Logo de la Universitat de València Logo Departament de Bioquímica i Biologia Molecular Logo del portal

Estudi de les propietats de complexos proteïna (o pèptid)-membrana per a explicar la seua funció. 

Què fem?
Sistemes d'interès

  1. Les proteïnes i pèptids implicats en la mort cel · lular a nivell de la membrana. Es pot tractar d'atacants de la membrana simples i directes, com els antibiòtics peptídics, o reguladors complexos de la de mort cel · lular fisiològica, com les proteïnes apoptòtiques de tipus Bcl-2.
  2. Les proteïnes anfitrópicas. Les proteïnes i pèptids esmentats amunt poden tenir plecs solubles en aigua i lligats a la membrana, i la transició entre ells és una manera de regular la seva funció. Estudiem aquesta transició com ara un procés d'adaptació al replegament oa l'estructura, per al que fem servir principis bàsics de plegament de proteïnes, d'inserció de proteïnes de la membrana i l'acoblament de les proteïnes de la membrana.


Mètodes
Som un grup multidisciplinari que treballa en un entorn multidisciplinari. Utilitzem tots els mètodes necessaris, amb l'únic límit de la disponibilitat. En alguns casos realitzem col · laboracions externes.

  1. Els mètodes de biologia molecular: (clonació, expressió i mutagènesi gènica, aïllament i purificació de proteïnes).
  2. Química de pèptids i proteïnes: (síntesi química de pèptids, HPLC)
  3. Mètodes biofísics experimentals:(CD, radiologia intervencional i espectroscòpia de fluorescència, ressonància magnètica nuclear, calorimetria)
  4. Mètodes biofísics computacionals: (simulacions moleculars i d'espectres, càlculs d'energia lliure).