càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

observatorio bbpp tic

 

 1. Denominació de la proposta
 2. Àmbit d'actuació
 3. Entitat
 4. Categoria de participació
 5. Descripció
 6. Resum i destinataris
 7. Període d'execució i caràcter del projecte
 8. Finançament
 9. Informació addicional

 

 

 

1. Denominació de la proposta

 • Observatori de bones pràctiques en la docència universitària amb suport de TIC.

2. Àmbit d'actuació

 • Internacional.

3. Entitat

4. Categoria de participació

 • Bones pràctiques en el desenvolupament d'activitats de divulgació i difusió cultural, acadèmica, científica i tecnològica.

5. Descripció

 • Des de la Càtedra Banco Santander per a la col·laboració en les noves tecnologies en la formació universitària de la Universidad de Zaragoza es manté un observatori de bones pràctiques en la docència universitària amb suport de TIC. Aquest observatori s'allotja i manté de forma virtual i se li dóna la difusió necessària entre el professorat universitari, amb l'objectiu de què es puga convertir en un referent de la docència universitària tant presencial com semipresencial i no presencial. El contingut d'aquest observatori es troba allotjat en obert en el web de la càtedra, i el seu objectiu és el de divulgar i difondre bones pràctiques en l'àmbit d'interés de la càtedra que servisquen com a referent a altres professionals de l'educació superior amb un caràcter internacional.

6. Resum i Destinataris

 • Els destinataris d'aquest observatori són tots els i les professors/es universitaris interessats en els processos d'aprenentatge amb suport tecnològic. El fet d'estar allotjats aquests vídeos en un web en obert li confereix un caràcter eminentment internacional. L'observatori conté, entre altres activitats, aquelles experiències realitzades pels professors de la nostra universitat dins d'una reconeguda renovació metodològica duta a terme amb l'ús de TIC. En el llistat de bones pràctiques és possible navegar per totes elles o buscar alguna en concret. A més, l'observatori està obert perquè qualsevol professor o grup de professores de qualsevol país puga allotjar les seues bones pràctiques en aquest àmbit. Per això es disposa d'un formulari que s'ha d'omplir amb tots els camps que definisquen la bona pràctica, i per tal que siga visible i pública haurà de ser valorada per personal de la càtedra. Una vegada aprovada, passarà a formar part del llistat en obert. El contingut d'aquest observatori es troba allotjat en obert en el web de la càtedra i el seu objectiu és el de divulgar i difondre bones pràctiques que servisquen de referent a altres professionals de l'educació superior amb un caràcter internacional. Fins al moment es compta amb més de 30 registres, els quals han passat una valoració positiva abans de ser públics.

7. Període d'execució i caràcter del projecte

 

Programa Activitat Projecte

   

 

8. Finançament

 

Fons Propis Fons Externs Altres

   

 

9. Informació addicional

 

Nom Descripció Tipus de Recurs
Descripció de l'Observatori de BBPP WEB
Bones Pràctiques Llistat de BBBPP WEB
Crear nova pràctica Formulari per a crear una nova BP WEB

 

Solució a un problema (20%)

 • La divulgació i difusió de les bones pràctiques consolidades és fonamental perquè puguen ser replicades per altres professors universitaris. Des d'aquesta càtedra ens preocupa que el treball contrastat d'altres companys en la seua tasca docent amb ús de TIC no caiga en l'oblit i siga conegut i aprofitat per altres col·legues. Per això, la divulgació i difusió d'aquestes activitats és fonamental perquè perduren. A més, el fet de poder tenir un lloc de referència on poder tornar a consultar, o fer-ho per primera vegada, aquestes bones pràctiques en l'ús de TIC en la docència universitària, aprofitant els mitjans tecnològics dels quals disposem hui en dia, és una necessitat que creiem que aquesta activitat ajuda a cobrir.

Resultats reeixits (20%)

 • Són més de 30 les bones pràctiques en l'ús de TIC en la docència universitària en obert per a la seua divulgació i difusió amb les que compta aquest lloc web, producte de les aportacions de diferents companys al llarg d'aquests anys.

Innovació (10%)

 • Òbviament, la possibilitat de poder acudir a un lloc de referència on poder consultar bones pràctiques en l'ús de TIC en la docència universitària té una gran repercussió en el professorat universitari, perquè li permet recuperar fàcilment una informació útil per al desenvolupament de la seua tasca docent.

Sostenibilitat (20%)

 • Aquest observatori està mantingut completament amb personal i fons propis de la Càtedra Banco Santander, per tant la seua sostenibilitat està garantida al cent per cent.

Replicabilitat (20%)

 • La creació i manteniment, per a la seua difusió i divulgació, d'un observatori de bones pràctiques en qualsevol altre àmbit diferent del qual ens ocupa és totalment transferible a l'activitat desenvolupada per altres càtedres, perquè no se circumscriu a una temàtica concreta, sent extrapolable a qualsevol àmbit en el qual es desenvolupe el seu treball.

Sistema d'Avaluació (10%)

 • El nombre d'entrades en aquest observatori cal que siga considerat com a notable, perquè és complicat encara hui en dia aconseguir que altres companys facen el treball de presentar i compartir el seu treball de forma altruista. Afortunadament, aquest comportament està canviant en favor de la idea de compartir el coneixement en obert, encara que d'una forma més lenta de la que ens agradaria.