Logo de la Universitat de València Logo Departament de Dret Penal Logo del portal

REQUISITS D'ACCÉS Al DOCTORAT:
Segons el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, cal estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari. Així mateix hi poden accedir els qui estiguen en algun dels supòsits següents:
-Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre país integrant de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, que habilite per accedir al màster d'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, han de ser de nivell de màster.
-Estar en possessió d'un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la durada del qual, de conformitat amb les normes de dret comunitari, ha de ser almenys de 300 crèdits ECTS. Aquests títols han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació a què es refereix l'article 7.2 d'aquesta norma, tret que el pla d'estudis del corresponent títol de grau incloga crèdits de formació en recerca, equivalent en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
-Els titulats universitaris que, amb anterioritat a l’obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagen superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en Ciències de la Salut.
-Estar en possessió d'un títol obtingut d’acord amb sistemes d’ensenyament estrangers, sense necessitat d’homologació, després que la Universitat haja comprovat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per accedir a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ de què està en possessió l'interessat ni el seu reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.
-Estar en possessió d'un altre títol espanyol de doctor obtingut d’acord amb ordenacions universitàries anteriors.
Perfil d'ingrés recomanat: Estar en possessió d'un títol de graduat o equivalent en Dret, Ciències Polítiques, Sociologia, Relacions Internacionals, Humanitats, Filosofia i d'un màster en àrees relacionades amb els drets humans. Perfil d'ingrés addicional: Estar en possessió d'un títol de graduat i de màster, en qualsevol altra àrea acadèmica diferent de les anteriors, i acreditar activitat professional en el camp dels drets humans.
Els estudiants que hagen cursat el màster en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional, o qualsevol altre dels màsters referits en el perfil d'ingrés recomanat, no han de cursar cap complement formatiu una vegada admesos, ja que s'entén que la formació metodològica i investigadora adquirida és suficient per no requerir-los.