants de centre.