Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació Logo del portal

Lema 2023.
Acte SAME 2023.

El projecte de la Setmana d'Acció Mundial per l'Educació (SAME) suposa una possibilitat per a desenvolupar la corresponsabilitat social i educativa de l'alumnat i professorat universitari que s'ha emmarcat en el Programa C d'Innovació educativa de la UV centrat en “Grups estables i xarxes d'innovació contínua” i que està orientat a la constitució de grups i xarxes d'innovació a través de la col·laboració amb professorat d'altres universitats, i fins i tot d'altres nivells educatius. Es tracta, també, de mantindre i reforçar les xarxes consolidades en les convocatòries dels cursos anteriors, i aprofundir en l'establiment d'altres noves, fruit de l'experiència acumulada amb la participació en projectes d'innovació d'anualitats anteriors.

A més de la defensa del Dret a l'Educació per a tots i totes, objectiu principal de la CME, en les activitats desenvolupades es treballa de manera pràctica i teòrica continguts de l'Agenda 2030 com, per exemple, la meta 4.7 que concretament se centra en:

D'ací a 2030, assegurar que tots els alumnes adquirisquen els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l'educació per al desenvolupament sostenible i els estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d'una cultura de pau i no violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible (punt 4.7 de l'Objectiu 4 de l'Agenda 2030 de la UNESCO; Declaració Incheon, 2016, p. 21).

Revisant estudis com el de Barrón et al. (2010), afirmen que la formació de professionals crítics amb la manera de conducta respecte al desenvolupament sostenible de la nostra societat actual és crucial. Ja llavors s'intuïa que els objectius de l'Agenda 21 no serien fàcils d'aconseguir, la qual cosa lamentablement es va corroborar posteriorment. Actualment, la UNESCO planteja nous reptes, sense deixar d'insistir en els anteriors, ja que es reafirma en la necessitat de l'educació per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles.

A la Universitat de València, des del curs 2013/14 es va implementar aquest projecte d'innovació que promou la interrelació entre aquesta i diferents organitzacions i institucions de la societat valenciana. D'aquesta manera, el Projecte d'innovació SAME es consolida atenent la Llei autonòmica 2/2003 (DOCV, 2003) que recull en el seu preàmbul que la Llei orgànica 6/2001 d'Universitats pretén establir relacions i vinculacions recíproques entre universitat i societat. L'acció desenvolupada a través d'aquest projecte d'innovació és intrínsecament educativa puix que constitueix un procés d'ensenyament-aprenentatge continu, transformador i constant que és retroalimentat per totes i cadascuna de les persones implicades, des del moment en què es posa en marxa el projecte, entorn de la consigna sobre la qual treballar pedagògicament cada any, i que repercuteix de manera indiscutible en el que denominem com el procés de “Educació al llarg de la vida” (Life Long Learning) en el qual creiem i participem. El professorat involucrat, docent en graus diferents, entenem que el procés d'elaboració de les diferents accions i activitats d'aprenentatge que s'aniran dissenyant entorn de la campanya (CME) i que s'abocaran al desenvolupament d'un acte de celebració del dia de la SAME tenen un caràcter aplicat, atés que l'alumnat que s'involucre treballarà continguts, estratègies, habilitats, capacitats i actituds de caràcter acadèmic i, sobretot, profesionalitzador i humanitzador.

Però, el fet de centralitzar el projecte d'innovació en l'activitat final dirigida a la celebració de la SAME no conforma l'objectiu o caràcter aplicat de les activitats, ja que es tracta d'un projecte transversal que impactarà en les metodologies docents dels Graus i matèries afins, així com en les activitats de difusió i divulgació científica.