University of Valencia logo Logo Board of PAS (Administration and Services Staff) Logo del portal

UV Regulations

Reference Rules File(s)
DCV 128/2004

Decree 128/2004, of 30 July, of the Consell de la Generalitat (DOGV 2004/8213), amended by Decree 45/2013, of 28 March, of the Consell (DOGV 2013/6994) for the approval of the Statutes of the University of Valencia)

ACSUV 447/2013

Acord Consell Social 447/2013. Taxes per a les proves d´accés i capacitació de personal funcionari i laboral de la Universitat de València.

ACGUV 11/2021

Reglament de selecció del Personal d'Administració i Serveis de la Universitat de València. (CG 2-II-2021. Modificat CG 29-IV-2022).

ACGUV 45/2013

Acord de Consell de Govern 45/2013. Taula d'equivalències d'acreditació de llengües L2 de la UV

RUV_9363/2022

Declaració com a inhàbil del mes d'agost de 2022

+ info

Resolució de 2 de juny de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es declara inhàbil el mes d’agost de 2022, als efectes del còmput de terminis, tant per a la resolució de concursos de places docents, convocades per aquesta universitat, com per a la de les reclamacions i recursos en via administrativa, i de tots els processos administratius subjectes a terminis, convocats per aquesta universitat, exclosos la presentació de sol·licituds de participació en els concursos de places docents, i els procediments de contractació administrativa a l’empara de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic.

-info
AUV 3/2008

Altres 3/2008. Procediment per a la presa de possessió del personal que ha superat les proves selectives, torn lliure.