càtedres institucionalsUniversitat de València Logo del portal

 

 1. Denominació de la proposta
 2. Àmbit d'actuació
 3. Entitat
 4. Categoria de participació
 5. Descripció
 6. Resum i destinataris
 7. Període d'execució i caràcter del projecte
 8. Finançament
 9. Informació addicional

 

 

 

1. Denominació de la proposta

 • ​Descobreix les teues fortaleses.

2. Àmbit d'actuació

 • Autonòmic.

3. Entitat

 • Càtedra Innovació Social. Universitat de Lleida.

4. Categoria de participació

 • Bones pràctiques en el desenvolupament d'activitats de recerca i innovació.

5. Descripció

 • El projecte sorgeix com una resposta innovadora als nous reptes socials als quals les institucions educatives i empreses han de fer front. Es fonamenta principalment en teories de la psicologia positiva que posen l'accent en el creixement de les persones a partir de les seues fortaleses, i de la importància que això suposa per a la productivitat i la felicitat de les persones en contextos organitzacionals.

6. Resum i Destinataris

 • Pretenem acompanyar a les persones en el seu procés d’autoconeixement i orientar-les durant el seu període formatiu i de desenvolupament professional a partir de la detecció i desenvolupament de les fortaleses. Els participants poden potenciar allò que saben fer i els hi permet millorar el seu rendiment al seu lloc de feina, les relacions socials i/o rendiment acadèmic. Per poder-ho fer, se'ls hi passa un qüestionari on poden descobrir quin és el seu perfil i, a través d'unes sessions de coaching personalitzades o en grup se'ls hi facilita la informació d'aquest, així com estratègies per poder-lo potenciar i millorar.
 • Destinataris: escoles de formació secundària i formació professional de la ciutat de Lleida, alumnes de grau a la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida i centres de formació per empreses i persones en situació d’atur.

7. Període d'execució i caràcter del projecte

 

Programa Activitat Projecte

 

   

 

8. Finançament

 

Fons Propis Fons Externs Altres

 

   

 

9. Informació addicional

 

Nom Descripció Tipus de Recurs
A través de la psicologia positiva promou dues línies principals de  recerca: benestar i organitzacions saludables i models d’atenció a les persones PDF

 

Solució a un problema (20%)

 • Un gran cúmul d’estudis demostra que les persones felices aconsegueixen resultats més desitjables en diverses àrees. Segons alguns investigadors, el treball basat en potenciar les fortaleses de caràcter ofereix múltiples beneficis, entre els que destaquen la disminució dels nivells de depressió i dolència física, l’augment del benestar, la satisfacció i l’optimisme. El projecte té l’objectiu d’ajudar a la presa de decisions en organitzacions i d’augmentar el grau de felicitat dels professionals posant en valor les seues fortaleses i talents, millorant així la seua productivitat laboral, d'accelerar la generació d’idees com a element central de les necessitats reals de l’entitat i les seues persones, potenciant de forma natural el procés creatiu impulsant i millorant la comunicació entre els membres de l’equip i introduint millores en la seva gestió, planificació i visió estratègica de futur. En el cas dels estudiants, el programa pretén augmentar la innovació, el servei a l’estudiant i la millora del funcionament dels centres de formació en quant al servei d’orientació. Els estudiants compten amb més eines i recursos per prendre decisions, poden potenciar allò que saben fer i els hi permet millorar el seu rendiment acadèmic, les relacions socials i l'autoconeixement. Un projecte que els facilita l'orientació acadèmica i la presa decisions pel que fa al seu futur professional, a més de millorar els nivells de benestar i felicitat.

Resultats reeixits (20%)

 • Proposta de noves línies d’intervenció que permeten el creixement de les persones a partir de les seues fortaleses, augmenten la qualitat de vida, la productivitat, la felicitat de les persones en contextos organitzacionals i/o acadèmics i milloren les relacions socials.
 • Suport en la organització i presa de decisions de les organitzacions i centres educatius.
 • Promoció de la transferència de coneixement compartint l’estudi amb la ciutadania, els diferents col·lectius, les entitats i associacions, i amb els professionals i tècnics, directius i polítics del territori.

Innovació (10%)

 • Com a resultat, es proposen diverses noves línies de treball futures destinades a realitzar accions que permeten un treball tant individual com col·lectiu de les persones des dels valors. Un exemple seria una acció formativa amb tècniques de gammificació innovadores amb les que poder potenciar la seua capacitat de treballar en equip, les seues aspiracions individuals i grupals, la seua comunicació, la seua autoconfiança i el seu empoderament. Seria necessari establir mesures pre i post que ens permeteren explorar els canvis produïts per dites intervencions.

Sostenibilitat (20%)

 • L’estudi Descobreix les teues fortaleses és un dels tres pilars de la Càtedra i en el qual continuarem invertint temps per desenvolupar noves línies de treball. Des del 2015, any en que vàrem iniciar el projecte, hi ha hagut una demanda anual creixent de diferents escoles de Lleida i de la Universitat de Lleida, així com des de diferents centres de formació d’empreses i persones en situació d’atur per introduir el projecte en el seu programa. S’està investigant en diverses línies de treball destinades a realitzar accions que permetin un treball individual i col·lectiu de les persones a través dels valors i les fortaleses.

Replicabilitat (20%)

 • Aquest projecte és replicable a qualsevol dels contextos individuals i organitzacionals de la nostra societat interessats en augmentar la felicitat i conèixer les fortaleses de les persones. Des de la Càtedra s’ha aplicat en empreses privades, en l’àmbit universitari i en serveis públics per a la ocupació.

Sistema d'Avaluació (10%)

 • Recull de dades en format online i en format paper en diferents accions a través dels següents instruments i eines de mesurament de les fortaleses: Intel·ligència emocional percebuda (TMMS-24: Trait Meta-Mood Scale, Escala de satisfacció amb la vida (SWLS: Lisfe Satisfaction Scale), Escala de benestar subjectiu (OLS: Overall Life Satisfaction), qüestionari de Fortaleses de Caràcter (VIA-IS: Values in Action Inventory of Strengths), Escala de Felicitat Subjectiva (SHS: Subjective Happiness Scale). Els resultats obtinguts ens presenten una aproximació a les competències soft o transversals mitjançant una anàlisi personal que donés cabuda a les diferents fortaleses i valors de les persones. Els resultats mostren una descripció que permet crear i portar a terme línies d’intervenció que ens permeten desenvolupar tots els aspectes estudiats. Es proposen diverses línies de treball futures destinades a realitzar accions que permeten un treball tant individual com col·lectiu de les persones des dels valors. També es mostren les relacions entre les fortaleses de caràcter i l’índex de benestar de les persones participants. En les referències es poden veure els diferents resultats de les investigacions.