Logo de la Universitat de València Logo Departament de Direcció d'Empreses Logo del portal

El Reial decret 99/2011 que regula l'organització dels estudis de doctorat corresponents al tercer cicle dels ensenyaments universitaris oficials conduents a l'obtenció del Títol de Doctor o Doctora, que tindrà caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, en el seu article 1 estableix les següents definicions:

1. S'entén per doctorat el tercer cicle d'estudis universitaris oficials, conduent a l'adquisició de les competències i habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat.
2. Es denomina programa de doctorat a un conjunt d'activitats conduents a l'adquisició de les competències i habilitats necessàries per a l'obtenció del títol de Doctor. Aquest programa tindrà per objecte el desenvolupament dels diferents aspectes formatius del doctorand i establirà els procediments i línies de recerca per al desenvolupament de tesis doctorals.
3. Té la consideració de doctorand qui, prèvia acreditació dels requisits establerts en el present reial decret, ha estat admès a un programa de doctorat i s'ha matriculat en aquest.