càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

Les Càtedres Institucionals i d'Empresa de la Universitat de València van ser creades en 1993 com instruments per canalitzar a llarg termini les col·laboracions de la Universitat amb entitats, institucions, organitzacions i, si escau, amb particulars.

Les Càtedres de la Universitat es configuren com instruments de col·laboració de la Universitat amb empreses i institucions externes, siguen públiques o privades.

Atès les seues característiques estructurals, les Càtedres de la Universitat permeten aconseguir una col·laboració acadèmica estable i d'ampli espectre, el qual abasta una o més àrees de coneixement i exten les seues activitats a tots els àmbits d'activitat universitària: la docència, la investigació, la innovació i la difusió de la ciència, la tecnologia i la cultura.

Aquesta estratègia es fonamenta, per una banda, en el que disposa la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge que reconeix com a tal els donatius, donacions i aportacions realitzades en favor de, entre altres entitats, les universitats públiques. D'altra banda, aquesta iniciativa conjunta té també fonament en les finalitats recollides als Estatus de la Universitat de València i compliment, per part de les institucions, entitats, organitzacions i de les empreses, de les seues finalitats fundacionals i dels principals eixos d'acció en matèria de responsabilitat social corporativa.