Logo de la Universitat de València Logo Departament de Direcció d'Empreses Logo del portal

Docència del departament en Titols propis de Postgrau

La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats habilita a les Universitats a impartir ensenyaments conduents a l’obtenció d’altres títols diferents dels títols oficials que són els que tenen reconeguda validesa en tot el territori de l’Estat.

En aquest sentit, el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments oficials universitaris, senyala a la disposició addicional undècima que les universitats, en ús de la sua autonomia, podran impartir altres ensenyaments conduents a l’obtenció d’altres títols distints dels de grau, màster universitari i doctor.

L’expedició d’aquestos títols es realitza del mode que determina cada universitat, sense que la seua denominació ni el seu format puga induir a confusió amb els títols oficials.

En ús d’aquestes facultats la Universitat de València ha regulat els seus estudis propis de postgrau i especialització, i ha establert les diferents tipologies de títols en què s’estructura la seua oferta.

La normativa que regula a la Universitat de València els estudis propis de postgrau i especialització va ser aprovada per l’Acord 83/2007 del Consell de Govern, de 26 d’abril, modificat per l’Acord 98/2008 del Consell de Govern, de 27 de maig.

D’acord amb l’anterior, els títols, diplomes o certificats de la Universitat de València corresponents als estudis propis de postgrau poden ser:

  1. Màsters
  2. Diplomes de postgrau universitari
  3. Certificats de postgrau

Així mateix, els diplomes o certificats de la Universitat de València corresponents als estudis propis d'especialització poden ser:

  1. Diplomes d'especialització professional universitari
  2. Certificats d'especialització.

Així mateix, cal fer esment que aquestos estudis propis poden ser objecte de reconeixement, fins un 15% del total de crèdits del títol oficial, d’acord amb el que senyala el Reial Decret 1393/2007, sempre que la comissió de coordinació de màster informe favorablement la corresponent sol·licitud.